Minne

Old Swedish Dictionary - minne

Meaning of Old Swedish word "minne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minne Old Swedish word can mean:

minne
L.
minne
1) minne, förmåga att minnas äfven erinring, ihågkommande, SOmlike haua vnDirSTanDilse oc ey minne STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 212. " minn sinne, skäl, minne oc vnDirSTanDilse" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 169 (1409). " at hon Aldrig kan wara wtan minne ällar aminnilse" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 120. " þät litla orþ. .. þät gik hanom AldrEGh w minne (dock trol. för munne ss det läses i B, C 924)" Bu 7. " glömDis ok gik swa fran minne" STenianus. Se Lg.">Bil 53. " iosep oc hans godhgerninga til EGipto land gingo aff manna minnom" MB 1: 275. " ma thz nokrom komma j minne" STephens. 1849.">Iv (Co. B) s. 211. then cellan kAlladhe han roo oc huilo oc minnins älskogha (quitem locum et amicum mærori; i ST. f. mærori har öfvers. trol. läST memoriæ) MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 243. - dragha til minnis, komma i håg. effter thy the älzSTe i radhit thät wäl drogho til minnes STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 3 (1421). " bödh israelz sönom dragha til minnes then daghen" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 140. " thet AldrEGh til minnis dragha med nakra handha swik älla skadha" STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 35 (1371). " dragh oc til minnes at propheten ieremias sändher til wranga konungen oc Almoghan mz gudhz laghbook, huilken ey at enaST försmaddes, wtan iämwäl söndher sleet konunghen bokena oc kaSTade i eeldhen ey läth gudhz prophete ther mädher aff" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 156. " dragh tiil mynnes" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2448. - operSOnl. med dat. effter thy thöm älzSTom aff oss i radhit drogh til minnes STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 7 (1438). STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 175 (1507). thik draghir wel til minnis at iak eentidh befälte thik eeth barn at dräpa ST 339. Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 24: 69 (1516), 72.
minne
2) skål SOm i sht vid gillenas feSTliga samqväm dracks med ihågkommande och til hedrande af Gud, änglar, helgon o. s. v.; äfven qvädes SOm vid en sådan skåls drickande föredrogs. skänkai mynne SO 27, 70. " thz minne skänkia 122. skänkia helge kors mynne, ok sancte erikx mynne, ok sancte olaffs mynne" SGG 132. " skänkia All gudz helgona mynne i. thz högxtha mynne är skänkth ib. "ib 127, 133. sidan All helgona minne är skänkt SEG 116. mynnes kar skola vara ix. förST varss herra mijne. varffru mynne och rydher sancte örians mijne högxSTa mynne SGG 132. " bör Allerman höxtha mynne haffwa ok lysa tha sex slar" SEG 112. " Alla helgona minne lysa ok holla mz ffärska bEGara ok ffärSTh öl" ib. " aff sancta anna mynnä" STephens. 1849.">Iv CV. then SOm SOffuer y mynne SO 98. " broder SOm mynne qwäda schAl" ib 200. " then SOm mynnet siunger ib. ffor än höxSTha minne börias skAl" SEG 123.
minne
3) minne, samtycket, tillåtelse. medh thera minne frelse hawa STycken på Forn Svenska.">BSH2: 39 (1396). hafdo sik vndan krononna skat vtan konungx minne eller bref sielwe oloFlika til frelse giort ib 38. ib 40 (1396) o. s. v. wthan marskens ja oc minne PM 26. " wthan gaardz mäSTarans samtykke oc mynne" ib 25. " wthan konwngsens bodh oc mynne" ib 24. " enghin man matte. .. kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio byggia vtan biscops minne (licentia)" STenianus. Se Lg.">Bil 567. mz idhart minne hädhan fara Fl 515. ib 1910. Al 8071. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 181 (1402). SO 203. " illa skilDis thu widh wart kloSTher wtan warth loff eller mynne" Di 297. moth thera radh ok mynne STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 182. ib 2: 9444, 3: 1190, 4126, (siSTa forts.) 5093. SO 98, 110. ther til hawer ioan innan minne bliffwit (gifvit sitt samtycke) Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 386 (1404). - (?) manga ryzer hadhe tha tornen ynne Alth wtban wyborgx mynno STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3814.
minne
4) vilja. " the giorde ey effter konungens mynne" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8781.
minne
5) godvilja, godtfinnande, välbehag. är iak skyldogher mik op at gifua ok äpter idhart minne blifua (bero af edert välbehag, vara el. komma i edert våld) STephens. 1849.">Iv 5136. ib 5100, 5666. han matte sik gifua. .. ok ij thera minne at blifua (vara el. komma i deras våld) ib 4243. " the SOm ey wille wara i mynne (undeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTa sig)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5947. fforma han ey bötha bliffue j konungs minne (det må bero af konung honom skAl förfaras) MEG (red. A) 55. ib (red. B) 59. EG 66. ther blifue lerjungen i bondans mynne fore (det må bero af mäSTaren, huru med lärlingen skAll förfaras för detta el. för denna förseelse) äpter twa goda brödra sEGn SO 85. " teckes theris äMBete ware i theris mynne mz kemmenteras samtyckio" ib 115. " the andra. .. vare i kemmenteres ok companies mynne om the här äpter eMBetet brucha vele" ib 116.
minne
6) frSTephens. 1849.">Ivillig öfverenskommelse, öfverenskommelse i godo. medh minne at enda eller rät STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 32 (1358, orig.). " thet minne oc rät sighiä, oc kunnugha" ib. " tha wi thet minne oc rät kunnoghat hafwum" ib. " för än wi minne eller rät sak hafwum" ib. " vm nokor wil amote thy minne tAla ib. kunne man ther eth minne j raama at thz sculle ey til rätta koma" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1646. " kunne wj och skälight minna fa" ib 1650. " ther sculle the forenes mz minne eller retto" ib 3058. " han ey wiil bliffua wedh räth äller mynne" ib 3: 2999. " wille therföre giöra honom huasken minne eller rätt" SMG 146. göra for:de k[onung] c[riSTiern] mynne eller räth STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 2 (1471, samt. afskr.). " när tesse mynne eller rät giort eller sked är" ib. " them. . mz minne eller ret ath skilia" MD (S) 229. " hwat the siäx funno thöm for minne (grund för uppgörelse i godo) eller for rät" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 36 (1426). " vilia ey i minne blifwa (göra upp i godo)" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 415 (1405). " ther til han beredher eller j hans mynne bliffuer (gör upp med honom i godo)" MEG (red. A) 56. ib (red. B) 61. SGGK 104. " ther till han beredder är ellir j hans minne giort hawer (har gjort upp med honom i godo)" EG 65. " at huSTru criSTin scAl mik lika göra oc i mino minne bliua fore thet at hon hauir beSTat oc bygt the samo tompt" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 69 (1401). " haffui weSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmeSTare makt at tagha hans gerningh vp vnder STadzsins reth vthan han bliffue i theras minne" SO 66. " til thäs han haffwer warith j mynne mz thesaurearenom" PM 37. " vil svennen skylias mz mynne (i godo) fran synom hosbonda" SO 148. hwad the endrechtelige at i minne fordragha STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 36 (1474). " i minne eller retergang" Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 18: 74 (1497). ib 78 (1497).
minne
7) kärlek. "aff Alzsköns minne ther frwo haffwa wAld" STephens. 1849.">Iv 53. " iak STaar mykith äpter hänna minne" ib 1038.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • minna RK 2: 1650.
 • mynne.
 • mine LfK 120.
 • mijnne: -es HSH 24: 69 (1516), 72. mijne SGG 132 (på två st.).
 • minna kar
 • mynna-.
 • minne kar SMG 144 ;
 • -karet ib 143.
 • minnekar ib 143, 144, 147),
 • minnis bikare
 • minnis kar
 • minneskar SEG 122 ;
 • -karen ib 123. " mynnes kar" SGG 130, 132.
 • mynneskar.
 • mynnes kaar),
 • minnis kars bikare
 • minness karss begare )
 • minnis lös
 • -löös )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SMG
Stadga för ett Jungfru Mariæ Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back