Befala

Old Swedish Dictionary - befala

Meaning of Old Swedish word "befala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

befala Old Swedish word can mean:

befala
"
befala
1) öfverlemna, anförtro, anbefAlla. huem hwn thet forsagthä hws ok lään a sinä vegnä befAlar ok i hand sätter SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 25 (1389). " jach befeller ltik skiold och swärd" Va 20. MB 2: 124 them (ɔ: thina tidhir oc bönö) mz Alle gudhlikheth warum herra ofra oc befAla oc häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom mannom ST 163. " mino reSO wil iak befAla gudh" Al 2202. jak befAlär thik mina modher ib 3579. thenna fangan iak idher befäler han skAl idher wara befäld ib 7892-93. ib 10176, 10414. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 999, 2181, 2212, 2388, 4161, 9523, 3: 729, 975, l(siSTa forts.) 5959. Su 192, 378. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 292. ST 383. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 322, 325. Vallius. 1850--54.">Di 97, 116. eder Alle her med the heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgetrefollughet ewinnerlige befollenVallius. 1850--54.">Dis SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 126 (1501). " eder herredöme her met Alzmektigh gudh befolenVallius. 1850--54.">Dis" ib 264 (1506). " befälir jak til hans nadh min swen" SD NS 1: 514 (1405). " thet war aff sama pawomjn förST befelt (öfverlemnadt, medgifvet) brödhrom j wars orVallius. 1850--54.">Dins cloSTir j paradySO afläggia ellir tilleggia aff thera klädhabonadh vtan til" VKR 13. - anförtro, anbefAlla, gifVa i uppdrag. hafuer mik befält sin ärinde SD NS 1: 30 (1401). befälte iak. .. thetta sama ärenVallius. 1850--54.">Dit androm tolf ib 36 (1401). ibland annor ärande SOm thom Varo lbefäladh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 191. " wille the hanom nokot werf befAla" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2331. ib 1: (sfgn) s. 182. MB 2: 273, 309. " the värff och ärende j benct benctsSOn och mich befAlten" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 178 (1504). SOm hon (ɔ:) eder antworVallius. 1850--54.">Dit oc befAlen är ib 547 (1512). " epter thenn befAlningh SOm ider werdughet mich befol" ib 492 (1510). " then befAlning och dägtinga, i oss. .. befAlad haffwa" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 6 (1404). capitulum, SOm mik thet befälde SD NS 1: 563 (1406). - gifVa i uppdrag, befullmäktiga. jac hafuer befAlith oc wnt. .. abram brodhersSOn. .. i geen atlösa Alt thet gotz SOm jac pantsat hafuer SD NS 1: 235 (1403). befälte mik oc AllAledhis mäktoghan giordhe a sina väghna ömedh sin eygno opno breffwe, at faSTa. .. eet hAlft marcland iordh ib 500 (1405). ib 25 (1401). - befAlla, bjuda rikit befol han them forSTanda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7409. ib 8059, 9535. " han befol them Alle tha nielss STensSOns svena gripa eller slaa ib 6480. marsken befaAl sina swena j STadh fullelica göra hwat swan them badh" ib 4878. " konungen haffuer eyg befäld oss swa" ib 2076. " är mich thz aff riket befält" ib 2078. " han skAl. .. besigla thz i honom befAla ib 5131. SOm modhir abbatissa oc fadhir confesSOr oc conuentan honom befAla oc biudha" VKR 33. SOm borgameSTarana oldermannenom befAlit hade SO 196. töm Var thet ey befolit SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 160 (1496). " bo knwtzsSOn lot han oc befAla STäkaholm sculle han sich benAla" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2383. " engelbrecht haffde forre swa beSTäld oc höfitzmän j hären befäld at engen sculle vidh fianda tAla" ib 1173. " see abbatissan til oc befälle gaarzmäSTarenom at wintirroghin oc roghsädhin bätre oc meere saas aarligha än want är" VKR 42. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 120. hawa oss. .. konung erik oc. .. drotning margareta budhit oc befält at wi vppa the fo:rda repSTa thing sithia skulum STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 35 (1396).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • befalla.
  • befäla.
  • befälla.
  • befella.
  • befola.
  • befolla.
  • bofalla: -endis BSH 5: 63 (1505).
  • böfalla: -andes ib 82 (1506), 197 (1507). -er, befol el. befaal RK 2: 478, " befalin el. befolin; äfven pres. -ar; impf. -te, -de; part. pret. -ter, -der,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back