Kasta

Old Swedish Dictionary - kasta

Meaning of Old Swedish word "kasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kasta Old Swedish word can mean:

kasta
L.
kasta
1) kaSTa, uppkaSTa (i en hög el. dyl.). funno the thär gamul rör oc skäl kaSTad Uppl Lagmansdomb 16 (1490). laath kaSTa teel lleer hvad som fattades i höSTas Brasks Cal 266. ib 271. 2) kaSTa, slunga. jacio. .. kaSTa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand. 2) s. (syns dåligt)3. med dat. el. i dess STälle ack. betecknande den el. det som kaSTas. han wille kaSTa warom STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUlbal swa faST a borghamwren at. .. Prosadikter (Karl M) 3261. swor jenis. .. ath han eeke kaSTae eldler slog olaff skomakare drengin STb 1: 56 (1476). twa wnge drrengä togo the bort met them och mörde, kaSTandes j syön STb 4: 262 (1512). när tw kaSTar falkan aff handenne STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSk 285. - pass. thxz om sädhis timan takas twnge kärffwa, thz bör förSTh sädhinne wäl kaSTadha (bee jacto semine) SpV 406, en del aff thässo qwekeselffweno kaSTadher pa x dela kopar. .. wändhe thät j selff STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 383. med innehålsobjekt. jughemar skoare warth aff sakth xij mark foe et STenkaSTh han kaSTadhe i ärwaSTha gardh ATb 1: 12 (§453). 3) kaSTa (tärning, lott el. dyl.). - med prep. mädh. lkaSTade wi om kort medh en terning ArfSTv 55 (b. av 1470-t.). 11) framlägga, erlägga. effther. .. jnghen sith wadh her j mot kaSTha wille SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 4: 347 (1470=. 15) kaSTa, gia från sig. än nokor kaSTar watn aff sik vp a g[il]dis weggenä SvGST 67. " tha bliffwer thät !UDDA_TECKEN? järn) STadogaSTh, oc ey kaSTar sin lith" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 385. 16) bortkaSTa, lbortlägga, övergiva. lhan ville lata kaSTa syna tiltaal och skyllinga som han til migh hade pa scriffter ArfvST 69 (1474-75).
kasta
2) kata upp, kräkas. SkrtUppb 197. " hwarth tet sin hon tok STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz likama tha kaSTadhe hon tet op, ok kunne han ey behalla" MP 5: 99. 4) slå upp, leta rätt på (STälle i bok el. dyl.). sidhan !UDDA_TECKEN? sedan man sett efter i regiSTret) kases wp captulum j thesso förscriffno book, oc ther ransake STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 495. - Jfr upkaSTa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • kasta sik , 1) kasta sig, störta sig. for eth ömth, oc flath ordh kasta sik genstan j otholamodh, oc wredhe Mecht 326.
 • kasta fore , förebrå. beskylla. med dat. och ack. jste oblicit sibi furtum thenne kaster honom tywffri faare GU C 20 (hand 2) s. 3. STb 5: 134 (1516).
 • *kasta in , kasta el. slunga in. bildl. huilke äre the forredera edher tilscriffuit haffue, ath j matte nempne thöm j mampn ok ey kasta swa jn vtj hopen til oss alle STb 4: 131 (1506).
 • kasta nidher , 3) nedkasta, nedslå, störta. lhon !UDDA_TECKEN?världe) häffer lop och hon kaster nidher hwem hon wil Thomas Varningsbref 4 (1436). - Jfr nidher kasta.
 • *kasta sik saman , slå sig samman, sammansluta sig. torsdags om natt hafde kastat sig samman eth partii aff arby sogn oc gjorde hemsökning HSH 14: 88 (1526, Brask).
 • kasta um ,
 • plötsligt )
 • kasta sik um , (plötsligt) v'nd sig om. llifernes. .. kastadhe sik om oc hiog hoffweidhit aff enom hetugha Prpsadiker (Karl M) 275.
 • kasta umkring ,
 • *kasta sik umkring ,
 • plötsligt )
 • kasta up , 1) kast upp, kasta i höjden. sa stor larins opp ok kastde opp sina kapo ATb 1: 82 (1458). - bildl. för än man wisthe ordh aff skulle man formoghe sik xx eller xxx tusendh böndher til ath kaastha vp en engibricht riket offwer halsen HSH 18: 29 (1495). - i fråga om skriftlig framställning. (hastigt) skriva ut. el. formulera. tha loth iag kasta en scrifft vp ludandis at. .. Arfstv. 70 (1474-75).
 • kasta ut , 1) kasta ut. lPMSkr 28, 30. - stöta ut el. lifrån sig när falken kasar wth mathen gönom nasbwrorna PMSkr 280. 21) utdriva, fördria. vnumquodque bonum non pelitur ante duonum eth goth kastar ey thz andra vth GU C 20 s. 204. - Jfr utkasta. - Jfr bort-, fore-, fram-, genom-, hopa-, i gen-, in-, ivir-, mote-, pa-, saman-, til-, um kul-kasta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvGst
Fragment af en svensk gillesstadga. I Småst på Fsv.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back