Lämpelika

Old Swedish Dictionary - lämpelika

Meaning of Old Swedish word "lämpelika" (or læmpelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lämpelika Old Swedish word can mean:

lämpelika (læmpelika)
1) med lämpor, på ett fogligt sätt. ähr almogen hårder och genstörtiger thill thet konungen will haffwe fram, thå bide, och haffe fördragh thill ehn tidh, och lempelige ingiffw almogenom, hwatt nytte ther aff kan komme PMSkr 693 (avskr.). 2) bekvämligen, lätt. som thet bäzst kan ske oc lempelihgast tilga Rydberg Tr 3: 162 (1436).
lämpelika (læmpelika)
3) skickligt, konstfärdigt. " j mwr wäggen. .. war sath manga handa stena hwar mz syn leeth saa skickelige oc lämpeliga ath the thz sago for wndrade siig ther oppa" Troj 37.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lämpelika may have also been written as læmpelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lämpeliga.
  • lempelige.
  • lempelighast Rydberg Tr 3: 162 (1436) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛘᛕᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back