Hindra

Old Swedish Dictionary - hindra

Meaning of Old Swedish word "hindra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hindra Old Swedish word can mean:

hindra
L.
hindra
1) drifva tillbaka, hålla tillbaka, afhålla, hindra. them. .. mödha älla hindra af andelico äruodhe oc thiäniST Bo 62. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 143. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerGra Gambla STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Su 398. " thera hindher the os hindra (deviant) af rättom wägh" Gren. 1866.">Ber 23. hafþe häldar hindrat iuþa fra. än tel (hade hällre afhållit Judarne från än förmått dem till) hans döþ Bu 206. vm þem hyndrar egh offmykin hötiþ SD 5: 565 (1346). swa SOm then riddare SOm tynghes aff twnga byrdhe,¨ hindras til at STridha, swa hindras then kroppen til at waka SOm tynghder är. .. aff myklom maat STerfolk. Utg. af F. A. DahlGren. 1875.">LfK (syns dåligt) - drifva tillbaka, hindra färd el. förande af. at wiid STäket skulle wara hijndrat oxar och baather swa at the ecke komma tiil STocholm SToria. 1816 ff.">HSH 24: 56 (1516).
hindra
2) hindra, förhindra, lägga hinder i vägen för. andreas haþ þöm eigh hindra hans döþ Bu 140. STenianus. Se Lg.">Bil 369. " han hindrade enkte kriSTna kirkior" ib 465. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 185. " hindra änkte at iak nytia wärldena ena STund äptir minom vilia ok luSTa" ib 337. " hvar SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerGra Gambla STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Sum rykker Bok u eþätakans handum ällär hindrä hans eþingxvätte" SToria vigtig urkund, den förlorade SöderköpinGra Gambla STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 13. " offnär skylskaper hindrar hiona fälagh" MB 1: 87.
hindra
3) förhindra tillgången till, förhålla. huxa ok leta, huru te mågho watu hindra, före töm å huse STenianus. Se Lg.">Bilagdhe äru STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 86 (211, 95).
hindra
4) förhålla, söka förhålla, söka tillegna sig, väcka tviST om. at hon hafdhe thän forscrefna STörre. .. for kloSTreno häfdhat oc hindrat i swa langan tima SD NS 2: 236 (1409). " thässa iordh oc gafwor. .. fore kloSTrino hindra älla quälia" ib 238 (1409). " at thetta for:da halft marklandh jordh. .. wordhe fore hanum. .. hindrat eller qwalt til rätta" ib 1: 391 (1404). " hindradhe for honom wreta" ib 277 (1403). ib 24 (1401). " om nogher ware äMBitzman äller foghete noghet gotz hindra wilia for nogher man" Gra Gambla STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 38 (1413, orig.). then for:da gardh hindra eller qwälia SD NS 1: 14 (1401, nyare afskr.). then for:da¨ gardhin ytermer hindra ib 10 (1401). " hindradhe han Grindaby" ib 2: 227 (1409, gammal afskr.). at nokot aff thesSOm godzom. .. kwnde aff noghrom. .. äþter mina dagha hindras (occupari) SD 6: 168 (öfvers. i vidim. fr. 1441). bedyandes honom inthe hindra mödha clandra äller qwälya then sance STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte hwss Pm LXIII. forbyuþande. .. varom äringiom. äftekomandom. oc hwariom androm manni. .. þessä vara skipan. äller pant. at hindrä. qwäliä. äller til nokra handa skuld at giäldä med utsätiä SD 5: 567 (1346). thäsSO for:do morghengafwo ather göra hindra eller qwälia ib NS 1: 9 (1401). " kännoms wi the for:da SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerGra Gambla STadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Sumo xx mark haffua wisselika wpbwrith oc latum han lösan aff allom thet hindra wil" ib 37 (1401). " at the thätta mith teSTamenth oc min ytarSTa wilia hwarghin hindrin äpther min dödha" ib 2: 170 (1409). - söka tilskanska sig, göra intrång på, göra inGrepp i. warme at han ey hånom (konungen) miSTyrne. .. ok hindre huarghen älla dröue hans godhs älla kununglikan rät STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 78 (192, 85).
hindra
5) börja tviST med, oroa. then fornämpa jäppa diäkn. .. nakat sin hindra älla quälia fore thenna fornämpa räkenskap STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 198 (1387).
hindra
6) oroa, skada. " hindras af diäfwlsins freSTilSOm" Gr 318. sancte iacop. .. haldir mik vppe swa at mik hindrar enkte ST 280.
hindra
7) upptaga, sysselsätta. hindradhir j androm ärindom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 282. VKR 28. nar siälin. .. nytia värlzlik thing ok hindras j thom nöthogh STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 217. ib 3: 54. Bo 46. " hindra af os (för oss upptaga el. från oss röfva) timan ib 121. "
hindra
8) intaga, besätta. " hindradho ey thera land SOm bygdo j öghiomen" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 399. " the af diäflom äru hindradhe" Gr 324.
hindra
9) faSTtaga. " lät them hindra oc atirföra for thyfwa" ST 408. 10) lägga beslag på. hindra hans lön SO 6. - Jfr be-, for-hindra, äfvenSOm ohindraþer.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hyndra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back