Byfoghate

Old Swedish Dictionary - byfoghate

Meaning of Old Swedish word "byfoghate" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byfoghate
stadsfogde, ämbetsman som (närmast å regeringens vägnar) förestår uppbörden i en stad och med rådet deltager i stadens styrelse; hans ställning och åligganden torde för öfrigt hafva vexlat på olika tider och i olika städer; i de städer, i hvilka fans en rådet öfverordnad konungens fogde, synes ifrågavarande benämning beteckna ordföranden i den underdomstol som hölls ute på torget. Se Odhner, Bidrag till Svenska stadsförfattningens historia s. 135 f.; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 370 f. wy fornämpde jönis byfoghot oc borghämästara oc radhmän SD NS 1: 310 (1404). " incighle. .. jönissa, byfoghata i sudhercöpunge" ib 541 (1406). " öffuer huilkit köpp ok betalan waro tesse efterscrifne dandemen taghne til witnisbyrdh pedher niglesson ok pedher jönsson borgmästare j nadhendals köpstadh, biorn wäRKmestare byfougte jop gest jöns saunan ok mattis mattisson radmen ther sama stadz" FH 5: 88 (1482). haffuom wy thetta giort i dandemanna närwaru som är. .. jons olafson borgmestara. jäppe pedersson. peder hasw byfogwten oc larens hasw radmen ther samastadz ib 197 (1505). ib 33 (1465). " han. .. redh til westerars. .. oc lot op til sik kalle byfoget oc borgemestere alle oc bad them sik köpe late alt thz the kunde honom fly" RK 2: 3633. " takom wi alla klostirsins höxta ämbitsmen. .. särdelsis syslomannin gardzmestarin oc byfogtin i wazstenaby i wara. .. konunxlica hägn" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 112. " vpläri han (gårdsmästaren) aff byfoghtanom saköre som fallir i bynom til at löna folkeno mz oc haffwi byfoghten radh mz gardzmestarenom vm sakörin oc thera betalning som saki oc brwtlike wardha" ib 116. VKR 35. " engen wtlensker man skal wara borgamestare, radhman, tollener, byfogete, kämener, stadzscrifuare i nakon köpstadh" BtRK 326 (1483, orig). Jfr byafoghate.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • byfogwte.
  • byfogete.
  • byfoghte.
  • byfougte.
  • byfougde: -an FH 5: 33 (1465).
  • byfoghot.
  • byfoget )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚠᚮᚵᚼᛆᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back