Löpa

Old Swedish Dictionary - löpa

Meaning of Old Swedish word "löpa" (or løpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löpa Old Swedish word can mean:

löpa (løpa)
L.
löpa (løpa)
1) löPa, springa. " skulu vngara mz lek ok skämtan ridha ok ränna häSTom, löPa å fot ok flöghia STrand. 1853.">Fram ok äter" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 53 (136, 57). skofwo hah. at han skulle rasSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLica gaa at the nöddo han näSTan at löPa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 223. " huru sancte pätar oc sancte iohannes lupu til grafwinna" ib 224. " lop. .. tel domaran" Lg.">Bu 511. " lop en iuþa smaSuen mz criSTnom smaSuenom tel kiParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" ib 22. " lopo riddara oc swennä till thera wapn" Di 125. " vm the saghin sin vin vanhedhras ok dröuas the löpin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til döthin (currecent usque ad mortem) at thera vin skulle vi takas aff dröuilSOm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 168. vactura lupu äpte (näml. honom) atar griPa han Lg.">Bu 173. " hon lopp äftir thöm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 275. " han lop a maParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok vilia heedh" STephens. 1849.">Iv 2071. the lopu. .. ij flodhena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5586. " hon wardh rädh ok lop til sinna säng" VKR VI. " the slogho thera hunda ok loto them löPa" STrand. 1853.">Fr 67. " latir lösa sina löPanda hunda (canes venaticos)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 274. - med inre obj. löpe gatulup SD 5: 638( 1347). - i fientligt syfte springa, rusa, anfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. kom een löPande mz mäSTo gäld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 274. Diäwlen lopp mot (occurrit) sancto machario STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 237. " löpo Diäflanne mot hänne mz bräzsko" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 370. " liop at wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alter" Di 170. " han löp till sintram mz sin skioll sa faST at sintram fioll om kwll" ib 150. - skynda, skyndsamt begifva sig. lup. .. i ödhninna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 213. - begSTephens. 1849.">Iva sig. lop (leif) til Pariis ST 291. - löPa, rymma. thee finner och andre, hädan lopo STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 333 (1508). hwi han war swa lupin STrand. 1853.">Fron ider SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 488 (1510). löPa, gå omkring. SOnin lop om brödh oc man wel sina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Book j skola ST 291. - löPa, gå i bete el. för att få foder. om häSTar. vil jach nw STrax lade löpe mina heSTa tith indh til ider. .. SOm scole löpe for thette aaridh STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 152 (1492). för thet han ey wille holle eder heSTe, SOm ther nw för kongs gäSTning löpit haffue ib 5: 320 (1508). läthe heSTene löpe ther ib 323 (1508). " läther löpe them (häSTarne) i fodringhen ib. - bildl. löPa mot, möta, sätta sig emot. löpe (occurrat) thy godhwilin amot afwnDinne" Lgren. 1866.">Ber 107. - möta, träffa. thol genwärdhwgh thing och godh thing hwar the löPa mote (occurrunt) thik Lgren. 1866.">Ber 119. - komma för, fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla in. thanke löpir mik mot (occurrit) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 52.
löpa (løpa)
2) löPa, löPa omring, göra sitt omlopp. saa lopp thz hiull om sidher thz förre war opp thz kom tha nidher Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3698.
löpa (løpa)
3) löPa, gå. om fartyg. the skip, SOm lupe STrand. 1853.">Fran STocholm STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 165 (1507). " löpo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All skepen nör wth" ib 168 (1507). lopo thee sin wäg inhändher skäggianäss ib. " the äre lupne nw aff skeren ok södher wth Pa" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 308 (1507). ved sandhaffn är nämpST at löpe vdoffuer till reffle ib 316 (1507). maa the löpe STrand. 1853.">Fram bärre hender nogeswndh ib. skeParen ther opPaa (på skeppet).. . haffde actedh segh löpte till gotlandh med thy HSH 20: 90 (1507).
löpa (løpa)
4) löPa, flyta, rinna. ther vnder lop een Digher aa STephens. 1849.">Iv 2383. the watn SOm rinna aff ParaDiis käldo. .. löPa förST langlaeedh vnder iordhinne MB 1: 124. " löPande vatn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 17. " dammen skulle eyg hefftes. .. vthen löST löpe" SD 6: 39 (1348, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). lupu hänna tara Lg 3: 242. " lopp. .. aff öghomen SOm en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen blodh källa" ib 268. " se löPa hänne [blodh] af hänne licamma" Lg 549. MD 67. - förrinna, utrinna. eth tima glas. .. huilkit SOm synes när wara lwpit BK 213.
löpa (løpa)
5) löPa, STräcka sig. en mwr. .. hwilkin SOm skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al löPa STrand. 1853.">Fran brödhranna chor, oc in til then mwren, SOm ligger när siönom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 83. ib 85, 86, 87, 88.
löpa (løpa)
6) gå, förflyta. om tid och förhållanden. huru tyman löper och om gaar Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3390. saa löper thenna riidh ib 4037. " tå werilzlik ting hånom mz löPa (d. v. s. då har har medgång)" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 49 (125, 53).
löpa (løpa)
7) löPa, fara, bäras. om ord el. rykte. om swa hende eder noget löST tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All lope eller fördes i mellen STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 117 (1506).
löpa (løpa)
8) förefSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla? STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al annor STykke SOm lypp mellum thäs sama kortz ok hans thiänera a ena sidhona. ok mellum waar ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla andra SOm medh oss waro. .. a andra sidhona STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 136 (1376).
löpa (løpa)
9) (jSTrand. 1853.">Fr Mnt. lopen) bedöPa sig (till), uppgå (till). morghongawor gywä þär höghre löper än hundraþe maParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer silfs SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). hulkit SOm löper en maParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK mynne en xl ok xiiijc maParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 280 (1506). " swa marga päningga athirgiffwa prebendone. .. SOm löPa ther wpPa, SOm henne wndangiik" SD NS 1: 295 (1403). " kan thet löPa vPa ena ɉ maParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK eller ok höghre" SO 49. " swa ath thet lupe til fyra peninga" ib 205. " nogre lagmans peninga. .. SOm lop vidh vj marck ok xxx march" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 279 (1506). " löper mykit mere Pa landtSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Born en skatteSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondren" ib 501 (1510).
löpa (løpa)
1) löPa, STörta sig. komme the bönder ather löPande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle i sender och lopo them sielffue i sank FH 6: 84 (1495, afskr.).
löpa (løpa)
2) belöPa sig till, uppgå till. swmmen. .. löper sigh xlix gyllene SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 240 (1505).
löpa (løpa)
1) löPa in, skynda in. lop in i STaþen Lg.">Bu 170. - be gifva sig in. äre the löpme in opPaa kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almarna sloth äller anderSTedz HSH 20: 136 (1507).
löpa (løpa)
2) löPa in, segla in. ath tet (fartyget) skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al löffuä ynd i ffynskä skären SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 384 (1508, daniserande).
löpa (løpa)
3) flöda in, STrömma in. watnit lup in ower mato Lg 3: 251. - JSTrand. 1853.">Fr inlöPa.
löpa (løpa)
1) vara till öfverlopps, vara öSTrand. 1853.">Frig. lupu them iwir manga brödhskSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al fulla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 90. " thet SOm hwariom löpir ofuir aff hans prouento" VKR 21.
löpa (løpa)
2) genomgå, genomläsa. " löp owir (scrutare) scriptena" Su 252. - JSTrand. 1853.">Fr STephens. 1849.">Ivir löPa.
löpa (løpa)
1) löPa samman, samlas. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 182.
löpa (løpa)
2) löPa, koagulera. " bloDit tioknar i menniskione oc löper ta samman LB 3: 22. - JSTrand. 1853.">Fr saman löPa. "
löpa (løpa)
1) springa STrand. 1853.">Fram. Di 155.
löpa (løpa)
2) gå igen, tillslutas. sagho the at dörren lop snarlika til oc war ginSTan lääST Lg 3: 248. - JSTrand. 1853.">Fr til löPa.
löpa (løpa)
1) STörta mot hvarandra, braka i hop. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al the fyra elementa. .. the toko til at STorma in byrdhis. oc lupu til saman SOm the skuldo sla sik i thusanda STykke SunDir Pa 16.
löpa (løpa)
2) koagulera, ySTa. " löpir han (blodet) sköt tilsamman" LB 5: 293.
löpa (løpa)
1) löPa upp, springa upp. lop vpp þar iacoLg.">Bus STLg.">Bu 196.
löpa (løpa)
2) springa upp, uppSTå, uppkomma. för blemom. SOm loPa op wedh ögon LB 7: 70.
löpa (løpa)
3) springa upp, hinna upp. ängin häST lop them op STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5608. JSTrand. 1853.">Fr up löPa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löpa may have also been written as løpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • löppa FM 490 (1510).
 • löppe ib.
 • lopa LB 7: 70.
 • löffuä FM 384 (1508, daniserande).
 • loop Bir 4: 85.
 • lup KL 213 ; Lg 3: 251.
 • löp Bir 2: 8 (se 339), 3: 86; MD 40, 67 ; RK 2: 2086 ; Di 15, 28, 33 o. s. v. lypp BSH 1: 166 (1376).
 • liop Di 124, 170.
 • löpthe Fl (Dod. B) 279.
 • lupu Bu 173 ; KL 275 ; Bo 90, 182, 224 ; Pa 16 ; RK 1: 891 ; Lg 41, 3: 242, 243.
 • lupo Lg 41 ; " nidhir lupo " Bir 1: 309.
 • luppu RK 2: 2084.
 • luppe BSH 5: 323 (1508).
 • lopu Al 5586.
 • lopo Di 44, 124, 125 ; FH 6. 84 (1495, afskr.), JP 86 ; BSH 5: 168 (1507) , 333 (1508). loppo RK 2: 437.
 • löpo Bir 3: 370 ; BSH 5: 168 (1507).
 • lwffwä FM 383 (1508, daniserande; på två ställen).
 • lupe SO 205.
 • lope BSH 5: 117 (1506). pl. löpin Bir 3: 168.
 • lupin FM 488 (1510); wp lupin MB 1: (Cod. B) 560 ;
 • lupne FM 308 (1507).
 • lwpin: -it BK 213.
 • lopin: -ith Iv 2079.
 • lopen: wt lopet Lg 3: 647.
 • löpin: vtlöpen BSH 5: 162 (1507) ;
 • löpit ib 320 (1508), 532 (1513); löpne HSH 20: 136 (1507); bort löpne BSH 5: 168 (1507) ; borth löpnä FM 442 (1509)),
 • löpa sik ,
 • löpa af ,
 • löpa ater , springa tillbaka, skynda tillbaka. lop atar tel hälgho martires Bu 521. " the. .. lupu atir in" KL 275. " han löpir atir til ryggia (recurrit retro)" Bir 1: 265.
 • löpa bi , segla åt sidan? lwffwä wy nyöystä by FM 383 (1508, daniserande).
 • löpa bort , löpa bort, löpa undan. Di 44. JP 86. Jfr bort löpa.
 • löpa fram , löpa fram. Bu 173. Bir 3: 86. Iv 2039. Jfr fram löpa.
 • löpa i gen , begifva sig tillbaka. haffuer oc myn ffrw mik nw til saacth och befallat ath löppa tiil bwnnen ighän FM 490 (1510).
 • löpa i ,
 • löpa ivir ,
 • löpa nidher , löpa ned, strömma ned, falla ned. watnit lop nidhir j iordhina KL 24. " smälte fitmin lop nidhir j eldin ok eldin lugadhe" Bir 1: 286. tararne lupu nidher i hänna skööt Lg 3: 243. " sodit liop nider i halsen" Di 124. " losnade vppa i bergit bade sniö oc sten oc trä, oc löp nider vppa risen" ib 43. Jfr nidher löpa.
 • löpa saman ,
 • löpa til ,
 • löpa til saman ,
 • löpa umkring , löpa omkring, gå i kretsform. hon (ɔ: snille) löpir vmkringh swa som cirkil Bir 1: 272.
 • löpa um kul , springa om kull. thera swena lupu hwar annan vm koll RK 1: 891.
 • löpa undan , löpa undan, löpa bort. Iv 2078. Jfr undan löpa.
 • löp up ,
 • löpa ut , löpa ut, springa ut, ila ut. hon lop ginstan wt KL 247. MB 1: 405. Lg 41. " watn och blodh ta löp ther wth" MD 40. ib 67. löpa ut. om sjöfarande och om fartyg. lwffwä wij strax wd til syös och allä skiffwenä met FM 383 (1508, daniserande). wor skep, som gerne haffde löpit wt effter theris retta berningh BSH 5: 532 (1513). " idher verdughets skep luppe vth" ib 323 (1508). - Jfr ut löpa. - Jfr be-, for-, mote-, saman-, um-, und-löpa, äfvensom ostlupin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back