Leghia

Old Swedish Dictionary - leghia

Meaning of Old Swedish word "leghia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leghia Old Swedish word can mean:

leghia
L.
leghia
1) leja, hyra (ett ting), arrendera. VKJ 9 (1447). " thogh leys thet (ɔ hemmanet) for 3 pund smör om aret" ib 173 (1466). ib 184, 185, 276 (1466), 65 (1480). wiil. .. hans brabender samme hussz legie fför licha som en anner tha är hans neST tet at haffua fför skäligheth om aarit STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 272 (1495). then, them (ɔ gårdar el. bodar) leier, antwarde them saa ferdiga jghen Arnell Brask Biᴵ 22. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 66, 70. " j skipeno hwilkith köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMännena haffwa leyth äller fraktath" ib 76, ib 94, 95. 2) leja (en person till arbete el. någon gärning). lassa kelka drängir sagde at lasse kälke hade lekt hanom til at böta ATb 2: 134 (1479). " oss haffuir inghin legh[t] ällir STath til ärwodis" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 157. 3) hyra ut. ATb 1: 328 (1470). " ath han ecke legde olaff andersson gaardin meer [än] eth halfft aar" STb 1: 150 (1478).
leghia
4) tinga, träffa avtal om? olaff mölnare legde koSTh eth aar omkring aath sancte öryans for x (10) marck STb 1: 70 (1476). item ij mark for högmessor, som jach legde HLG 2: 100 (1521). ib. främmer meer än präSTins eghin wili är som kirkiona skal leghia RP 2: 272 (1394).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • legha ATb 1: 8 (1452)
  • leya STb 4: 14 (1504); PMskr. 66, 94. leje STb 4: 212 (1511).
  • lgias VKJ 276 (1466). pres. leier Arnell Brask Biⁱ 22. pass. leghis VKJ 9 (1447).
  • legis ib 185 (1466).
  • leyis ib 184 (1466).
  • leys ib 173 (1466).
  • legd (h)e ATb 1: 41 (1455) ; STb 1: 70 (1476), 150 (1478); HLG 2: 100 (1521). supin. legh[t] MP 5: 157.
  • lekt ATb 1: 328 (1470) , 2: 134 (1479). legiat VKJ 65 (1480).
  • leyth PMSkr 70, 76, 95. Se Sdw 2: 1258),
  • *leghia ut , 1) hyra utn arrendera ut. StÄmb 42 (1446). " at niils biil legdhe aldre wth hwazske bodhir ällir annwr hws" ATb 1: 41 (1455). STb 4: 14 (1504), 212 (1511). - Jfr utleghia, ävensom oleghdher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back