Likoväl

Old Swedish Dictionary - likoväl

Meaning of Old Swedish word "likoväl" (or likovæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likoväl (likovæl)
likväl, icke dess minre, det oaktadt, dock. komo konungane och hedradho han storlica. ok likouäl blef han quar i stalleno Bo 10. " äru the ok ärlike ok bälBorne. likouäl gabbas the ok vardha forsmadhe" ib 129. " förwärffwande. .. staRKa bwllas aff paffwanom oc hwsith til sina hand oc styrzlo ok likwäl alt lönlika" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXI. the haffde stridh. .. oc likawäl andra beröffwanDis. fördo the siälffwe enkte Bort (et tamen nihil tulere pradantes) MB 2: 82. " cananens Bodho midhwakt j effraym aff kömdh til thenna dagh likawäl wndher skat" ib 45. än togh dala rodhin oc menugha sweriges landh hadhe konungh karl gangit tiil handh likawäl warth stokkholm belakth RK 3: 1228. " än tho at kranker oc wanmäktogher til min likama, likowäl heel oc wälmäktogher til minna skäla oc fäm sinna" SD NS 1: 514 (1405). Bo 18, 116. SO 5. RK 2: 7990, 8849, 3: 2033, 3306, 4096. Di 2. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XV, XVII, 20.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so likoväl may have also been written as likovæl

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • lekowäl PM 20.
 • likaväl SO 5 ; RK 2: 4849.
 • likawäl VKR 45 ; Bir 4: 60 ; RK 3: 1228 ; MB 2: 65, 39, 45, 82 o. s. v; Su 60, 108, 116, 155, 195.
 • likawel ST 10.
 • likauel SO 5: RK 2: 7990.
 • lijkawel SO 48.
 • likawäll Di 88.
 • likkawäl Su 155 ; LfK 23 ; Lg 438, 3: 163.
 • likkauäll RK 3: 4096.
 • lykawel ST 4 ; RK 2: 6731.
 • lekawäl ib 3: 2119.
 • lekawäll ib 2033.
 • leekawäll ib 3306.
 • likewäl MB 1: 172 ; RK 2: 8849 ; Va 15.
 • likewel FM 426 (1509).
 • lichewel ib 421.
 • likewäll Di 2.
 • likewell FM 425 (1509).
 • lekewell ib 594 (1513); RK 3: (sista forts.) 6113.
 • likwäl ib 2: 9290 ; PM LXI.
 • liqwäl FM 118 (1500); BSH 5: 471 (1511).
 • ligwäl FM 429 (1509, gammal afskr.).
 • ligwel FH 1: 109 (1492, gammal afskr.). lykväl SO 5.
 • likwell RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 268.
 • lykwell Lg 3: 1230.
 • leqwäl BSH 5: 379 (1509) ),
 • alt likoväl ,
 • alt likoväl for thy ,
 • än alt likoväl , a) men likväl. formatto the äkke längir hiärtans etir innehalda. vtan gripo til sten ok villo stenkan. än var herra ihesus taladhe alt licomäl blidhelica Bo 154. " fik iak stora glädhi. än alt likouäl räddis iak" ib 157. " än altikomäl. ey for thy forlät ödhmiuktinna mästare at han sik ey alradiupast ödhmiukadhe (sed non propfetera dimisit humilatitis magister, quim profundissime se humilaret)" ib 39. b) likväl, icke dess mindre, det oaktadt, dock. om gärni gin är swa vis at hon kan mz änge omslät orsakas. thänk än alt likouäl mz thik siälue ok sigh. stark var thässin frestilsin ok alt oflardh Bo 123.
 • tho likoväl , likväl, icke dess mindre, det oaktadt, dock. mz thessom giordhe gudh stoor vndarlik thing, tholikawel owirgafwo the han opta ST 10. hänna dotter. .. tok thänna forsvrefna gardh i gen. .. tho lciouäl liuandis lifwe oploot hon oc i gen anduardadhe klostreno thän fornämda större gardhin i madhunge SD NS 2: 236 (1409). " i dödhenom taker ey tän rike meer mz sik hädhan än then fatighe oc thogh likawäl wild enghen swa fatigher liffwa, som han badhe födhis oc döör" LfK 23. " lowar iak idher köt, tho likowäl vtan blodh" MB 1: 172. " än tho at han hafdhe mykit otalikit folk mz sik tho likouäl tapadhe han stridhena" Bil 595. " än thog at hwarist at got oc söth är at höra orgher. .. thog likawäl skulu the engaledhis haffuas j minne modhers clostre" Bir 4: 60. än thok at hon aktade thz enkte, thok haffde han likewäl kerlek til henne Va 15. " än tho the finnas nw i storo tali. .. oc (trol. för the) likawäl at widherlika them thera tali, som ondhe omwändhe ärw fran allo godho, ärw tässe mykyt färre" Su 60. VKR 45. Bir 4: 45, 55, 58, 63. Su, 168, 204, 271. LfK 36. FM 118 (1500).
 • tha likoväl ,
 • tha likoväl om , om blott, dock med det förebehåll att. wari var siäl. .. för idher j dödhen tha likawäl om (si tamen) thu ey fortappar oss oppenbarandis os MB 2: 6.
 • tho alt likoväl ,
 • tha alt likoväl , så. .. likväl, dock. wiltw ekke tha skall iak allt likawäll fara Di 88.
 • än tho likoväl ,
 • än tha likoväl , men likväl. seggia te som honom (vinmusten) haffwa smakat, ath han dogher inthe. en taa sender jak eder leqwäl eth aam ther wthaff BSH 5: 379 (1509). " samffögdes guddomen allaledes mandomenom, än tha likawäl stadde guddomen likamenom göra oc tola thz hans egit är" Su 195.
 • än tho alt likoväl ,
 • likoväl at ,
 • alt likoväl at , a) ehuru, fastän. alt likouäl at the varo mange. vardho the sik ey Bo 120. b) utan att, fastän icke? iak haffwer nogh högtijdh alth lykwell ath alle (för alle ey?) skulo nigha mik Lg 3: 120. - Jfr allikoväl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚮᚠᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back