Innan

Old Swedish Dictionary - innan

Meaning of Old Swedish word "innan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

innan Old Swedish word can mean:

innan
och prep. L. A) adv. eg. inifrån. 2)innantill, i det inre. - inne. epter at messen haffuer nw swa lenge warit nider lagdh, haffuer han forbodit rentan jnnen medh priwalk her epter SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 378 (1498).
innan
4) innanför, längre in. en jordSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STue och kelleren vnder SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuen medh eth litet rwm jnnan swnnen SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuenne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 573 (1491). en tompt och bygning jnnan swannan samma forscriffne gardh ib. 5) förut, dessförinnan. KTb 26 (1412).. .. ath han sigh giffthe skulle jannan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 55 (1505). 6) in. tha skla cloSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrit gaa innan til wighilskrwff SD NS 3: 37 (1415, avskr.). B) prep. I. med gen. el. i dess SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STälle dat. el. ack. 1) innanför, inom. kom marchus. .. in fore rettin innan lychtom doorom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 142 (1478). ib 229 (1480). " at tw klagage (fel för klagade) på mik för raadit jnnan luktä dör ib 5: 90 (1516). nicodemus vinman. .. scriffwen innan mwrss SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 248 (1525-26). 3) vid tidsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämningar: innan, före. innan thes ath. .. her SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen komber heem" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 333 (1482). II. med dat. el. i dess SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STälle ack. 1) vid rumsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämningar för att uttrycka ett varande inom el. i lngt: inom, i. bade fore löSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST innan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadh och vtan SJ 2: 190 (1491).
innan
8) för att hänföra ett visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST förhållande till den särsk. omSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STändighet, med hänsyn till vilken förhållandet utsäges: med avseende på.. .. at jac hafuer saalt. .. hannusse. .. alt mit godz. .. fore siäxtighi mark päninger oc siäx mark. .. jnnan hwilkom päninger han girdhe mic lösan wid läppä diäkn, foghotha j abo, vm femptighi mark päninger a bo jonssons weghna FMU 1: 370 (1378, gammal avskr.). - av. Se SDw 2: 1244. 10) i uttryck angivande varav ngt beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STår: i. fämtighi mark swenska jnnan redhom peningom KTb 2 (1402). III. med ack. 3) vid tidsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämningar för att beteckna utSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STräckning i tid: i, under. .. sculu oss vgiwa. .. allan halfuan sakören som innän tymän fader Rydberg Tr 2: 245 (1357). - innan thät, härunder, under tiden. .. sculu oss vtgiwa halfdelen af allo thy som the samu förnämpd land oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STädhi i them liggiände innän þät sculdä Rydberg Tr 2: 245 (1357). - under det att. jnnan thz ottosanghin sangx (infra landes matutinales).. . tha kom han. .. til lroresagdha jomfrunna sängh SpV 78. 4) vid tidsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämningar för att hänföra ngt till förloppet av en viss tidrymd: inom, inom loppet av, före utgången av. innan nath oc aar thär eptir ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 25 (1461). - innan. .. ok, under tiden från.. .. och till, mellan. .. och. linnan thetta ok xx:da (20:de) dagh jullä SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 427 (1459), Burspr). peninga, som peder skytta skal anama. .. innan thetta här och pinSDaga ib 340 (1482).
innan
5) vid tidsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämningar för att utmärka tidsgränsen inom vilen el. tidpunkten före vilken ngt sker: linna, före. han skulle faa lknwt. .. eth armbyrSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STh i geen inna (för innan) solasätir id sina iij mark ATb 1: 279 (1468). " tha wele wi giffua kidher hwndradhe mark. .. indhan worffw dagh natiutitatis" FMU 4: 343 (omkr. 1470).
innan
2) s. 39. 2) innanför, längre in(ne). jnfra. .. indan tiil oc indanfore GU C 20 (hand 2) s. 27. thera hus. .. som tet nw SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaar medh gardhen jnnan fföre begge tathe mellom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 185 (1508). _) prep. med dat. el. ack. 2) före utgången av. skipth skal alth wara redho giorth jnnan före sagdan dagh PMSkr 7.
innan
2) s. 2. jllido. .. innantiil oc myket skad ib s. 11. ib. jntimas atis innan tiil bygandis oc indbyggare ib s. 38. jntus. .. innan tiil ib s. 39. illu (för illucere) indan til lywsa oc fullelica lywsa ib s. l98. - delu (för delumino) fullelica innan til (utg.:s anm.: "Man hade väntat ett adv. med betyd. "nedåt." skyna lywss bort thagha oc mörka ib s. 103. 2) innanför, länge in)ne). jnfra. .. indan tiil oc indanfore GU C 20 (hand 2) s. l27.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • jnnen.
  • innän )
  • innan at ,
  • innan for (jnnan (f)före. linnan föra. indanfore),
  • innan i , prep. med dat. inne i, inuti. - uggörrande den del av. for thy thz (ɔ talet sex) ensampth aff allom talom som äru jnnan j (inter) tio, aff sinom delom thz haffwer medio delin, ok tridhia delin ok siätta SpV 501. Jfr innan uti.
  • innan til (in nan tiil. indan til),
  • *innan uti ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛁᚿᚿᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back