Härra

Old Swedish Dictionary - härra

Meaning of Old Swedish word "härra" (or hærra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härra Old Swedish word can mean:

härra (hærra)
1) herre, husBonde, egare (i förhållande till tjenare, träl el. huSDjur). hirþdränger thän som slikt tAlar a mot riddärä äller swenawapn. .. tha fyr än nokor hämd görez thär äptir. tha wilium wir at þät kunnukt göres han härrä SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). är han inländär. latis Bort vr sins härrä þiänist ib. friþbiuthum (för firi-) wir þät. än riddäre äller swenaVapn slar nokor härrä swen. at thär wardhe eingin hämd äptir af hans härra wäghnä ib. " ey är tiänaren större ällir höghre än herran" Su 350. hemol herra gör otroen hioon GO 1037. " hundin skAl thiäna herran ok katthin frwnne" ib 111. " giptis han (trälen) sidhan han kom til sin herra" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 335. oxans herra ib 336.
härra (hærra)
2) äkta man. fruan thordhe ey sighia sinum herra (viro) hwat hon sa Lg.">Bil 267. " met minom käre herre oc husBonda" FH 3: 51 (1445).
härra (hærra)
3) herre, herskare. föde iosep egiptä lanz härra Lg.">Bu 4. Vardha herra fran eno hafwi ok til annars Lg.">Bil 775. " ey wil iak wara höffwidzman äller herra offwir idher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 95. siälfwir diäfwllin är herra owir the försto fruna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 89. " herra vtan dyghd" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 47 (118, 50). " huar som wil wara retter herra" ib (119, 50). " huilke men sin herra swa ärade" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4515. " haffwer jach warith ner myn herre her sten" BSH 4: 251 (1500). - skämtsamt. jomfrw karin, myn herre och hosBondhe BSH 4: 258 (1501). - herre. om Gud (Kristus). himerikis herra ok Aldra thinga skaPare KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 405. " then herrin, ther ey wil syndugh manz dödh tola eller see" Pa (Tung) 28. sidhän räkte wt herra gudh sina hand KL 413. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 406. " herran gudh skAl idher wara före en herra oc höffwidz man" ib 95. " min härra (vok.)" Lg.">Bu 75, 76. herra gudh (vok.) Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2). " a herra gudh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifGrönblad. 1857.">FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3332. - särsk. i uttrycket Var härra. war herra skaPadhe at ophvowe oc opbyrilse himil oc iordh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 31. thässkyns offer, som war herra bödh israels sönom i iwdha laghom ib 469. " Var härra iheSus christus" Lg.">Bu 61. Vars härra vpfärþ tel himirikiz ib. " þän tima Var härra födes" ib 63. " effte wars herra byrdh" SD 6: 181 (1350). " sendyr. .. ewerþelikä heelso met warum herra !SYNS_DÅLIGT? 3: 5 (1353). Vars herra pino forskyldan" KL 43. !SYNS_DÅLIGT? wan herra (gå till den heliga nattVarden) Lg 1004. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 82. " wan herra taka" Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 26.
härra (hærra)
4) herre, förnäm man, adelsman. rämsco härra Lg.">Bu 102. " hertoghin giorde at sina män bröllöp som herra plägha ok än" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2545. " thz er ädela herra sidh" ib 2548. " herrarne ginGO honom Alle a hand" ib 4508. " the swensko herra oc wäLBorne män ib (Albr) s. 209. mz sweriges herra hielp" ib 3: (sista forts.) 5182. pryska herra ib 2: 30. " nödhgades konungen aff Allom sinom herrom oc radhe" Lg 217. laten siwnkä idhrä wredä, som j haffuin til then vnga herrin och högBornä Va 17. " herr knwt then edhle herre" BSH 4: 258 (1501). " käre herrer ok besynderlige GOdhe wener" ib 6 (1471, samt afskr.; Jacob Ulfsson till Sten och Nils Sture). werdoghe fädher ok herrer ib 10 (1471, skrifvelse till rådsherrarne i Stockholm). opPa then tiidh mange werduge GOde fädher oc herrar waro stadde i jöneköpungh ib 77 (1481). verdugiste, verduge feder, erlige herrer, strenge riddare, bröder oc synderlige GOde vener ib 5: 11 (1504, Svenske rådsherrar i garnison i KAlmar jämte stadens inbyggare till Svenska riBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSrådet).
härra (hærra)
5) ss titel tillkommer denna benämning (oftast i förening med ett namn, en titel el. en annan personbeteckning) konungen. höghLg.">Burens herra oc första mins herra konung erikx domhafuande SD NS 1: 9 (1401). " innan mins herra konungens närwaru ib. "ib 14 (1401). " myn herra konungen" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2485. " söte herra konung" ib (Albr.) s. 214. nadige herre ib 2: 6920, 3: (sista forts.) 5162. riddare. Pa thz the swenske skulle herra wara Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5191. " aaf ärlikom riddara härra magnuse rötha" SD 5: 557 (1346, gammAl afskr.). härra göstaff magnusson riddare ib NS 1: 6 (1401). " ib 9 (1401). här bänkt lagman" BK 195. " met minom käre herre oc husBonda her henric clausson riddare" FH 3: 51 (1445). " käre her swanthe, son och besynnerlighe ven" BSH 4: 243 (1499, Sten Sture till SVante Nilsson). " myn herre her sten" ib 251 (1500). kere her swanthe nielsson ib 320 (1502). kere her marsk ib 259 (1501). " kere herre marskh" ib 337 (1503). vor kere herre fader her sten stwre ib 290 (1501). käre herra bror ib 5: 6 (1504, Biskop Matthias till SVante Nilsson). tha Var hemma en riddare GOd. .. han heyt herra joar blaa Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 169. " then stolsse riiddare her tordh" ib 3: 2. ib 8 o. s. v. Lg 3: 523, 545. " ärlighen man ok riddare her götzstaff twesson" ib 531. " aff thennä verdoga herren her jsrael ib. - (?) in hærræ arnolfs intæct in gyrgestorp" SD 2: 289 (1299). - andlige. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 68. " incigle. .. herra niclissa clawssons kiAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio herra i troso" SD NS 1: 8 (1401). insigle. .. herra eskilz kyAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKioprästins i säglorom ib 14 (1401, nyare afskr. insigle. .. herra niclasa kyAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKioherra i fiwilstadum ib 28 (1401). mädh. .. herra niclisse biscope i lyncöpunge BSH 1: 131 (1371). " her hans bisschop i skara" ib 3: 191 (1468). " war käre fadher her karl benedicti" Lg 217. " herra !SYNS_DÅLIGT? sancte KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte scriptafadher" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 54. " her niclis magni prester" Bok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 51 (1437). " kere her electus" BSH 4: 280 (1501). " thet her doctor skulde komme ned till eder" ib 254 (1500). " her doctor hans brask" ib 5: 82 (1506). - Jfr baner-, dom-, doms-, folKLands-, hedhers-, hus-, ia-, iordhrikis-, iunk-, Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifGrönblad. 1857.">FMan och G. Stephens. 1849.">Ivir-, kiAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio-, kor-, kors-, lands-, läns-, rans-, skip-, sokna-, stads-, vAlds-, värulds-härra.
härra (hærra)
1) herradöme, herravälde. " som. .. engin herradom wildu thola" Lg.">Bil 300. " gaff honum herradom oc owerLg.">Budh ower Alt baLg.">Bilonie rike" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 15. " en ängla koor hawer herradoms nampn ower andra" ib 102. Lg.">Bil 739. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 157, 172, 332, 404, 469. Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 28 (70, 30). Al 10306. LB 3: 175. " twänne hittas herradomar (Cod. A herradöme 102) oc twäskyns thiänist" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: Cod. B) 536.
härra (hærra)
2) ss titel (gifven åt riBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSföreståndaren at han skAl ider herredom wel tiene Grönblad. 1857.">FM 251 (1505). " ati weLgöre ok giffue ider herredoms samtyckie ok jaa ther til ib. "ib 211 (1504, 260 (1506), 261. BSH 5: 51 (1505).
härra (hærra)
1) herradöme, välde, herravälde. thit herradöme star oc blifwir vtan Vanskilse Bo 230. " vndir jdhro herradöme Vara" Gr 261. maktogha i vAld oc herradöme ib. " haffde herradöme offwir Alla andra konunga j the landhen" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 33. af husBondans thiänist ok hustrvnna herradöme KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 120. ib 136, 281, 319, 3: 62. Gr 267. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 102.
härra (hærra)
2) område öfver hvilket nåGOn herskar, maktområde, styrelseområde. ä hwar vi (konung Magnus och drottning Blanka) kunnom dö i Varum rikum äller härrädöom SD 5: 562 (1346). " vm thu hafdhe thz herradömit oc thz höfdhinga dömit matte thw Vara likir thinom fadhir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 7. " j norghis konungx herradöme" ib 4: 3. " wtanfore hans herradömdis land ib. "ib 3: 80.
härra (hærra)
3) ss titel: gifven åt riBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSföreståndaren. som edher herredöme fortencker Grönblad. 1857.">FM 107 (1498). " werduges eder herredöme vele vedhe, thet jach figh idre herredömes scriffuilse förste sonedagh j fastha" ib 166 (1504). " the vilia liffua oc döö met edert herredöme ib 268 (1505). som iak screff iderth herredöme til" ib 284 (1506). ederss herriSDöme ib 351 (1507). " ider herredömss scriffuilse" ib 456 (1510?). til ider herredöm ib. jac tacker eder herredöme kerlige BSH 5: 45 (1505). ib 50 (1505) o. s. v. som edher werdwghe herredömö väl vetterlighith är ib 450 (15111). Grönblad. 1857.">FM 211 (1504), 212. FH 7: 62 (1505) , 63, 67 (1505), 68, 70 (1505), 71 (1506), 72 (1506), 74 (1506) o. s.. edher verdighetz herredöme ib 78 (1509). ib 79 (1509). - i Allmänhet åt riBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSrådets medlemmar, pl. vij föGOm iders herredöme til vetandes BSH 5: 11 (1504, till Svenska riBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSrådet). " som ider herredöme ey wndra kwnne ib. Alles iders herredömes swena" ib. " ath idhers herredöme sa hastuckth sig skynda willen" ib 73 (1506?). at idhers herredöme Alle werdes wilia nogeth fortöffwa ib. " at ider werdughet ok herredöme wore tymelige fortenchte hurw thenne landz endhe. .. motthe bliffue forwaret" FH 7: 64 (1505). " bedie wi Alle ider verdugheter och herredöme" ib 65. " epter ty ider !SYNS_DÅLIGT? dughetz herredömer ingen ffry sekeerheth vethe oss met fforwisse oc stadhelige tiiLBiudhe betröster iag mig ecke ffulkomlighe edher verdughetz herredömers scriffuelse ffulföLge" ib 87 (1511).
härra (hærra)
1) konungens omgifning el. följe. thz han (konung Christiern) sculde laatha see siith herra hoff Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 636.
härra (hærra)
2) herremöte, möte af stormän. om möte för rättskipning. entidh wille kesar henrik samla eth herra hoff ällar en herradagh oc ther mz skePa Allom lagh och räth Lg 3: 195.. om möte för underhandling. mz frygdh aatskyldes thetta herra hoff Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3353. BSH 5: 20 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härra may have also been written as hærra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • herra.
 • härre VKR 67 ;
 • -in Bil 254.
 • herre KS 47 (118, 50) ; RK 2: 6920, 3: (sista forts.) 5162: LfK 89, Lg 3: 554 ;
 • -in Pa (Tung) 28 ; Va 17. ss titel i omedelbar förbindelse med ett nam el. en titel förkortadt: här SD NS 1: 61 (1401), 62 (1401) o s. v.; BK 195 ; RK 3: 2826, 2844 o. s. v. herr SD 6: 170 (1350).
 • her SD NS 1: 61 (1401), 62 (1401); RK 2: 2, 8, 18, 20, 21, 51 o. s. v.; Lg 217, 3: 545 ; SJ 51 (1437); FH 3: 51 (1445); BSH 3: 191 (1468), 4: 243 (1499), 254 (1500), 259 (1501), 280 (1501), 290 (1501), 320 (1502). gen s. härra. herres Lg 3: 523.
 • -ar.
 • herrer BSH 4: 6 (1471, samt afskr.) , 10 (1471), 5: 11 (1504). gen. -a. herras BSH 4: 77 (1481).
 • herrars RK 1: (Albr) s. 212),
 • härra barn ,
 • härra brödh
 • herre- )
 • härra dagher
 • herre- )
 • härra domber
 • herradomber.
 • -doomber.
 • herredomber.
 • herrandomber: -dom LB 3: 175 ),
 • härra döme
 • härrädöme.
 • herradöme.
 • herredöme.
 • häredöme: -es FM 212 (1504). herredöma (ack.) BH 5: 51 (1505). herredömö ib 450 (1511).
 • herrisdöme.
 • herredöm.
 • häredöm FM 211 (1504).
 • herredomme: -es ib.
 • häredome: -es ib. pl. -döme. herredömer FH 7: 87 (1511)),
 • härradömilse
 • herradömmelse: -a (gen.) BSH 5: 590 (1517) ,
 • härra färdh ,
 • härra försla
 • härra gardher
 • herragorder.
 • herregaardher )
 • härra hof
 • härrahyllare
 • herre- )
 • härra man
 • -mentz BSH 5: 288 (1508) ),
 • härra mot ,
 • härra möte
 • herremöte.
 • herremöthe.
 • herremöde FM 225 (1505)),
 • härra namn ,
 • härraskipte
 • herre- )
 • härra släkt ,
 • härra stat
 • härra sven ,
 • härra ägha ,
 • härra öl

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back