Ryma

Old Swedish Dictionary - ryma

Meaning of Old Swedish word "ryma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ryma Old Swedish word can mean:

ryma
1) göra fri och öppen, röja. - röja, lundranröja (jord, grus o. s. v. för att komma åt malm). Se Sdw 2: 1287 och jfr E. HolmkviST, Bergslagens grupspråk 59.. .. haffwe vij incthet annath ath ryma en horDDe Berget DD 1: 224 (omkr. 1513, rättat efter hskr.). ib 225 (d:o). Jfr ryma bot. 2) rymma, fly, vika från, övergiva, lämna.. .. at eriker scal lrymä karle oc honum hemula oc vpluta. .. vii pundalandh SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 382 (1381). " hwat han vil. .. ryme rikit fore the ordh han thalit hade til knwt" STb 3: 448 (1499). at han matte ryme sit säte j gilleSTuen ib 4: 139 (1506).
ryma
3) intrans. vika undan, rymma, fly. SSkb 85 (1503-04), 335 (1509). erik skomakare rindhe aff by HLG 3: 76 (1524). item len tiska huSTrv rimde off byn ib 81 (1525). Troj 128. - fly, taga sin tillflykt. hon. .. rymde til läkiaren ihesum Mecht 213. tha sloo biskop kätil. .. konung criSTiern aff marckin och römde til STocholm Scr. rer. svec. I. 1: 233 STaden mz raska jndflykth Troj 183. - (?) thes offtare wathnith rymmeer (för rinner? Lat. defluit) j nokoth rwm, thäs dywpare holar thet rwmmith Mehct 278.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ryme.
  • rymä.
  • rymma Troj 156. pres. rymmeer Mecht 278.
  • rymde.
  • rymbdhe MP 5: 116. römde Scr. rec. svec. I 1: 233 (senare h. av 1400-t.). rimde HLG 3: 81 (1525). rindhe ib 76 (1524).
  • rymd SSkb 85 (1503-04). rympder ib 335 (1509-10). rympth DD 1: 196 (1506.),
  • ryma bort , 2) = ryma 1 slutet. theras grvffwa, lhon var nw igen fallen, och the haffwa nw hollyth oppa. .. och rympth borth wff henne jordh och brabegh DD 1: 196 (1506, rättat efter hskr.).
  • *ryma tillbaka , fly tillbaka, draga sig tillbaka. grecananöddes rymma tiilbaka Troj 128. ib 156.
  • ryma undan , 1) rymma undan, fly undan. MP 5: 116. - Jfr undanryma. - Jfr af-, for-, til-, unt-ryma.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛦᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Scr. rer. svec.
Scriptores rerum svecicarum medii aevi. 1818 o. följ.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back