Attunger

Old Swedish Dictionary - attunger

Meaning of Old Swedish word "attunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

attunger
(antages i allmänhet vara samma ord som det föregående och således urpsrungligen beteckna: åttondel; ss det hela har företrädesvis ansetts dels en hamna dels en by) en viss enhet för jordens uppskattning och för jordmåttet; särsk. i VGL och ÖGL bestämd ss delningsGrund i by. Ordet brukas i synnerhet i urkunders som röra Östgöta lagsaga, enstaka äfven i urkunder som afse Upland, Närike och Värmland. Se Schlyter, Ordbok s. 52 f., Gren. 1866.">Bergfalk, Svenska jordens beskattning s. 67 f., Strinnholm, Svenska folkets historia 4: 668 f., Styffe, Grundregalernas uppkomst i VAH 24: 284 f. och Skandinavien under unionstiden, 2 uppl. s. 193 f., Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 249 f., Falkman, Om mått och vigt i Sverige 1: 149 f. På Latin återgifves det med octonarius, hvilket förekommer SD 1: 140 (1200, 159 (1208), 278 (1233-47, gammal afskr.), 379 (1256), 401 (1260), 534 (1278), 542 (1279), 587 (1281), 2: 10 (1286); 3: 44 (1312), 167 (1314, nyare afskr.), 511 (1321), 627 (1323, gammal afskr.), 4: 380 (1334, gammal afskr.), 5: 198 (1343). Ofta nyttjas äfven de latiniserade formeran attungus, attongus, attingus, attongia, octinga. octo octingas in riseGren. 1866.">Berge. IIII octingas in sneuerwy. IX octingas in fiuelstath. II octingas in gilGren. 1866.">Bergh. .. in mosebuy VI octingas. duol in ruuinge. I octingam in piscatione wermelandie SD 1: 682 (1180:talet-1202). vnum attungum in yggelsthorp & alium attungum in vdsnes. .. pro tribus attungis et dimidio in villa que dicitur næs. .. permutasse ib 447 (1268). " vnam mansionem in osgocia que vocatur orlundir quingque attungos sub se continentem quorum quilibet valet quinquaginta marcas denriorum. .. ordinasse" ib 482 (1274). " assignamus. .. XVI attongos de quibus soluuntur XX & I marc denar. annuatim ib 494 (1275, gammal afskr.). decinam partem attungi in quo duodecim spannonses seminare consueimus anuatim. .. pro viginti quatuor marcis denariorum. .. vendidisse" ib 2: 358 (1302). " quandam villam in ølandia nomine sweabodh vbj duodecim attongie terre habentur. .. contulimus" ib 1: 166 (1212, gammal afskr.). pro qua marcha terre eadem domina k. abbatissa mihi meisque heredibus vnum octonarium dictum atungh terre ølandie scitum (ɔ: sitium) jn villa frøslundum. .. appropriauit ib 3: 417 (1319). curiam meam in Grinnaby. .. habentem quinque attongos terre arabilis. .. do ib 427 (1319). " vnum attingum terre cum dimidio et duodecima parte attingi in olafzthorp in parochia caughæ, ac dimidium attingum in parochia kærnæ, osgocie, cum omnibus suis adiacenciis, videlicet domibus. aGris. pratis. siluis. et pascuis. .. contulisse" ib 5: 69 (1341). " quartam partem vnius attongi per totam lsiluam in thorGren. 1866.">Berghum. .. vendidisse" ib 348 (1314). ib 1: 553 (1279, gammal afskr.), 707 (1258-82), 708, 2: 4 (1286), 141 (1292), 3: 584 (1323, nyare afskr.), 627 (1323, gammal afskr.), 4: 6 (1327, gammal afskr.), 17 (1327, nyare afskr.), 18 (1327, nyare afskr.), 56 (1328, gammal afskr.), 163 (1330), 171 (1330), 185 (1330) o. s. v. - i svensk form. mansionem in myclæby cuj duo attung quarta parte minus attinent. .. mansionem in meamGren. 1866.">Ber cui attinet aliud dimidium attung. .. relinquimus SD 1: 730 (i vidim. af 1281). quarta pars vnius attung ib 5: 628 (1347). " dimidius attunger vno tølting minus ib. haua tildömth härra vlwe haqonsson een attung ok een haluan attung i wamlaby medh alle þera tillagho ib 6: 18 (1348). " " twe attonga i kulstadhom" ib NS 1: 201 (1402). mit gooz fiastadha som ärw fyre attunga oc en färdhungx attunger ib 369 (1404). " gifwer jac. .. en twäskipadhan attung" ib 686 (1407). lego monasterio in alwastrum. .. vnum attung terre in raby SD 3: 16 (1311). " lego. .. dimidium athung terre in sandum" ib 287 (1316). " iij attunga iordh ib NS 1: 97 (1402). " " iak hawer salt. .. en attong iordh i myklaby" ib 157 (1402). " fira attanga halft anath spanz affgeel mindra ii skoohsby iordh" ib 47 (1401) ens spanz afgäld minna än twa attonga iordh ib 71 (1401). " mit gotz twa atnungä (för attungä) atta spantz afgield minna" ib 633 (1407). " än atung oc thry spantz afgield jordh" ib. " styninge en attung i änginne oc en fämtalutz attung i akrenom" ib 98 (1402). viderkännis. .. myk hafua gifuit. .. alt thet iak agher i awerstadhum, ower haluan annan attongh iordh i rätto mälningh, i aker oc ängh, i skoghe, i wato oc thorro, innan by oc vtan by, i tomptom oc tompta stadhum ib 584 (1406). ib 23 (1401), 27 (1401) o. s. v. Ytterligare ex. på användningen af förevarande ord finner man hos Styffe, Skandinavien under unionstiden 2 uppl. s. 193; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 251, 252, 253, 254; Falkman, Om mått och vigt i Sverige 1: 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162. Jfr attaluts-, fiärdhungs-, fämtaluts-, half-, siättungs-, tolftungs-, tvälytis-, thridhiungsattunger.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • atunger: -ung SD NS 1: 633 (1407); -unga ib 634.
  • atungher: -ungh SD 3: 417 (1349).
  • athunger: -ung ib 287 (1316). " attonger" ib NS 1: 227 (1403).
  • athonger: -ong ib 1: 23 (1401).
  • attanger: -anga ib 47 (1401)),
  • attungs land ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛏᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
ÖGL
Östgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1841.
➞ See all works cited in the dictionary

Back