Lius

Old Swedish Dictionary - lius

Meaning of Old Swedish word "lius" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lius Old Swedish word can mean:

lius
L.
lius
1) ljus, klarhet. " siätta sannelika liwseno (lucte) skalt thu ey twäka liffwande siälena ok människiona, til gudz biläthe ok liknilse wara girodha, at hon skulde wäxa ok ökias wälsignadh" SpV 379. 2) ljus, fackla. liwsit sattte hon oppa wäggena. .. ok timme skulle släkkia skaran oppa liwsena ATb 1: 143 (1461). " om then gode herren domproasten wil lata brinna lwss for min siäl" Svartb (Skolkl) 502 (omkr. l470?). Hist Handl VIII 1: 67 (1514, nyare avskr.). item v ortog, för lwse gwttes för primmesser HLG 2: 112 (1522). item klokaredre[n] ggen !UDDA_TECKEN? mark, för han skwradhe stakana och optendhe lwssen ib 125 (1524). - om ljus som sättes i en döendes händer. tha thän siwke thager sik liwsit j sin ytersta tiidh SvB 506 (1400-t.). war ther ok en groo brodher hos honom som honom bölth lijws ij handh j hans ytherssta GPM 2: 318 (1508).
lius
4) ljus, belysning. Se Sdw 2: 1260. - Jfr alleluia-, blusa-, boka-, elds-, gildis-, kirkiomässo-, krono-, kyndilmässo-, myrka ottosangs-, paska-, pännings-, staka-, öghna-lius.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lijws GPM 2: 318 (1508)
 • liusa brander (lywsa-),
 • *liusa bärare ,
 • *liusa garn
 • *liusa gärning
 • liwsegernyngh )
 • *liusa nöpa ,
 • liusa staki (lyusa-),
 • *liusastaka stolpe
 • liwsastako- )
 • *liusastaka studh
 • liusa stako stödh )
 • *liusa veke ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back