Lidha

Old Swedish Dictionary - lidha

Meaning of Old Swedish word "lidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lidha Old Swedish word can mean:

lidha
L.
lidha
1) gå, fara. Prosadikter (Sju vise m B) 182. - bortgå, fara hädan (ur världen el. livet). för en iak aff thesse världinne lidhir SvB 291 (omkr. 1500). - lidha af daghum el. daghenom, gå hädan, avlida, dö. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 95 (omkr. 1455). epter thet ath the bodha are afff daghnom ledne och liggie badhe jordadhe Svartb 472 (1460). hedner tet och saa, at han tess for jnnan aff daghom lydj STb 3: 151 (1494). - lida, gå, fara, begiva sig, komma. opersonl. med dat. Se Sdw 2: 1259, R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 624 f. 2) om tid, tillSTånd el. förhållanden: gå, lida. heel war ära j thässo hardho liffweno, som är fallande oc rasklika hädhan lidhande SvB 190 (b. avb 1500-t.). - lida, förgå. tha toc hans sorgh at lidha Vis STen 5. - opersonl. lida, framskrida. med personens dat. om them siwka lidher faST til dödha SvKyrkobr 263. - med personbeteckningen föregången av prep. mädh. thät war ok tha swa lidit mädh honom ath han skulde haffwa bliffuit dödher STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 244. - opersonl. (med personens dat.) och personl. gå till ända, taga slut, upphöra. ibland them tycker oss alle werST ware wor fadderss siukdom förhoppendes at honom skal liide som faSTen liider SToria. 1816 ff.">HSH 14: 45 (1525? Brask). - abs. Se Sdw 2: 1259. 3) övergå, draba? Se Sdw 2: 1259.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lida.
  • liide HSH 14: 45 (1525? Brask). pres. lidher. lidhir SvB 291 (omkr. 1500). liider HSH 14: 45 (1525? Brask). pl. 3 p. lida MP 4: 131. pres. konj. lydj STb 3: 151 (1494).
  • ledh.
  • led FMU 4: 95 (omkr. 1445). konj. lidhi SkrtUppb 352.
  • ledne Svartb 472 (1460) ),
  • lidha sik , lata lidha sik, skyndsamt begiva sig åstad, skynda sig, skynda. thermedh skal han oc oförtöffrad lata lida sik her aff stadin STb 1: 202 (1479). - refl. lidhas, 2) avlida, dö. tha aat them dagh kom thär thän hedhirsame eusebius skulle hädhen lidhas Hel män 185.
  • *lidha af ,
  • lidha fram , 1) förflyta. tha nakor time lidher fram, tha faar thz (ɔ: trädet) öff, blomstir oc fruct SpV 222. 2) avlida, dö. tha the lida fram ok blifua döde tha haffua the all sin lön vpburit MP 4: 131. - Jfr framlidha. - Jfr bort-, for-, ivir-, umkring-, ut-lidha, ävensom franlidhnande och halflidhin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back