Sak

Old Swedish Dictionary - sak

Meaning of Old Swedish word "sak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sak Old Swedish word can mean:

sak
lL. eg. STrid, tviST. 1) tviSTemål, rättssak, rättegång, mål. Jfr T. WennSTröm, Lagsprpåk och lagtexter s. 313. winna j sakom oc käremalom JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 540. galactides är en STen. .. j saker gör han förnomSTogan STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 474.
sak
2) käromål, anklagelse, beskyllning. Se Sdw 2: 1289. ware thz swa at thänna källan kwnne wttörkas. .. tha matte thu mz räth föra här nakra sak (causam) oppa, om thänna andans opfyllilse ällir fulbordhan SpV 524. " vor engete hoxswalen är at wi wethe oss för gud osakan, oc wiliom ty ey tage oss nogen sak aa bak" SToria. 1816 ff.">HSH 16: 81 (1527, Brask). 3) orsak till anklagelse el. fällande, sak, skuld, brott. Se Sdw 2: 1289. jak bekännis mith forledna smittoga liffwerne mina saker oc forsymilse SvB 497 (sl. av 1400-t.). han thok wppa sik aldra människa saka (necessitates) SkrtUppb 46. 4) böter. forbiuthum allom mannom vnder xl lmarka sak at hindra. .. thet sama goz NMU 1: 59 (1357). konungens ok STadzins sak STb 1: 337 (1482). " the saak oc sakefal som mik ära til dömd" SvSkr 1: 40 (1504).
sak
5) orsak, skäl, anledning. är hon (ɔ Maria) alt mankönsins summa helsamlighin ska, ok äwinneliko wälsignilsenna ära (totius summa salutis humane causa et gloria benedictionis eterne) SpV 200. här äptir. .. skal enkte wara wthan liws ok liff, for thy thz takir tha sakin thera ända ällir skugga (cessavit horum causa vel umbra) ib 251. likawäl nödhgadhos the bliffwa i öknenne i xl aar, saken här til war, thy at the willo ekke känna ällar wetha herrans wägha JMÖ 19. ib l24. hwilkit iak wil bewisa mädh triggia haanda saker SkrtUppb 147. JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 291, 398. jak (#x0254;: jungfru Maria) war högxSTa sak näSTh gudhi, til chriSTi mandoms anammilse ib 487. orsak, skull. sing. el. pl. i förbindelse med ett föregående for. for saka slika hugga tha wordir os mykit m k Prosadikter (Karl M B) 314. - for sakar skuld, därför, för den skull. fore thenna saka skul, skal jnghin vndra STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 75. 6) fall, händelse, omSTändighet, förhållande. thaa skodahde the clarlighan ath waaridh saa saker thee fördon thaa hem. . thaa skulle han faa en orättan dödh Prosadikter (Sju vise m C) 226. " ecke viSTe jach rättere än the wore rätferdige j theris ärende. .. vtan hade thet sua sak warit, at jach hade thet viST. .. "FMU 5: 24 (1481). Jfr sake. - Jfr en-, hovudh-, klärka-, konung-, konungs-, lif-, provaSTa-, pänninga-, skrok- (Sdw 2: 397), STads-, svepe-, thingmala- (Sdw 2: 706), thiuf-, vänslo- (Sdw 2: 1041), värulds- (Sdw 2: l064), örlögs-sak (Sdw 2: 1179), ävensom sake.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • saak.
  • -ar.
  • -er) ,
  • sakafal (sake-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back