Dragha

Old Swedish Dictionary - dragha

Meaning of Old Swedish word "dragha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dragha Old Swedish word can mean:

dragha
1) trahere, ducere, draga, föra, släpa. drogho han vt af eldenom Lg.">Bu 22. " heþue Gripu han vm siþe ok drogho tel mönstar" ib 199. " kom nöþoghar ok dräghin tel präGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dican" ib 7. " draghin firi dom" ib 30. " ilth är at dragha reep widher rama" GO 258. " ardhrit draghis af yxnomen" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 298. " dragha Flere män bätter et skip än en man" Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 6 (14, 7). dragha nooth FH 4: 16 (1451). drogho arana KLemning. 1860. SFSS.">Bo 92 (med afs. på de fyra sista ex. jFr 2). tak en warman swyna maga ok dragh oppa howGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit LB 4: 354. " hon drogh a sik. .. siin riikasta KLädhe" KLemming. 1862.">Al 8130. " drogh jomFrun tha sina skoo aff sinom fotom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 280. " dragha hona af hänna KLädhom" KL 314. " then sotthen drog mig tha till döda (vållade min död)" RK 3: (sista forts.) 4579. ib 5686. " bödh israelz sönom dragha til minnes (komma i håg) then daghen" Gren. 1875.">LfK 140 (se vidare under minne). - rycka. castaþo män stora linor vm afguþa stok ok vildo dragha viþ iorþ Lg.">Bu 207. drogh hwart andrum maat wt af munne Lg.">Bil 316. " hwat som mannin hawir a kroppenom. .. thz slitz KLemming. 1862.">Alt saman af honom ok dragx" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 89. - aBS. draga, Vara dragare. thz är onth at dragha widh driiff GO 181.
dragha
2) draga, sätta i rörelse. iomFrwr som lekte j bamKLemning. 1860. SFSS.">Bor oc drogho (utförde) danser MB 2: 108.
dragha
3) draga, utdraga. KLemming. 1862.">Aldre lypte svärþ älla dragha at cristnom manne Lg.">Bu 57. " mik skamas dragha swärdh äller kniiff a mote thino wanstaRKa liiff" KLemming. 1862.">Al 625. draghit Suä[r]þ atar hKLemming. 1862.">Alda Lg.">Bu 509. KL 40. Fl 1025. Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 170.
dragha
4) draga (anden), inSupa. han gitar eigh draghit andan Lg.">Bu 204. " hundra dragha. .. bäter wädher än mannen" MB 1: 80. " thz natwrinna andLg.">Budh som wi draghum röök mz oc wädher" ib 82. - aBS. draga efter anden? widh thässa tKLemming. 1862.">Alan drogh modherin som hon ware af söMPne väct (andan, som läses på motsv. ställe i Cod. C, är troligen KLemning. 1860. SFSS.">BortfKLemming. 1862.">Allet efter modherin) Lg.">Bil 270.
dragha
5) draga, ss dragmedel veRKa el. vålla. ted drager lettelica hol vppo böldena LB 7: 324. - opersonl. draga, kännas som om dragning vore. kom oppa nagen lithen werch i mit wenstre öghe, togh ekke swa. .. thet naget drager BSH 4: 336 (1503).
dragha
6) draga, locka. " hon drogh thän visa til dara ok KLemming. 1862.">Alt hans hiärta til illan lusta" Lg.">Bil 212. " Sua drogh (hon) biskopen mz sino raþe at han hana siKLemming. 1862.">Aluar hörþe" Lg.">Bu 143. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 101. - med dat. sidhan människionne draghir luste til hedhrin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. - (?) han dragher honom ouer GOda tiil wä[lle] offuer land och slot til högbelle MD (S) 243.
dragha
7) fördröja, uppskjuta. at dödhin skulle äkke länge draghas KLemning. 1860. SFSS.">Bo 197. " dragh äkke längir atiRKoma til min" ib 221.
dragha
8) ådraga. " thz är aff gamKLemming. 1862.">Alt mKLemming. 1862.">Alat aff natwro draghit (lepra vetustissima. .. atque inolita cuti)" MB 1: 362. " af kötyno drogh han sik girinna last" Gren. 1866.">Ber 207.
dragha
9) bära. " dragha vidh i stekarhws ok stufw" Gren. 1866.">Ber 252. " leon drogh säkkia ok vidh som asne" Lg.">Bil 627. " hesth skulle ey mera draga" Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 293 (jFr Fritzner s. 255). mins mik likamans huru þungar han är at dragha (in portando oneroSum) Lg.">Bu 141. 11) bära, hafVa på sig, hafVa, Vara KLädd i. a sit hofwdh ena krono drogh KLemming. 1862.">Al 3837. MD (S) 214. Lg.">Budhu honom the krono han skulle draga ib 269, 270. lokka swa sidha drogho the KLemming. 1862.">Al 5610. " KLemming. 1862.">Alle kesare som för waro drogho släth peld ok bKLemming. 1862.">Aldakin" Lg.">Bil 470. " siilf oc mardskin dragha" MD (S) 242. " ful riik KLädhe drogho the" KLemming. 1862.">Al 5446. ib 5714. 12) i sig bära el. innehålla, rymma. fylte thz (karet) mz watn thz drogh ey meer KLemming. 1862.">Al 62. 13) bära, hafVa, hysa. wi draghum synd i modher liwe. MB 1: 148. " drogh til honom stora wredhe och awndh" JP 88. 14) Vara undeRKastad. han haffuer KLemming. 1862.">Alder draghit skat eller andra wtskylder medh them aff soken FH 1: 139 (1493, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). at han haffuer draghit skat til aKLemning. 1860. SFSS.">Bo slot ib 140. 15) fördraga, uthärda, hålla ut med. gatho thz ey lenger dräghit RK 1: 4215. - hålla stånd mot, göra motstånd mot? han menthe till wisse iw stocholm taga thz kwnne honum tha inthet draga RK 3: 6014. 16) bära, FramKLemming. 1862.">Alstra. en skogh ther ädhla Frwkt öfFrith drogh KLemming. 1862.">Al 7338. " ingen örtagardh är saa fagher mz myndree han baadhe liilior oc näslor dragher" RK 3: 1864. 17) medföra, bringa? ath i wilie se oppa brädhet med hwath tärninghin dragha will BSH 4: 257 (1501). 18) draga, leda, föra. jak skKLemming. 1862.">Al tee thik thriggiahanda vägh hulkin tho ledhe oc draghir til eet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 197. " soot som dragher til (medför) dödhen" LB 3: 13. " KLemming. 1862.">Alt thz som draghir til GOdha Frägdh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 147. 19) bidraga. drogh til födhonna tholikt som han gat mz sinne timKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir gärning KLemning. 1860. SFSS.">Bo 33. 20) syfta, sträfVa. KLemming. 1862.">Alla kiRKior dragha ther til at the magho Vardha luttakande himerikis mönstre Gr 300. 21) syfta, hafVa afseende (på). med KLemming. 1862.">Allom theras clauSulis och articulis som dragha och lydha kwnna intil forneMPda daktingan SD 5: 212 (öfvers. Fr. sl. af 1400tKLemming. 1862.">Alet). 22) syfta, Vara riktad, Vara verGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSam. dragha mädh, hålla med. skKLemming. 1862.">Al thu ey meer drägha mz fatighom än mz rikom til rättan dom MB 1: 339. - dragha mot, strida mot. nakat. .. som droghe vt aff ällir moth reghlonne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 125.
dragha
1) draga sig, förFlytta sig, begifVa sig. at watzskan böriar at dragha sik til nokon lim LB 5: 292. " dragher sik een watzska aff hofdhit nidher i kroppin" ib. " drogh sik aff hiMPnenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 21. " drogh han sik til teridacium" Gr 267. drog sik näst til the gudelika personam Su 371. stundom opganga myRK sky aff jordhinne ok dragha sik (trahit se; uppstiga) j himelin vnGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir solina KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 159.
dragha
2) sluta sig. ther vnder hafdhe han een mKLemming. 1862.">Aliokragha han monde sik til hertugh Fräderik dragha Fr 150.
dragha
3) sträfVa, syfta. " KLemming. 1862.">Alt thz til är draghe sik til, aff sin naturlik skipilse, at wara ett" Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 7 (17, 8). - reFl. draghas,
dragha
1) dragas, söka rycka Från hVarandra (nåGOt). liuset brast som þe droghos Lg.">Bu 12.
dragha
2) hårdragas, brottas. " droghos opta oc bardos" Lg.">Bil 776. MD 79. Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 78.
dragha
1) afdraga, afKLäda. the. .. drogho hennes cläder aff Va 35. afKLäda sig, KLemning. 1860. SFSS.">Bortlägga. drogh aff sina sko Lg 95 the dragha harnisk aff RK 3: 463.
dragha
2) draga KLemning. 1860. SFSS.">Bort, taga KLemning. 1860. SFSS.">Bort. RK 3: (sista forts.) 4476 JFr afdragha.
dragha
1) föra KLemning. 1860. SFSS.">Bort, föra undan. draghin KLemning. 1860. SFSS.">Bort Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfuls mannin Lg 126. " sagh en Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfwl dragha KLemning. 1860. SFSS.">Bort en munk vt aff sinom bönom" MP 1: 52.
dragha
2) draga ut, ss dragmedel aFlägsna. thz dragir KLemning. 1860. SFSS.">Bort wäRKen LB 3: 60. " thz drager KLemning. 1860. SFSS.">Borth ether" ib 2: 60. JFr KLemning. 1860. SFSS.">Bortdragha.
dragha
1) draga Fram. drogho them Fram Lg.">Bil 850. KL 308. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 65.
dragha
2) draga Fram, gynna. tidzska drogh han tha mest Fram RK 1:sfgn) s. 188.
dragha
3) FraMDrifVa, FramkKLemming. 1862.">Alla. draghir Fram necte LB 3: 116. - (?) thz dragher Fran (för Fram?) quinno sot LB 4: 348.
dragha
4) protrahere, uppskjuta. lofwanin drogx Fram ena stund KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 395. " maKLemming. 1862.">Altidhin dragx. .. Fram till middagxsins" ib 5: 36. - JFr FraMDragha.
dragha
1) draga in, föra in. drägher in till sik (slår under sig) mädh Suichum af konunglichum jngiäldum SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). KLemming. 1862.">All kiärumaKLemming. 1862.">Al Sum länge standa vkiärdh, dragha (medföra) giärnä vsannind in till syn ib 376 (1344, nyare afskr.).
dragha
2) bära inom sig, innesluta. han haffwir mykin äro in at dragha RK 1: (KLemming. 1862.">Albr.) s. 208. - innebära. hwath the ädhla stena haffwa in at dragha RK 1: (KLemming. 1862.">Albr.) s. 210. - JFr indragha.
dragha
1) sammandraga, hopdraga. the dragha samman saar LB 9: 105.
dragha
2) samla (GOds el. penningar). j draga saa monga päningha somon Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 297. - aBS. i thy at the ey drogho saman älla göMDo KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. " Suasom myryn drogh han saman dagh oc nat" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 130. - JFr samandragha.
dragha
1) draga upp. gudz höghre hand drogh op han KLemning. 1860. SFSS.">Bo 105.
dragha
2) resa sig. drogh Vatnit op a badha sidhonar Gr 316.
dragha
1) utdraga, uttänja, utsträcka. drogh wt thät quart Var aff tunGOnne swa lankt som tungan för Var Lg.">Bil 868. " thina hender ok föther thu läst wth mz liinom dragha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 147.
dragha
2) afKLäda. " han lät aff henne dragha wt mädhan hon hafdhe en KLädhe KLwt" KLemming. 1862.">Al 7431.
dragha
3) drag ut, ss dragmedel aFlägsna. ted drager wt eetrid LB 7: 324. " tz drager wt bölden oc hiitan" ib. " drager wtt böldh oc Var" ib 349. " thz dragher vth KLemming. 1862.">Allan wäRKin" ib 2: 11.
dragha
4) draga ut, locka ut. han drogh them wth mz fagher ord RK 3: (sista forts.) 4631. - JFr utdragha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • drägha Bu 12 ; MB 1: 339 ;
 • -andom Bir 4: 263.
 • drokt MP 2: 158. pl. drogho
 • dräghin) ,
 • dragha ut af , afvika från. Bir 5: 125.
 • dragha ivir eno , vara ense, komma öfver ens, stämma öfver ens. the dragha badhe owir eno Bo 146. ib 250. ST 502. Al 636, 1693, 6459, 9729. RK 1: 1275, 3443. - komma öfver ens, göra öfverenskommelse. wi. .. hafuom swa draghit ofuer eno at jak. .. hafuer. .. uplatit. .. mit ärfue SJ 57 (1430). ib 94 (1435). - opersonl. blifva ense, komma öfver ens. med dat. el. ack. kan them ey owir ena dragha Bir 5: 21.
 • dragha ivir ens , vara ense, samtycka. haffwom wi vndirstandit jwdhana ey owirens dragha (consensisse) mz waarom fadher. at the skullo sigh giffwa til hedhninga lagh oc sidher MB 2: 314. " komma öfver ens, göra öfverenskommelse. at wi mäth biscopom, riddarum oc andrum wälburnum mannom. .. hawom daghthingat oc owerens draghet i swa matto, som här äpter fylgher" BtRK 32 (1359). RK 3: (sista forts.) 5817.
 • dragha ens , vara ense, komma öfver ens. när herdhin ok wlwin dragha ens tha hawer hiordhin tappat GO 386. 23) draga, tåga, begifva sig þän timä man til fiända drager SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). han drogh sidhan thädhan a ena heedh Al 7333. MB 2: 228, 234, 235, 293, 315. the wåre opp i landit dragne RK 3: (sista forts.) 6017. 24) närma sig, vara nära. i uttrycket: dragha til dödhin. tässen systren wart krank oc drogh til dödhen Lg 3: 413. ib 415, 425. PM XLV. " giffwandis them drikka som droghe til dödhsens thima" ib XXXVII. 25) opersonl. gå, komma. tha electus fann at ther til draga (fann det luta derhän) at swenske wille marsken til konung haffua RK 2: 7476. " är thz smaa fääladh tha böthe eth halfft pundh wax dragher thz höghre (går det högre upp, är det större boskapsdjur) gaa ther om som om annan thyuffnadh" SO 50. " tha the thette hördho latho the fasth dragha (gåfvo de efter?)" BSH 4: 257 (1501). - dragha sik,
 • dragha a , påtaga sig, påkläda sig. the drogho the rikasta klädher a Fr 1591. Al 2192. Jfr a dragha samt dragha up a.
 • dragha af ,
 • dragha ater , draga tillbaka. en draghir (honom) atir, oc annar fram Bo 181. " solin drogh ather sith skiin" JP 4. Jfr aterdragha.
 • dragha bort ,
 • dragha fore , förebära, anföra. draghandis thet fore ath jw mere wii them bughe och knichte iw mindre är thet bewänth HSH 22: 567 (1494).
 • dragha fram ,
 • dragha in ,
 • dragha nidher ,
 • dragha saman ,
 • dragha sunder , vara olika. wart lifwerne dragher swnder Al 6033.
 • dragha til , rycka an, tåga fram. the drogho til mz ludhrom oc baswnom MB 2: 327.
 • dragha sik til , ådraga sig. at the draga sigh ingen fara til BSH 4: 317 (1502). - Jfr tildragha.
 • dragha undan.
 • dragha sik undan , draga sig undan. at han. .. drogh sik vndan Bo 92. - Jfr undandragha. dragha up,
 • dragha sik upp , lyfta sig upp. drogh sik vp at sithia mz repe bundit widh bielka Bil 627. - Jfr updragha.
 • dragha up a
 • dragha pa )
 • dragha ut ,
 • dragha ut af , afkläda sig, bortlägga. the drogho wt aff all siin klädhe Al 5000. - Jfr at-, be-, for-, fran-, ful-, har-, ivir-, nödh-, um-, und-, undir-, äptirdragha samt hand-, ny-, sol-draghin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back