Hvarte

Old Swedish Dictionary - hvarte

Meaning of Old Swedish word "hvarte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvarte
eg. intetdera; varken. i förbindelse med följanmden älla el. äller. 'bödh mine moder eller migh hvarske bön eller penningar Vg Fornmt I 10: 30 (1480, avskr.). - efter föregående negation: vare sig. Jfr C. Al Ljunggren, STudia germancia tillägnade ErnST Albin Kock (1934) s. 138 ff. hwz, jord, aker oc eeng. .. enga vndan taghno, hoske när eller fiärre Svartb 173 (1380). han togh ey een bonadh aff fasiböiörn til bitAlningh hwaske för öre ellir örtog i vij mark som fasbiörn atte erik ATb 2: 32 (1474). " ingen hwaske legir ällä lerdhir ib 198 (1482). then dandeman. .. schAl. .. jngen ytermera koST gör hwarkenne j gilliSTuen, j sit eghit hwss eller j sin werdz hwss" STb 2: 340 (1489). ib 3: 25 (1492) , 75 (1493). tha maagha ey batzmennena bära withne them j mällen, hwasken moth äller mädh nokrom partenom STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 73. - före efterföljande negation, d. s. huerkin the eller theris efftekomanda skole Aller thess macht haffue henne at hindre eller quelie STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 203 (1492). - med föregående negation och följande ok. ther medh haffuer jngen makt her epther ther pa ath thAle j jngen handa matte, hwerkene födder och offödder, som her til lgiort är STb 3: 449 (1499). - jntet fatades hwerkenne j hoffudswmman medh (för älla el. dyl.) arlige rentan STb 3: 78 (1493).

Part of speech: kn

Additional information: konj. L.

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • hwarche SD NS 3: 454 (1419)
  • hwerkene STb 3: 449 (1489).
  • -enne ib 25 (1492) , 78 (1493). hvarske VgFornmt I 10: 30 (1480, avskr.). hwaske ATb 2: 32 (1474) , 198 (1482). hwasken PMskr 73. hwadzske JMPs 422. hoske Svartb 173 (1380). Se Sdw 2: 1239 och jfr Smedberg, Peder Månssons landsmansskap s. 25. Formerna huarce, hwarce, huärce, Sdw 1: 535 tordxe vara fellästa för huarte o. s. v. Jfr E. Noreen, Stufier rör. Eufemiavisorna 2: 5),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back