Bränna

Old Swedish Dictionary - bränna

Meaning of Old Swedish word "bränna" (or brænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bränna Old Swedish word can mean:

bränna (brænna)
L.
bränna (brænna)
1) bränna, märka (med brännjärn). laath brenna föl skuut oc heSTa som utslaas scola oc läg a them lönmerke för trätte skul Brasks Cal 266. - bränna, genom brännande bereda. brenna kalk STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 360. - bränna, deSTillera. ath brenna eller selie nagata brenth wyn STb 1: 424 (1494; burspr.). STÄmb 152 (1503). - bränna, sveda? bläSThe aff sin mwn orena oc brände flodher mädh aldra wärsSTa lwkt JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 228. - bränna, förorsaka sveda. Jfr Sdw 2: 1204. thär brindher (för brännir, lat. urit) ekke laSTanna ok kötlika rörilse nätla SpV 493. - bildl. bränna, förtära. bätre är at människian giptir sik än offmykit brännas aff skörom luSTha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 97. 2) brinna, brännas, uppbrännas, förtäras av eld. brinna upp. Se Sdw 2: 1204. thet händher breffwen brenna ällir borthkomma STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 193. brinna, glänsa, lysa. thär bränir (ardet) kärlekxsins wiola SpV 4+3. - bildl. brinna, låga. hon var bern nande mz gudhlicom kärlek innantil oc vtantil NIo kap ur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 23.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bränna may have also been written as brænna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • brenna )
  • *bränna sik , bränna sig, ådraga sig brännskad. Jfr Sdw 2: 1204. män tw bränner tiig om syde nar tw gaar for när elden Troj 175. - refl.
  • *brännas , brinna, brinna ihop. förwar tith sädekorn ath thet ey möglis äller brennas Brasks Cal 264.
  • bränna nidher , brinna ned. then badstugu wiid norreström, som nidher är bränd HLG 1: 115 (1475).
  • bränna up , brinna upp. hwi brännir tha op klostir ellir kirkior SvKyrkobr 112.
  • bränna sik up , bränna upp sig själv, förtära sig själv, förtäras. the som ey bära nogh wathn pa kalken j släktingenne the fordärffwa kalken ty han brenner sigh wp oc bliffwer som aska PMskr 361. - Jfr benom-, iärn-, nidher-, saman-, ut-bränna samt half-, o-bränder, ävensom brinna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back