Lasteliker

Old Swedish Dictionary - lasteliker

Meaning of Old Swedish word "lasteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lasteliker Old Swedish word can mean:

lasteliker
1) KLandervärd, brottslig. jac rädhis at iac finz lastelikin (culpabilis) när gudhi KL 224. " swa myKLo lastelikare (culpabiles) ärwm wi" Ber 55. ib 77, 166. " o orenaste oc lastilikaste (flagitiomissime) man" KL 186. " at han skuli atirbliua j sine lastelike (vitiosa) sidhunäio" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 40. " är idhart liffwerne lastelikt" KLemming. 1862.">Al 7055. KS 21 (52, 23), 24 (60, 26). JP 119. " mannin hwilkom som är lastKLemming. 1862.">Alikit wphofh (homo, cujus conceptus culpa)" Ber 208.
lasteliker
2) otillbörlig, förkastlig. tha nokor höghfärdogh människia främmande kombyr j en köpstad äller sokn mz enom osidoghom och siälsynom KLädhabonadh. .. the sidhwänian är thäm KLemming. 1862.">Allom wäl kommin ey är hon swa wanskaplikin älla lasterlikin JP 51.
lasteliker
3) skändlig, skamlig. " ware thz lasterlikt at höra än iak skulle han ey helan föra ater til KLemming. 1862.">Alexandri sKLemming. 1862.">Al" KLemming. 1862.">Al 8427. " mins sons blyghelika ok lastelika näkt" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 83.
lasteliker
4) felaktig. " insaa ok inplanta nakot lastelikit ok smittogt j mit gul" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235.
lasteliker
5) förhatlig. " dygdin war them lastelik (odiosa)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 250. - Jfr lusteliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lastelikin KL 224 ;
  • -likit Bir 1: 235.
  • lastalikin: -likit Ber 208. lasterliker.
  • lastirliker: -lica JP 119. lasterlikin (f.) ib 51.
  • lastliker: -likt KS 21 (52, 23), 24 (60, 26) ; -likaste KL 186),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back