Bursprak

Old Swedish Dictionary - bursprak

Meaning of Old Swedish word "bursprak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bursprak Old Swedish word can mean:

bursprak
1) burspråk, sammankomst som för allmänna ärendens afhandlande och för offentliga tillkännagifvanden hölls af öfverhetspersoner el. maktegande med borgerskapet i en stad el. med folket i en landsort. lyste han (äRKebiskopen) bursprak i samma stadh RK 3: 564. " erchebyscopin oppa bursprak monde thz klagha" ib 621. i staden war [han] pa bwrsprake oc kynnede alle sine sake ib 2: 3732. " badhe i vppenbare bursprak, sa och i annor rum" BtRK 230 (1464). huru för:de erchiebiskop jöns oss. .. vppa vppenbara bursprak beropet och beschrifwit hafwer för kettere ib 232. " hwlt myn herre bwrsprak i aabo oc ther hyllade almwghen honom" HSH 19: 87 (1505). hwlle wij (Hemming Gadd med flere rådsherrar) her eth menth bwrsprak. .. i blandh then almoge her forsambladh war BSH 5: 368 (1509). " strax burspraketh haalleth war" ib. " kom i samme stwndh, wij ginghe til bwrspraketh ib. oppenbarlige sade thee oss til i bwrspraketh" ib 369. jak loffwade welia lefwa och dö medh them, paa bwrspraketh ib 370 (1509); med afs. på några af de anförda ex. är det svårt att med säkerhet afgöra, om de böra föras till 1 el. 2; några af de ex., som upptagas under sistnämda betydelse, skulle likaledes kunna föras till 1.
bursprak
2) burspråk, utbyggnad på ett rådhus, från hvilken förhandlas med den på torget församlade menigheten och offentliga tillkännagifvanden göras. vppo stora torgit (i Stockholm) komo the alla och lotho borgarna samman kalla po bwrspraket the herra ga alla borgarna nidan för them sta RK 2: 2137. thet är. .. kunnughat vppa bwrspraket SD NS 2: 229 (1409). " her sten lywste paa bursproket nw han aff foor, ath alle the her i staden ere skulle ware eder höruge och lyduge" BSH 4: 314 (1502). wore wi. .. forsammet j dag pa rodhstuffwen her j abo stadh met then menige man, ffriborne, ffrelssitzmen, köpstadzmen, bönder ok bokarla, som bygge ok bo j abo län, ok lothom foRKynne swadane breff pa bwrspraket FM 165 (1504). ib 159 (1504). " wort thetta förscrefna kungiort wtaff bwrsprakit. .. fore then menige man oc almoge som här tha församblede wore" BtRK 371 (1499, orig.). ath han (freden) skulle stadfestis och kungöris vtaff ith bursprach HSH 22: 21 (1496).
bursprak
3) offentligt tillkännagifvande som göres på burspråk. wij hörom hwaske breff eller bwrsprak inghenstades i riketh foRKynnas BSH 5: 368 (1509). - stadgande el. aftal som kungöres på ett burspråk, fördrag, förbund. ath kunne en ewig fridh och bursprach (ɔ: bursprach) HSH 22: 21 (1496).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -sprok )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚱᛋᛕᚱᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back