Hoghmodh

Old Swedish Dictionary - hoghmodh

Meaning of Old Swedish word "hoghmodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoghmodh Old Swedish word can mean:

hoghmodh
sannolikt äfven hôchmôt och hogemôt af ho, hôch, hoge, Altus; med det främmande elementet i ordets förra del synes, åtminstone för den Allmänna uppfattningen, det inhemska hugher, hogher hafva sammansmält; särskild äro formerna med u i första stafvelsen att tillskrifva inflytelse härifrån)
hoghmodh
1) mod, tapperhet, ifver. ängin vilde for annan vika ey swa bret rät SOm en fot thz wlte thera hugamot FMan och G. Stephens. 1849.">Iv (Cod. B, C) s. 351. the slogos mz mykit hofFMod (kappi) Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 156. stridde Allan dag mz mykin hogmod ib 203. ib 65, 105, 106, 129, 151, 153.
hoghmodh
2) högmod, öfvermod, stolthet. fAllir hon ij hoghmodh oc höghfärdh Bo 95. knosa Alt swnder hoghmodh oc bälde oc idhra härdzsko MB 1: 377. " homodh plägher gerna fAlla" RK 3: 2938. mz höghfärdh ok stoor hoghomodh Al 4345. thera hoghmoodh är Alt for bAld FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 2061. " thet gör han aff hoghmodhe ok fåwisko sinne" Parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 8 (18, 8 ; kan föras till hoghmodhe). Bo 165. MB 1: 101, 139, 140. Pa (Tung) 28. FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 458, 1390, 3315, 5377. Al 1664, 2904, 3177, 3552. RK 2: 1024, 3: 1697, 1789. MD (S) 240, 270. SO 86. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 91, 266. Ber 269, 270. MB 2: 145. Su 126, 225 ..
hoghmodh
3) öfvermoBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Digt beteende, öfvervåld, oförrätt, förolämpning. thz hoomodh giorde there hierta wee RK 2: 2031. ib 3: 882. " the danske them et hofFMod thede" ib 2: 2889. " bör thek hämpnas hwadh homodh mik sker (minnar SuFMan och G. Stephens. 1849.">Ivirðingar)" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 227. tykker mech, ath eder äär skeeth eth ganska storth hofFModh, och mek en stoor skadhe BSH 5: 482 (1511?). ib 542 (1514). FM 665 (1517). " thz stora homodh och oäre thz niclis och karl honom giordo" RK 2: 5499. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 113. ath jach kwnne faa hwgswAlilse for thet hommoth, megh giort är BSH 5: 389 (1510). " SOm i Suergie hade giort thz hogmodh" RK 2: 8516. ib 3: 3578. " idhert hogmod (den oförätt, I liBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dit) jac wel hempna will" ib 2: 5600. howm riket och oss Alle til blighd, hommot och fortreeth BSH 4: 219 (1497). " honom til start hommath och skadhe" FM 410 (1509, samt. afskr.). - Jfr höghmoþ.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hoghmoodh Iv 2061, 3315.
 • hogmod Di 65, 106, 203 ; RK 2: 5600 o. s. v.
 • hogmot SO 86.
 • hoghamodh Iv 458, 5377 ; Al 1664.
 • hoghomoodh Iv 1390 ; Al 2204, 3177, 4345.
 • hoffmodh Su 126, 225 ; MD (S) 270 ; BSH 5: 482 (1511?).
 • hoffmod MD (S) 240 ; RK 2: 2889 ; Di 156.
 • hoffmot FM 665 (1517).
 • homodh RK 2: 1024, 5499, 3: 882, 1697, 2938, 3578 ; Di 227, 266 ; BSH 5: 542 (1514).
 • hoomoh RK 2: 2031.
 • hommodh ib 3: 1789.
 • hommoth BSH 5: 389 (1510).
 • hommot ib 4: 219 (1497).
 • hommath FM 410 (1509, samt. afskr.).
 • hughmodh Ber 269, 270.
 • hugmod Pa (Tung) 28 ; Di 91, 105, 129, 151, 153.
 • hwgmod ib 113.
 • hugamot Iv (Cod. B, C) s. 351),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚵᚼᛘᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back