Mädhgiva

Old Swedish Dictionary - mädhgiva

Meaning of Old Swedish word "mädhgiva" (or mædhgiva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhgiva Old Swedish word can mean:

mädhgiva (mædhgiva)
1) medgifva, förunna. äpther thy them mz giffwit är aff them häLga anda Lg 3: 396. " idher är ekke mz giffwit wndhersta the lönlik tingh som i saghen" ib 460. 2) meddela, omtala. var then opresning nogen her nedhre medgiffwid aff nogrom offwan effter BSH 5: 343 (1509).
mädhgiva (mædhgiva)
3) gifva, öfverlemna, meddela (befallning el. uppdrag). ma thet vel bliffua vid then samma befaling som them med giffwen var aff richesins rad HSH 20: 279 (1508). ib 24: 25 (1512) , 35 (1512). FM 507 (1510). - gifva i uppdrag. är thöm i wärff och ärendhe sa me dhgiffwith BSH 5: 73 (1506). " är forde gode män och sänningebudh swa metgiffuit" FH 7: 94 (1513). FM 572 (1513). stod well raad oc lemper tiil än siden giffue skep oc godz igen, om thet ther tiil kome skulde, huilkit jagh oc min swene medgiffuit haffuer swa göre skole ib 463 (1510).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhgiva may have also been written as mædhgiva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • medh-.
  • med-. metgiffua: -giffuit FM 572 (1513) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚵᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back