Mena

Old Swedish Dictionary - mena

Meaning of Old Swedish word "mena" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mena Old Swedish word can mean:

mena
1) mena, tänka, tro, anse. mento (cogiabant) swa at the skullo han äntigia hawa giort ledhan keysarenom älla iudha moghanom Bo 149. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 66. menar (menar sig) haffwa vndher trykth höghfärdh Gers Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreST 1. " the mena mik wara likan them manne" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 12. " annar meenar swa oc annar swa ib 4: 33. wi menthom (putavimus) bätre" MB 2: 59.
mena
2) vilja, ämna, hafva för afsigt. mz thöm vilia at han menar bätra sina syndher STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa 10. " at han vilde gärna vita, um än han mente STa i thom samma vilianom, som han hafde for sik taghit (utrum ille in proposita voluntate Disponeret persevare)" Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 187. som mik huxar oc menar at forradha ST 168. thz. .. som jak haffwir meent at göra MB 2: 159. " mena ey ia sighia wilia til nokom (för -on) annan man" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 188 (1386). SD NS 1: 348 (1404). Al 6219. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1539, 1742, 2426,m 2546, 3107, 3903 o. s. v. MB 2: 167, 248, 306, 380. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 332. Di 239. menar (söker) sik hanom likna äpter sinne moghu Ber 260. Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framkomyn tidh hon meenthe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 540. " jak mente komit rikin j STörre nöd" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 231. " han och flere. .. monde thz mz Alffwar meena och wilde siik aff STora nödh lösa och saa een nyian höfuisman keesa" ib 3: 1880. - närmande sig bruket af hjälpverb: skola. marsken oc hans wordo ther offuer ena at hanis mz rikit holda mena STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6329. " ther vordo the swenske swa offuer ena then daghen j cAlmarna hAlla mena" ib 4607. ib 4495, 4513.
mena
3) vilja, mena, vara sinnad mot (någon). mena hänne ont Bo 124. " menar oss mz All godh tingh (vill oss Allt godt, menar oss fullkomligt väl)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3687. " ther idher mz ykin skadha mena (vilja göra eder mycken skada)" Iv 865. " riddara ok swena ther honum mz troskap mena (äro troget sinnade mot honom)" Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 2758. " han gaff thz riddara ok swena som han mz troskap mena" ib 2186. " som swa sin herre medh troo mena" MD (S) 285. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3039. " han mente honum ey mz thz bäSTa" Al 1060. " mente hona illa ib 466. "
mena
4) mena, tänka sig, vilja säga, förSTå, asyfta. konung artus är thän iak mena Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 11. " menar hans tasko ok ekke han" MD (S) 249. " vnDirSTodho äkke apoSTlane hwem han mente" Bo 172. " iak veet ey görla hwath thu mena" Iv 1153. ib 1085. " hwath konungin wil i sit hiärta mena thz wiSTe ängin vtan han ena" ib 61. " oppinbara mz ordhom huat the mena (notant) j hiärtano" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 61. ib 191. " sigh huru thw menar (intelligis) thässe brullöpin" ib 27. " STundom vnDirSTar iak ok menar andelika the thing som iak tAlar" ib 1: 59. vm ens nampn menar iak ok vnDirSTar flere ib 205. vm karit mener jak thik ib 2: 153. ib 1: 122, 125, 3: 383. vnDirSTar jak oc menar j them ok mz them andra biskoSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa ok konunga oc mina viner ib 302. " mz do ra krokum mens kardenAla" ib 4: (Avt) 180. sagdhe ther liggia eth thomt kaar ok tho insiglat ok mente ther mz judhan trolösan ok dygdha thoman Bil 725. tha svaradhe brodheren, at han enkte ondt eller svik mente medh sinom spörelsom Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 187. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1 44, 122, 162. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 209. " hwath skAl iak nu här mz mena (hvad skAll jag tänka mig vid detta, hvad skAll jag tro detta vara)" Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 132. ib 2034. " hweem skAl iak här mädher mena" Iv 2644. - JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr formena.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • meena.
  • mener Bir 2: 153, 191 ; Di 239.
  • -t) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back