Härbärghe

Old Swedish Dictionary - härbärghe

Meaning of Old Swedish word "härbärghe" (or hærbærghe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härbärghe Old Swedish word can mean:

härbärghe (hærbærghe)
eg. ställe, hvarest menniskor få skydd och tak öfver hufvudet.
härbärghe (hærbærghe)
1) hospitium, ställe hvarest en Främling mottages, härberge, logis. gik hon vrakin mällan härberghia Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 805. alle the ij herbärghith ärä Fl 571. " then herbärgith hördhe til" Fr 1539. " honom war fuBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgot herberge j wanom" RK 1: 1933. " thänk. .. huru the lagho vm nattena älla hwar the fingo härbärghe" Bo 13. " hafdhe entidh takit härbärghe j enom by" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 195. " rädhis han at taka härbärghe j j häluite" ib 2: 162. " ey vilia the taka mik j herberghe älla läna mik hws" ib 1: 158. " biwdher them til härbärghis" MB 1: 192. " ther war han nakra dagha til herbärghes" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 706. å thöm wägom skal han skipa ok städhia köptorp, ther som ey äru köpstadi, wäghfarande mannom til härberghia Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 65 (161,71).
härbärghe (hærbærghe)
2) kammare, rum, soFrum. var Bort af härbärgheno Bu 183. " af barnsens härbärghe" ib 525. " han haffde. .. sith herberge han skulle i soffwa" RK 1: 1287. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 715. RK 1: 1418. Fr 1568. " fyretighi herbärghe äre ther inne" Fl 1004.
härbärghe (hærbærghe)
3) Boning, Bostad. tändo brand iui þera härbärghe Bu 134. " bröt viþ iorþ sit eighet härbärghe" ib 207. ib 13. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 164, 238. " ath her göstogs thenara skoldä go sin weyg j sit herbare ellir anden stat och drickä for sina peningä" FH 6: 47 (1457, daniserande). for sancte marie herbärghis dör Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 38. - JFr bak-, biskops-, kiRKio-, korn-, mat-, symn-härbärghe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härbärghe may have also been written as hærbærghe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härberghe.
  • herbärghe.
  • herberge. härbyrghe L.
  • herbare FH 6: 47 (1457, daniserande). gen. pl. -ia Bil 805 ; KS 65 (161, 71, jfr tryckfelsförteckningen i Bures uppl.)),
  • härbärghis husbonde
  • härbärghes- Bu 172 173.
  • härbärges- ib 171),
  • härbärghis husfru
  • -hustru Bil 263. herbärghis hustru),
  • härbärghis skaffare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛒᛅᚱᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back