Midhel

Old Swedish Dictionary - midhel

Meaning of Old Swedish word "midhel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhel Old Swedish word can mean:

midhel
och m.
midhel
1) midt, medelpunkt. mot mydelith (handskriften har: mot j nydelith?) til mit tiäl (contra medium tabernaculi mei) MB 2: 19. " huilkens punkt äldher medel, äldher cirkillen, längdh widhet, högdh äldhar dywphet, aldregh enghen kan begripa" Su 77.
midhel
2) det som befinner sig emellan (två föremål), mellanvarande ting. lär mik. .. huru jak matte tik altidh oc innerlika loffua wtan nakot medhel, nakot hinder ällir nakot minzsta wphald Su 336. - mellanvägg, skärm. een skiold ok medhell inter hanom ok jdher LfK 264. eeth medhell mellan hanom ok idher ib 265. " eeth medhel mellan hanom ok jder ondh öghon ib. "
midhel
3) mellanting. " sighia. .. jnkte annat midhe wti wara, wtan hwar en prester, antigia han är gudz ängil, ällar siälffwer diäffwllen" LfK 74.
midhel
4) förmedling, bemedling. " bude wij. .. maans piks moder. .. tiil eth medell oc voldgifft" BSH 5: 363 (1509). - öfverenskommelse. at befatta een god medhel ok wenlig dagtingan HSH 7: 15 (1470). " thet richen forenadis med nogit goth mijdell" ib 20: 103 (1507). " eeth medel och tal mz tesse epterscriffne beskederlige dande men" DD 3: 223 (1486). at then medel teste fastare bliffwe skulle ib 224. ib 230 (1490).
midhel
5) förmedling, moderation, nedsättning. at han matte faa nagon medell j tollen FM 417 (1509). loffwedhe j mik en medhel ythermer oppa then swmman än förre ib 526 (1511).
midhel
6) medel, utväg. " fwnne wij bade eth medell ther wdi" BSH 5: 136 (1507). om wij thet medell ey fwnnet hade ib 137. " geffue gud alzmectigh got medell, raadh och v(p)saat tiil at for stijre then forderffueligh feygd" FM 646 (1516). - Jfr miDDel.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mijdell.
  • mydel.
  • medhel.
  • medhell.
  • medel.
  • medell )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back