Leidha

Old Swedish Dictionary - leidha

Meaning of Old Swedish word "leidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leidha
följa, gifva säkert följe el. lejd åt, förse med lejd. lij leins os om stunda Frestä mällan ängland oc britan op a een halla fagher plaan Fr 1244 (öFriga hdskr. hafva j leydhos (för ij ledin os), hvilket torde vara rätta läsarten; leydhos torde böra fattas ss ett ortnamn). vthan han hanom leyde män sendhe som hanum leyda oc forwara j Frid for hans owener fara RK 2: 6984. " han lot sich leydha til hanom" ib 2603. ib 1636. " han leeth siik leygda mz breff och troo ib 3: 523. skulo the. .. leydhadhe oc feloghe wara atta dagha ther äpter at the ära kompne i thera felogha behald" BSH 1: 187 (1386). ib 186. " ath wi. .. haffwa leijdet och feleth och medh thettta vorth oppe breff leide och fele. .. her niels booson. .. hiit in i swerige, til stocholm eller annerstadz, hwar han sig till alle eller nogre aff oss benale kan, Frij, feledh och leidjet, hiit in at komme. .. her Frij, feledh och leijdet at blifwe in till tiwgende dag jwll. .. sedhen Frij, feledh och leydet vdi siit Frij behold till borcholm ligen komme" ib 5: 207 (1507). HSH 18: 72 (1497). JFr leþa 5.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • leijde.
  • leydha.
  • leygda.
  • legda: -om HSH 18: 72 (1497).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back