Morghongava

Old Swedish Dictionary - morghongava

Meaning of Old Swedish word "morghongava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morghongava Old Swedish word can mean:

morghongava
L.
morghongava
1) morgongåfva, gåfva som brudgummen gaf bruden morgonen efter bröllopsnatten. marito meo vlphoni do et assigno dotem meam wLgariter dictam morghenauø quam mihi contulit SD 4: 369 (1334). " nouerint vniuersi. .. me. .. vxori mec. .. curiam meam swæRKastorp. .. in dotem dictam morghungawe, rite donasse" ib 421 (1335, nyare afskr.). natum facio. .. me curiam meam gwnnistorp cum molendino adiacenti. .. consorti mee. .. racione dotis. wLgariter dicte morghwngawr. .. contulisse ib 624 (1338). " dos wLgariter dicta morghongaua, quam iohannes smalenske. .. consorti sue. .. contulit" ib 559 (1337). " constare volo. .. me. .. consorti mee. .. dimidietatem patrimonii mei. .. ad donacionem propter nupcias wLgariter dictam morghingauo. legaliter contulisse" ib 5: 622 (1346). ib 4: 703 (1340, nyare afskr.), 5: 486 (1345, nyare afskr.), 515 (1345), 570 (1346), 585 (1346), 702 (1347), 6: 77 (1348). mith goz. eet halFMaRKland iorþ j ramshambre j kiulä sokn. . oc eet örisland j iäpirs sokn. .. sum mik gauo mina ärligho böndir at murghingauum ib 5: 293 (1344). vm morghengawor ib 478 (1345, nyare afskr.). ängen man. .. ma mere morghngawor gywä þär höghre löper än hundraþe maRKer silfs at swenske wikt ib. ängen ma möþä þän man som morghengawor scal giwä til huru mykit han scal giwä ib 479. " kännis jach. .. mik hafua gifwit minne älskelike husfrw. .. tw maRK land jord till morghengaffuo a rättom hinderdagh" ib NS 1: 8 (1401). ib 5 (1401) o. s. v. at jäk. .. gifwir minne käre hwsfru. .. til morghongawo mit aflingis goz innän hraker RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 9 (1369, nyare afskr.). " thet iac giwit hawer mina kärä hsutru. .. til heder oc hindiSDax gawor, som an ath andra namåne kallar marghongawer, thette mith goz" FM 40 (1420). " skulu thennä fornämpd goz oc marghongawa thöm. . til höra ib. tha wara thennä fastä a thenna marghongowa" ib 41. vm morghonen gaff brudgomen synne husfrw til morghon gawo eth gotz RK 1: 1960. ib 813, 1453. mädh sinne morghongafuo (rättadt från siino hem gauo) värdhe (dote sua) bygdhe hon rikt spital Lg 805.
morghongava
2) hemgift, brudgåfva? fästegåfva? skal konungin ok rikesins radhgifwra ärfwodha at the päninga honum äghas fore morghon gawo (ratione dotis; morghon gafwo beror här kanske på felaktig öfversättning) betales honu Bir 3: 333 ; " jfr Hammerich, Den helige Birgitta s. 178, 180. - Jfr morghongif, morghongiþt, morghon-, morghons-giäf. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • marghon-.
  • morghun-.
  • morghwn-.
  • morghin SD 5: 515 (1345), 570 (1346), 622 (1346), NS 1: 5 (1401).
  • morghen-.
  • murghin-. marghongowa),
  • morghongavo bref
  • morghin- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚵᚼᚮᚿᚵᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back