Hvilikin

Old Swedish Dictionary - hvilikin

Meaning of Old Swedish word "hvilikin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvilikin Old Swedish word can mean:

hvilikin
L. Jfr W. Åkerlund, STudia germanica tillägnade ErnST Albin Kock (1394) s. 414 ff., E. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 36: 39 f., Dens., Bidrag till nordisk filologi tillägnade Emil Olson (1936) s. 296 f., G. Lindblad. Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken (1943) s. 118 ff., 132 ff. 1) indef. interrog. quAlis, vilekn, hurudan. i dir. frågesats el. utrop. hwilkin war STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh til at se tha han war i iordhrike SvKyrkobr 104. hwilkin war han til at se tha han foor op til himerikis ib 108. i indir. frågesats.. .. jak ey kan vnderSTa mik sielfuän, hwi eller hulkan han mik skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pade J Buddes b 159. - n. huru. thässe xij gingo om STadin ok ranzsakado om STadzens grop hwar honm wa gil ällir ogill ok holkit hon skulle vm STadin ga STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 218 (1461).
hvilikin
3) interrog. vilken, vem. - i indir. frågesats. han. .. sende sidan huSTrv ragnil ok hennis dotter til wagen och besee, huilen secken beSTh waar STb 3: 119 (1493).. . at thu läth tässo ffolke see, hwilken han är som nw jngar JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 420. 4) indef. red. vilken, den som, vilken än, vilken som helST som. huilikin [e]y komber till hennä (ɔ mässan). böte een öre SvSTum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUST 67. SpV 545 tha scholo the STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bade syder hwar androm eth hAlff aar tilforen til segie, STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa huilken sydan tet helST hend kan STb 3: 369 (1498). hvilikin som, d. s. hwa eller hwilke, som thenna forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa gardh wilia aterlösa aff kloSTreno, tha skAl han giefua them fyra mark päninga SD NS 3: 606 (1420). - hvilkin som hälzt, d. s. hwilken som hälSTh wil läsa jomffru maria psAltara, han skAl ffaa hiälp JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 433. 5) indef. rel. quAlis, som (vid slavisk efterbildn. av lat. konSTr.). hwilkin iak finder thik tholkin dömer iak thik SvKyrkobr 27. 6) rel. qui, vilken, som. medh erchebiscopsens ok rikesens radh brefwm ok ärendom, hwilki os forelagdhdho oc Aluarlika sagdho. .. Rydberg Tr 2: 269 (1359). hundradha march penninga. .. fore hwolka hundradha march han mik quitan giordhe aff mit fengilse Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pants Bi 269 (1364). ib 272 (1368). " fore hwilkan koSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par then sami bo jonsson skAl oss gifwa korn oc nööt" ib 273 (1370). jak hawer saAlt. .. mith ooz ii väSTathorpe. .. fore fämtighio mark penninga, hulka han mik. .. byreet hawer VgFornmt III 7-8: 149 (1470). Vm Fornm Årsskr 3: 88 (1371). Vg Fornmt III 7-8: 155 (1378). til lhulkesins breffs mere visso oc STadhfäSTilse. .. SD NS 3: 256 (1447). " til hulgens breffs mere wisso. .. bedhis jac ärlika manna incigle" ib 417 (1419). ib 508 (1419), 595 (1420), 613 (1420). Beckman STud 239 (1436). STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 28 (1454) , 59 (1456), 150 (1461), 202 (1464). rafwidh. .. kärde och til bondan om eth swärdzdrägh och ekke om hemsokn som han hafde förSTh klagath til bondan hulkith vi borgameSTara och radh spordom hanmom til lhwi han ville ekke fylgia the klagan om hemsoknena som han för hafde klagath ib 206 (1465). ib 207 (1465), 238, 242, 244, 246, 251 (1466) lo. s. v. j abels rwm gaff STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd hanom tridhie sonen seth aff hulkers slekt chriSTus didhan föddes SvKyrkobr (Lucid B) 143. ib 159, 178. " tu sätte mannenom STadgan hulkan han ey kan ouerga" ib 201. ib 219. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz son. wm hwilkan Alt thz STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhi fdher offras, vpfar j högxSTa thäknat Mecht 318. ib 344. J Buddes b 75, 85, 160, 161. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 111 (1488). " brödh mz hulkers STörk han gik j xl dagha" SvKyrkobr 290. STb 3: 18 (1492). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 37, 56, 78. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 72. UrkShiST 1: 33 (1504).. .. sinom tiänarom i huilkas hiärta oc siälom han siälffwer bodhe andelika JMÖ 25. Hel män 180. " vtan före porthen göres en förborg jhwilkens jngangh wari hängiande gAldror aff järn" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 164. STb 5: 48 (1515). - hvilkin som, d. s. STrand oc grönSTa. .. huilkin gooz som fiollo epter holmger jonsson SD 6: 335 (1352). STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 206 (1465) , 289 (1468). - hvilkin thän, d. s. somlike synas människiom syndara, hwilkra thera inarmer wmganga är tho i himerike SkrtUppb 66. 7) indef. vilken som helST. maria war ä sannelika aff äwärdhelikhetinne skikkat mz sonenom, ekke aff timans hwilkelikhet ällir j hwilkom ltima, wthan j STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz forewitandis skälom ok foresyn SpV 1890. - hvilikin som häldzt, d. s. quicumque hwilkin som häslt STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 511.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • huilikin SvGst 67.
 • hwilkin SvKyrkobr 104 ; GU C 20 s. 511. hwilken JMPs 420, 433. huilken STb 3: 119 (1493). n. hwilkit SD NS 3: 613 (1420) ; SpV 545.
 • huilkt SJ 2: 111 (1488).
 • hwilketh GU C 20 (hand 2) s. 37, 56. hwelket Beckman Stud 239 (1436).
 • hwikith ATb 2: 287 (1486).
 • hulkit ib 1: 242 (1466).
 • hulkith ib 206, 207 (1465).
 • hulket STb 5: 48 (1515).
 • hulketh ATb 1: 289 (1468). hwligith Vm Fornm Årskskr 3: 88 (1371). holkit ATb 1: 150, 218 (1461). gen. m. hwilkins Hel män 180.
 • hulkers SvKyrkobr (Lucid B) 193, 290. hulkars ib 178, 219 ; J. Buddes b 85, 160. f. hwikkens PMSkr 164.
 • hulkins Vg Fornmt III 7-8: 155 (1378). hulgens SD NS 3: 447 (1419). hulkesins ib 256 (1417).
 • hwilkom SpV 190.
 • holko MP 4: 72. huilken STb 3: 369 (1498). hualke Hel män 251.
 • hualko ib. ack. m. hwilkin SD NS 3: 595 (1420) ; SvKyrkobr 27.
 • hwilkan Gadolin Pants Bi 273 (1370); Mecht 318.
 • hulkin ATb 1: 244 (1466).
 • hulken ib 238 (1466).
 • hulkan SvKyrkobr (LUcid B) 122, 159, 201; J Buddes b 75, 159, 161.
 • huilka Mecht 344. hwelka Beckman Stud 239 (1437). hualka Hel män 251. hvickæ UrkShist 1: 33 (1504).
 • holka ATb 1: 28 (1454). pl. nom. m. hwilki Rydberg Tr 2: 269 (1359).
 • hwilke SD NS 3: 606 (1420).
 • huelke Gadolin Pants Bi 272 (1368). n. huilkin SD 6: 335 (1352).
 • hulken GU C 20 (hand 2) s. 78. gen. hwilkra SkrtUppb 66.
 • huilkas JMÖ 25.
 • hwilka ATb 1: 59 (1456).
 • hwilkio SD NS 3: 508 (1419).
 • hulka Vg Fornmt III 7-8: 149 (1370); ATb 1: 202 (1464) , 246, 251 (1466).
 • hwolka Gadolin Pants Bi 269 (1364). huilkenne STb 3: 18 (1492). Se Sdw 2: 1239),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛚᛁᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
UrkShist
Urkunder rörande Stockholms historia. Utg. genom K. Hildebrand (och A. Bratt). 1900--1913. (s. 1--36).
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
Vm Fornm Årsskr
Vestmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 1874 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back