Läggia

Old Swedish Dictionary - läggia

Meaning of Old Swedish word "läggia" (or læggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läggia Old Swedish word can mean:

läggia (læggia)
L.
läggia (læggia)
1) lägga, bringa i liggande SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STällning. Se SDw 2: 1262. 2) lägga, placera, anbringa. Se SDw 2: 1262. the ladho sina händir oppa bokena ok bado sig swa SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd til hyälp at swa waro hänna ord ATb 1: 113 (1459). han SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STal iij (8) alna leysk, som. .. fogodin loth leggia i rettin pa disken SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 26 (1475). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 23. lasse smidh. .. hadhe en nü skoo HLG 2: 17 (1510). gaffs bro thore xxx mark fför ancharen han lade j södre torn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 38 (1517-18). jak skal läghia min psaltara j wägskalena moth alle thinne synda bätri[n] gh JSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 427. - mer el. mindre Bildl. the waldo ok lado tässa iij walid ATb 1: 218 (1461). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 36 (1506). giorde per mansson. .. rekinschap fore sit kemmerj. tha wort hans vpbördh lagdh mote hans vtgift. tha alth aff rechuet vort, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaden hanom tenetur xxviiɉ march SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STck Skb 295 (1509-10, Skip). tha lade her erich jensson hans renskap i radzSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuen, thå anner renskaps lades ib 1510-11, d:o). 4) lägga, förlägga. jtem öre batan leggiaSkotteb 289 (1467-68).
läggia (læggia)
ey skulum wi war aSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwndilse oFMykith til nokors läggia aldrigh är han swa godher SkrtUppb 91. 17) sätta sig i röresle, begiva sig, tåga. - om färd till SJöss: fara, lägga (till el. ut). bwdo honom opdraga syn ankar oc lägga tiill slös Troj 7. " tha grecana lagde j fra thenedom ib 104. "ib 278. 1() SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STöta, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STicka; slå. mins thet at förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa mot iak mötir tik tha skal iak läggia min ögxe hammar pa tin skalla ATb 1: 271 (1467). 20) lämna, giva. tilbinder jak mik. . swa got godz i goen ath lägge SD NS 3: 209 (1417). ib 372 (1418). item bör honom göra liwsen. .. och läggia sielfuer wekan til liwsomen FMU 4: 436 (omkr. 1475?). lägga, giva, anslå. then ägniän. .. hon är nw lagd til clöSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STersens gardh i follinge VKJ 27. " thet är lagt landbonom tiil hiordhangh" ib 62. ib 155. - byta. kungör jach. .. myn quärn lakt ath ha uä i luthra. .. meth böskedhine nissä päthersson. . for en gardh i faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STäthorp SD NS 3: 89 (1415). iak hafuer laght oc laghlica skipt meth. .. torSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen. .. swa at han fik af mik twa gardha ib 414 (1419, avskr.). - lägga ut, lämna ifrån sig. tha han bordhe at leggie thät skipte, begeredhe jec thät han skulde leggie rewelSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhe ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STv 22 (1461). " pa then tijd her twre böriade at leggia the godz som jak fik på min huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STru del it 54 (börj. av 1470-t.). 22) pålägga (ss utgift el. skatt). Se SDw 2: 1262. tässe xij lade skattin i ar" ATb 1: 228 (1456). ib 218 (1461). " at the ey lägga uppa them dagsverke, skat, saköra eller annan tunga" HiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST Handl VIII 1: 39 (1474). tesse godemen äre aff radit tilsatte ath leggie tomtöre aff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadzsins toSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPter her veSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 369 (1498). 23) lägga, förelägga, sätta, utsätta, faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STälla, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämma. jtem xij skulo legha rotherna oc spisningh som til siös skulo i myns herra ressa ATb 1: 8 (1452). " är mannenom lagh at liffwa. .. ja aff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhi är honom lagh at liffwa" SvKyrkobr (Lucid A) 117. " wii ransakadhe ok owerwoghom lag[d]hom och sagdom for rätta" ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STv 94 (1461). athe. .. lagdo them swa i millom, ath skipper synom skal. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 140 (1477). " en gamall skattebook. .. som. .. war skriffwen och lagdh före 61 åhr sedan" Trolles Jb Bil 242 (1488, nyare avskr.). SJ 2: 133 (1489). " tha lagde iach hanom epte rlagen at werriä segh sielff artende" Uppl LagmanSDomb 69 (1493). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 439 (1499). tesse. .. ware neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde ath leggie mantalit om the iijᵐ mark SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaden haffuer loffwijd ath lene. .. her swante ib 4: 6 (1504). HSH 15: 4 (1526? Brask). - ordna, anordna, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STälla. högfärdhin är SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa willo ande, lägghir thu sälskap mz hänne (cujus si comes fueris), thu wntflyr ekke SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrkakulona SpV 147. ib 342, 407. han. .. sändhe. .. tiill drotning heccuba oc lath henne bedia ath hon skulle wnna honom syna dotther j äktescap. .. oc ath hon skulle läggia ther tiill ath han matthe faa henne Troj 198. - med personens ack. och prep. fore. michel. .. skla wtleggia the ij mark han är lagd ffore j rotan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 143 (1517). 25) lägga, försätta, bringa (i ett visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST förhållande). thet ödlisgotzet. .. som heter hulhu, ok war lagt wtaff rötetall fore l aar Svartb 338 (1432). " hon är ey än lagdh til räntho; tho ma hon wäl läggias for 6 march" VKJ 8 (1447). är. .. harabro en tidh lagher i ödhe fore forneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm oc bygningh Uppl LagmanSDomb 108 (1493). thet är ey lagdh jordh VKJ 33 (1447). " at läggia thetta rike tiill ödemark" Troj 210. 26) lägga, göra. - lägga, förklara. döma. tha giordhes nadh mz honom, ath han. .. behiölt öronen och lagdis aff bynom JTb 15 (1459). 27) hänskuta. tha lägdhe jak thet till the xij men j neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdenä sato FMu1: 397 (1385). 28( lägga av, lägga bort, lägga ned. sagdes for retta, ath ragnil SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaswens skal leggia dandequinno dräth och sin gatubodh epthir thenne dagh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 80 (1485).
läggia (læggia)
4) lägga in, sätta in (i häkte). [ola]f hedmvndson lagde in i heftilsen en kloSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer swen ATb 1: 6 (1452). - Jfr inläggia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läggia may have also been written as læggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • leggia.
 • leggie.
 • lägia VKU 74 (1553)
 • lägga GU C 20 (hand 2) s. 86; Troj 7.
 • läggha ib 43.
 • lägge SD NS 3: 209 (1417).
 • legge Arfstv 60 (1476?); HSH 15 ; 4 (1526? Brask), 16: 89 (1527). legha ATb 1: l8 (1452). pres. lägger. läggir. läggher. lägghir. pl. 1 p. läggiom Troj 106. 2 p. leggin Lindblom Äbval 7. 3 p. leggie HSH 13: 100 (1524, Brask). lägga Hist Handl VIII 1: 39 (1474). konj. legge STb 3: 89 (1493); HLG 3: 153 (1513). pass. läggs SkrtUppb 235. impf. lagdhe. lagde. lägdhe FMU 1: 397 (1385).
 • ladhe ATb 1: 17 (1453) ; Arfdstv 10 (börj. av 1470-t.); KTb 105 (1484) ; HLG 2: 17 (1510). lade ATb 1: 166 (1462) , 224 (1461?) o. s. v.; SJ 2: 96, 102 (1487); KTb 105 (1484) , Uppl Lagmansdomb 86 (1493); STb 3: 347 (1481; JTb 84 (1505) ; Stock Skb 9 (1516-17), 38 (1517-18), 208 (1522-23), 295 (1510-11, Skip). lathe Prosadikter (Sju vise m) 239. pl. 1 p. ladhom Arfstv 53 (1461). 2 p. lagdhen Saml 6: 175. 3 p. lagdho. lagdo. lagde Troj 105.
 • lado ATb 1: 218 (1461). ib.
 • lade ib 228 (1456). pass. lagdis JTb 15 (1459) ; Uppl Lagmansdomb 21 (1490). lades STb 3. 460 1499).
 • lagdher.
 • lagt.
 • lagth.
 • lakth ATb 1: 165 (1462. ladder FMU 4: 361 (1471?).
 • lagher Uppl Lagmansdomb 108 (1493).
 • supin.
 • lagt.
 • laght.
 • lakt SD NS 3: 89 (1415).
 • lact Uppl Lagmansdomb 14 (1490).
 • lacth HSH 13: 98 (1524, Brask). lacht SATb 4: 136 (1506). (+) legit ib 101 (1505).
 • läg PMskr 405. pl. 2 p. läggir Hel män 131. Se Sdw 2: 1262),
 • läggia sik , 4) inlåta sig (i), befatta sig (med). med prep. i (ut i). genstan adam syndadhe lagde iak mik thär genstan wti (me intronisi), oc thok the syndena til mik Mecht 201. 7) arbeta (för), vara verksam (för), vara behälplig (till). med prep. um.. hon lägghir sik säffwin om hwsins ok gardzsins prydilse, om sin eghin prydilse SpV 306. Troj 43. lhon haffde saa myket lagkt siig om ath achilles skulle faa jaa oppa plixenam Troj 221. - refl. läggias, 1) lägga sig, försätta sig i liggande ställning. finder iak mina syster tha skal thu aldre läggias mellan henna armläggia Prosadikter (Karl M) 278. 4) lägga sig, lugna sig, upphöra. thär til.. . gudz vredha mage leggias Vårfrup 130 (1361, avskr. fr. 1400-t.).
 • *läggia af stadh
 • astad )
 • läggia bort , bortlägga, upphöra med. med prrep. af. läggir bort af alla ilzsko Hel män 131. Jfr bortläggia
 • läggia fore , 2) förelägga, bestämma, lutsätta. Abbedval i Vkl 92. Arfstv 53 (1461). " om än nogher hade lagt them fore, thet the skuldo ryma reketh om olagha köpslagan STb 1: 248 (1480). tha lagdis them fore at huar thera skulde lösa til sig xvj ortug land jord" Uppl Lagmansdomb 21 (1490). ib 86 (1493). JTb 84 (1505) , 91 (1511). - (?) hinrik skytte scal ware hanom alt fordragit, som han haffuer legit clostret fore STb 4: 101 (1505). - Jfr foreläggia.
 • *läggia sik fran , fria sig från (beskyllning o. d.), vederlägga. oc sagde ther ower wilie sig legge thetta fraa HSH 16: 89 (1527).
 • läggia i gen. 2) lämna i utbyte. at jac sxulle haua lagt clostreno annarstadz goz ligen SD NS 3: 146 (1416).
 • *läggia i mällom , avkunna ss skiljedom.. .. ath hwat the (ɔ de tvistande) lathe sigh ath nöia oc tha ladhe thesse. .. them sa j mellom at. . jösse. .. skal hawa halwan garden. .. oc halwan. .. larens KTb 105 (1484).
 • läggia in , 1) lägga in, inlägga. the komma them till ath stryka syn segel oc läggia jnd syna åror Troj 295. 2) begiva sig in, segla in, styra in. ath geflebone legge jn medh theris jern jnnan bomen sTb 3: 89 (1493). mäd nödtarff lagde wij här jn Troj 6. 3) inlämna till förvaring. !UDDA_TECKEN? läst järn som in war lakth j nigils andhirssons gard ATb 1: 165 (1462).
 • *läggia i tu , dela li två delar. tha skulo lthe leggia eth snöre twers offuer begges therres bygning ok leggia sama snöreth j tw STb 2: 166 (1486).
 • *läggia ivir ,
 • *läggia sik mot , sätta sig emot. at edre embetzmän mycket leggie sik moth then helige kyrkes frihet j wor saköre HSH 13: 100 (1524, Brask).
 • läggia nidher , 2) lägga ned till förvaring, glömma. the for:da päninga skla iak. .. antwardha for:da birghe. .. ok äy annarstadz nidher at säthia äller läggia SD NS 3: 207 (1417). - Jfr nidherläggia.
 • *läggia sik när , lägga vid sig, taga illa vid sig, känna sig upprörd (över). Se Sdw 2: 1263.
 • läggia saman , 2) förena, samla. - lägga tillsamman, skjuta ihop. tha lagde rothen saman v mark ATb 1: 284 (1468).
 • läggia til , 1) lägga till, tillägga, öka. ty vaare raad at j lagdhen prestomen naagot til at the sungo thes veliogare tidherna Saml 6: 175. 3) tillägga, tillskriva. hanom (ɔ Guds son) läggs enkanneligha til alzskons wisdombir SkrtUppb 235. - tillvita, lägga till last. Lindblom Äbval 7. ATb 1: 17 (1453) , 224 (1461?). han lagde per karson ful rofri til for sitiande radhe ib 211 (1465). ib 266 (1467). JTb 11 (1456) , 20 (1459). STb 1: 116 (1477). teslikes lagde klokkeren i hosby hanum til. thät förnämpde niels haffde tagit hans wid Uppl Lagmansdomb 9 (1490). ib 14 (1490). STb 3: 347 (1498). " än thär til mädh magha the läggia honom förrädilse til PMskr 53. ib 66 ff, 87. 6) göra anfall. for glömskona skuld lägghir owenen saktelika til, ok gör skadha oppa honom, som ey är war om sik" SpV 397. 7) giva, lämna, meddela. han lagdhe til akt oc gaff honum biugbrödh at äta Prosaditker (Sju vise m) 134. - Jfr tilläggia.
 • *läggia um kring , lägga omkring, omgiva. skogh. .. met raar och röör omkringh ladder FMU 4: 361 (1471?). Jfr umkringläggia.
 • läggia up , 1) lägga upp, utbreda. sidhan läg them (ɔ tegelstenarna, som legat i olja) wp lätandis them törkas j skwgganom PMskr 405. - lägga upp, stapla upp. beta heelsuden lagd op i hoop Sex ekon tr 272. 2) framställa, säga. ty offwergaffwo the thz raded, oc lagdo mang annor rad op hwar for sig Troj 105. 3) betala, erlägga. mattis nielsson lade vp sin fridz skylling som stadz lagh vtuisa SJ 2: 102 (1487). - Jfr upläggia.
 • läggia up a , 1) lägga på, anbringa (ngt) på (ngt). tha lade han oppa aspan wtan til ATb 1: 144 (1461). agapis. .. han är moth scorpionis ether lagdher wppa PMSkr 459. - Jfr upa läggia.
 • läggia ut , 1) utsätta. Se Sdw 2: 1263. tha skwla the. .. swa läggia wth sin ankar ath. .. PMSkr 62. 2) lägga ut, erlägga, betala. ATb 1: 72 (1457). item (fick) golhskalk ii kö for i oxa, som han lagdhe wt, tha drotningen war här JTb 22 (1459). Arfstv 16, 21 (1461). " at her thure skulde legie the orgengaffuo vth" ib 36 (1461). tha ladhe her twre mik nagher godz wt ib 10 (börj. av 1470-t.). sama dagin wan aswid larins burskap ok lade vt burgällid ATb 1: 166 (1462). Skotteb 462 (1471-72, Kämn). SJ 2: 96 (1487). HLG 3: 153 (1513). Stock Skb 9 (1516 -17), 208 (1522-23). 5) lägga ut (mark till ngt), iordningsställa? ath han skwlde rijffwa syna gordar wp ok leggie wt sam almenth är Svartb 562 (1513).
 • läggia sik ut , lägga sig ut, sträva, arbeta, vara verksam, fälla ett gott ord (för ngn). thet i saa offta hafua lacht eder uth för honom tha han sik med mongen utbnrutit haffde HSH 13: 98 (1524, Brask). - Jfr utläggia.
 • läggia ut af , 1) lägga av, lägga bort. bad honom. .. läggia syn wakn wtaff Troj 181. - Jfr utaf läggia
 • *läggia ut ivir , överlägga, rådslå. j miken lost oc frigd lagde the wtaffwer hwro the skulle aff draga lönliga Troj 23. ib. 105.
 • läggia vidher , 2) lägga (ngt) till (ngt), tillfoga. tha lades wylkor vijdher, ath funnes oleff hansson rettelige. .. tha skulle zachen ypen standa STb 3: 460 (1499). - Jfr vidherläggia
 • *läggia äptir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back