Lämpa

Old Swedish Dictionary - lämpa

Meaning of Old Swedish word "lämpa" (or læmpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lämpa Old Swedish word can mean:

lämpa (læmpa)
1) lämpa, lämplit el. passande sätt att gå till väga el. skicka sig. the kunno tha hwaRKen lat eller lempe RK 2: 6501.
lämpa (læmpa)
2) varsamhet, försigtighet. mz lämpe sig sa fra konung karl drager RK 2: 9195. " stoor lempe skall der till finnes" BSH 4: 271 (1501, nyare afskr.). " wil ther dragess lämpo til och longh tiidh, sa ath hastighet icke meRKes i nogen matho" ib 317 (1502). - försigtighet, förställning. thenne saak och flere skal man ytermere betänke med lämpe och smedikheter, än med rättfärdighet BSH 4: 317 (1512). " med listh lämpä nyäfwnder eller hiälpäradhä" HSH 19: 10 (1501).
lämpa (læmpa)
3) utväg, sätt. kunnä väll raadh och lempä finne till ath i bliffwa thet kymber qwith HSH 19: 67 (1505). huat foga oc lempa the tiil finnas kan BSH 5: 26 (1504). ib 173 (1507). vppa thet gudh. .. ville giffwe oss noegen lempe tiil at aff stillo swadana forderff ib 208 (1507). gud geffuer oss licke och lemper tiil at affuerite the hedzske rigsins fiendher FM 403 (1509). " hwadh lempe eller radh ther til kunne finnes sadant at betagha" BtRK 451 (1520). " medh nogrä andre lemper och gode foger ställä tessä twisth" HSH 20: 109 (1507). haffwe wij. .. medh alla lempor och fogor. .. bönfalne warith BSH 5: 317 (1508) .- sätt, vis. drapp konwng isyng oc hans söner nyo. .. fasxhålt och dethleff mz samme lempa (likaledes) RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 256. sätt, afseende. vi. .. lofwe. .. i alle lämpor och sager saa skickat BSH 5: 359 (1509, nyare afskr.). Jfr olämpa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lämpa may have also been written as læmpa

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛘᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back