Sända

Old Swedish Dictionary - sända

Meaning of Old Swedish word "sända" (or sænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sända Old Swedish word can mean:

sända (sænda)
L.
sända (sænda)
1) sända. magnus mädh guz nadh kununger swerikis, norigh oc scane sänder allom them ther thätta breff hjörä äller seyä ewerthälikä helso mädh gudh SD 8: 36 (1361). allum þöm þätta breef höra häldhyr see sändyr jakk. .. heelso medh varum härra ib 46 (1361). allom mannom them som thetta breff höra älla se, sända henrich prooster ii iemtalande, olawer saluasson och swenunger laghman helso medh gudhi JämtlDipl 143 (1391). ib 144 (1392). skal k. .. sända tre aff radedh. .. hwart ar til möte G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 69. 6) låta komma, bringa. - driva, störta. Jfr SDw 2: 1312.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sända may have also been written as sænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • -de )
  • *sända fram , sända fram, leverera. sender han (ɔ prästen i brudens hemsocken) ej fram loge och lius, lfå thå ej utan halfva vigningapeninger, och halfva then klerker, ther hon vigdes Hist Handl V I I I 1: 67 (1514), nyarea avskr.). - abs. saa sende oc fram til samme hielp nogre herede aff smaland som wist oc tweta HSH 14: 44 (1524?, Brask).
  • sända in , sända in. ATb 1: 289 (1468). Jfr insända.
  • sända ivir , sända över. tycker mik radh wara, ath i sendhe nagoth folk ower igen in til ölandh BSH 5: 157 (1507, H. Gadh). ib 346 (1509, d:o). Jfr ivirsända.
  • *sända up , sända upp. BS 5: 272 (1508, H. Gadh). " aff sten brawidsons stempan sendis nogre böndher op til idher" ib 347 (1509, d:o). Jfr upsända.
  • sända ut , 2) avlägsna, driva bort. for thy fulbordoghir kärlekir säthir ällir sändhir wt (foras mittit) räddoghan SpV 536. - Jfra af-, ater-, fore-, fram-, hit-, nidher-, til-, unt-, (äv. Sdw 2: 831) sända.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back