Mästarman

Old Swedish Dictionary - mästarman

Meaning of Old Swedish word "mästarman" (or mæstarman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästarman (mæstarman)
1) mäSTare, den som är kunnig i ett yrkes utövning, idkare av slöjd el. konST, hantverkar, konSTnär (särsk. byggmäSTare). molitor. .. behändogher mäSTherman STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 151. aff mäSTarmannenom som bygger (skeppet; rubrik) STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 5. ib. ib 6, 7. i Bergshantering. person som för egen el. andras räkning brukade en hytta el. hyttdel, gruva el. gruvdel. Jfr E. HolmkviST, Bergslagens hyttspråk 70, SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB M: 2045, B. Boëthius, MUKopp 13. 4) skarprättare, bödel. Skotteb 417 (1467-68, Kämn), 424, 425 (146869, d:o), 431, 432 (14679-70, d:o). tiwffuen claus hansson. .. huilken som. .. slog STadzsens meSTerman aff STigen och reddes sigh sielff pa STigen aff repit och sielff löSTe sina hender STb 2: 259 (1488). epter bön och meSTermannen ey swa wiidh handena war, fforBode wij henne STaden ib 561 (1491). ib 577 (1491). sade. .. STaffan person STandenom tieniST fore meSTher man och badh fore STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz schul vnne sich sith liff ok sade wilia tiene STadenom j sin liffs tijdh trolige ib 3: 123 (1493). ib 4: 79 (1505). JTb 94 (1513).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästarman may have also been written as mæstarman

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mästher-.
  • mest(h)er -),
  • *mästarmanz döme
  • mestermantz- )
  • *mästarmanz gardher ,
  • *mästarmanz pänningar
  • mester- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
MUKopp
Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget. Utg. av E. Wessén. 1947.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back