Forstanda

Old Swedish Dictionary - forstanda

Meaning of Old Swedish word "forstanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

forstanda Old Swedish word can mean:

forstanda
1) om STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pant o. s.: STå hembjuden till inösen för långe (så att inlösningsrätten gpr förlorad), bliva förverkad. en kätill, gryta oc kanne STaar for iiij aar til STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paske, at forSTande om han them eyg lösar STockholms STads skottebok 1460--1468 samt STrödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmäSTareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].">Skotteb 35 (1460-61). hwilikä iordh som iak hafdhe hanum langlikä STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pantsäth oc honum är forSTanden oc laghlikä til dömd Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pants STenianus. Se Lg.">Bil 270 (1366).
forstanda
förSTonden SToria. 1816 ff.">HSH 13: 126 (1525); Brask). n. forSTadt STb 5: 320 (1520; Kop). ib 314 (1521 ; Kop)) 1) förSTå, fatta meningen av, taga del av. idhert breff. .. om wor käre fadhers erkebiscop jenissa frafall oc dödh. .. haffuom wi forrSTandet Lindblom Äbval 6 (1432). (de) loto oss fremermer forSTa et breff Priv f Sv ST 130 (1454). STb 5: 314 (1521; Kop). - förSTå, inse, begriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa. även opersonl. dock kann mich wel förSTaa at. .. SToria. 1816 ff.">HSH 13: 44 (1524?; Brask). - förSTå (en person), fatta (ngns) mening. Se Dsw 2: 1220. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Part. pret. som förSTår, förSTåndig, insiktsfull. mädh enom snällom wisom ok forrSTandom (för forSTandnom?) STyramanne STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 120. " eder nadhe är nogh yttermer forSTonden" SToria. 1816 ff.">HSH 13: 126 (1525; Brask). 2) förSTå, erfara, få veta. som wij forSTadt haffue aff the godemen STb 5: 320 (1520; Kop). - lata forSTanda, låta förSTå, låta veta, tillkännagiva för (ngn). joan nielson biörn STalsuen. .. loto forSTaa radit. .. huru the kallade ok til bidne ware STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 139 (1489). - redogöra. jacob nielsson. .. lot forSTaa om then husa bescatninhg som war i mellen forscrifne criSTin. .. ok hennis. .. STiwffader STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 104 (1487). " loto martin rawalsson, michel nielsson. .. forSTande. .. fore fogitten och alt radhit, at. .. STb 3: 390 (1498). "
forstanda
4) förSTå, fatta, uppfatta (på visST sätt). then articul, ther eygh ware openbar oc fulkomlikä wtthrykter, tha skal man han tho forSTanda til fridzins STyrkilse oc bywarilse Rydberg Tr 2: 454 (1381). wm (ɔ min knä forSTat mina böna gudhelighet Mecht 246.

Part of speech: vb

Additional information: v. L. I

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • forstanda sik , förstå sig (på). med prep. i. Se Sdw 2: 1220. - refl.
  • *forstandas , lata forstandas, låta förstå, ange visa. här jnnan loth war härra forstandas ath. .. MP 4: 185. " thät haffuer war härra latith forstandas j somlikom sinom ljärteknom ib 61. - Jfr forestanda samt oforstandin. "

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back