Atskilia

Old Swedish Dictionary - atskilia

Meaning of Old Swedish word "atskilia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atskilia Old Swedish word can mean:

atskilia
L.
atskilia
1) skilja. " hulkin iord. .. lares j söderby wilde sunderslitha oc asatskilia fran then annen jord Uppl Lagmansdomb 18 (1490). - upplösa, lossa på (samhörighet el. förbindelse). är thänna dälhetin swa atskilia skolandis (dissocianda), ok tempreraskolandis, at thz som wärra är, bughe. .. wndhir thz bätra, ok andhin härris owir kroppin" SpV 333. 5) åtskilja; utreda. jak bidher thik at thu atskil (distingue) thätta, som thu haffwer här fram sath SpV 75. 6) urskilja, förstå, inse, afgöra. atskilia (discernere) hwat görande är SpV 299. 7) åtskilja, skilja, slita tvist mellan, uppgöra (någras) mellanhafvande. ath the skulde atskilia tyem med en ret epter thy som rigesins stadge thär om wtuiser Uppl Lagmansdomb 18 (1490). " til thess wii waro medh retta atskilde" Arfstv 58 (1474). " mädh thässo ärom wy at skilde wm allan thän rekinscap, som os hafuer j mällom farit il thänna dagh" FMU 1: 392 (1384). " ther met äre the wenlica atskildhe (hafva fått sitt mellanhafvande uppgjordt i vanlighet), modheren ok dotteren" ib 3: 207 (1440). " peder kopman oc olaff pedhersson hans granne kiendos sick endrekteligan wel forlikte wara til en fulkomen ända oc atskilde om the trätha som them i millom war om begges therris tompter" SJ 2: 12 (1475).
atskilia
8) afgöra, afdöma. " tha lot jac thät til the xij män som j nämpdinne satho hulkit the wilde icke til sig taga eller at skilia" Uppl Lagmansdomb 24 (1490). baadhe the, t wij skulle aatskila, holchen lagboch skulle gillas eller logillas BSH 5: 187 (1507). - afgöra el. fälla dom om (ngt). til thess thetta arff swa aatskilt bliffwe, som nw fore sacht är BSH 5: 187 (1507).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat-.
  • -skylia GU C 20 s. 411) ,
  • atskilia sik , skilja sig, blifva el. vara oense, vara af olika mening. hwilke sinemän sigh atskilde oc ey offuer ena drogho Svartb 309 (1423).
  • närmande sig anv. ss adv. swasom aatskildt (seorsum) syntis andra hälghra manna hiärta Mecht 145. Jfr oatskilder, oatskiliandis.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᚴᛁᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back