Särdelis

Old Swedish Dictionary - särdelis

Meaning of Old Swedish word "särdelis" (or særdelis) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

särdelis Old Swedish word can mean:

särdelis (særdelis)
L. A) adv.
särdelis (særdelis)
1) särskiltd, för sig, för sig själf. swa som the lätho mädhan the varo KLemming. 1862.">Alle saman swa lät sidhan hwar särdelis Lg.">Bil 879. " wardher adam särdelis opstanda, oc särdelsi ewa" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 89. han. .. later redha bordh oc skipar särdelis KLemming. 1862.">Alla inföKLemming. 1862.">Alekarlicum. Urkunder rörande landskapet DKLemming. 1862.">Alarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDa män, oc widh annath bordhit SDina brödher ib 246. " han. .. löne serdelis hwariom thera" KLoster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 32. " göri serdelis räkinscap aff hwario thy widh sik" ib 40 (serdelis kan här föras till B 2). giwum wi KLostrenu. .. KLemming. 1862.">All var goþz. oc hwart þerrä särdelis SD 5: 562 (1346). " KLemming. 1862.">Alla thässa. .. articulos ok hwar thera särdelis wm sik lofuar jac. .. fasta. .. athKLemming. 1862.">Alda ib" NS 1: 172 (1402, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). på ett särskildt sätt. än tho at wi thänkiom han !UKLemming. 1862.">Alekarlicum. Urkunder rörande landskapet DKLemming. 1862.">Alarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: waar hera) wara särdelis witran, särdelsi godhan, oc särdelis wäldogha, tha är tho KLemming. 1862.">Alt et mz honum KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 78.
särdelis (særdelis)
2) i afsändring, i afskildhet, på afstånnd, i olikhet. thu hafwr thit lifwrne wilt särdelis fra KLemming. 1862.">Alle wärline skilt KLemming. 1862.">Al 5938.
särdelis (særdelis)
3) på ett sätt som innebär ett undantag, på ett särskildt el. specielt sätt, särskildt, specielt. vtan särdelse han nyute konungs naþ SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). vtan han nyute särdeles konungs naþ ib. " vtan hna nyte särdelis wor naad at" MEG (red. A) 57. ib (red. B) 62. EG 66, 67.
särdelis (særdelis)
4) särskildt, specielt, i synnerhet, framrör KLemming. 1862.">Allt. länge siþan rom var cristet hiäldo þe cristne varo heþna hoghtiþis siþi ok särdelses hänna högtiþ Lg.">Bu 9. " j aduentinne. .. faste hwar eptir confessoris genrKLemming. 1862.">Alis. .. raadh. serdelsi the som taka wilia ihesu christi lichama" KLoster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 16. " at thu ey blygdhis at bhadhueta odödhelicom varom gudhom oc särdelis gudhunne arthemidi" KLemming. 1860.">Gr 274. KL 374. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 258, 3: 268 hon hafdhe thry ond thing särdeles ib 68. var särdelse (præcipue) atuaktol vm fatikt folk ib 2: 335.
särdelis (særdelis)
5) företrädesvis hälst. tag en swinKLemming. 1862.">Alort serdelis af een wiLBasse LB 7: 236. B) adj.
särdelis (særdelis)
1) som ngn har för sig själf; särskild, EGen. konungin andwordhe ey sina doma älla styrsl them som han vet vara girugha ällir älska sina särdelsi fordela KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 308. " ögxstenin hawer ängin särdelis lit (Cod. B särlikin 534)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 80. " hafdhe thenne attunda daghin thera äpt ersta häghtidhinna särdelis nampn" ib 498.
särdelis (særdelis)
2) särskild, afskild, för sig själf varande. wara. .. i särdelis stadh som paradiis är KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 125. " lät hanum faa särdeels (Lg.">Bil särlikt 582) herbärghe" Lg 1027. särskild, afskild, skiljande sig från andra el. det som tillhör andra. är mantzins hugher swa skipadher, at han aktar minna KLemming. 1862.">Almännelik thing, oc the som ängin skälnath hawa aff ängom androm KLemming. 1862.">Almännelikom thingom, oc the thing, som nakra särdelis sömpda bonath hawa, them vndra mantzsins hugher, oc aktar them meer KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 483. " wiisa sinom swenom särdelsi tokt oc höwitzsko" ib. " wille. .. war herra hawa särdelis hws, olikt andra manna hwsom, oc särdelis kar oc bonath i sino hwse, oc särdelis thiänista män, oc särdelis tima ib. "ib 482. " särdelis lifwerne hafwer thu häghnath" KLemming. 1862.">Al 5936.
särdelis (særdelis)
3) särskild, som går framför andra el. annat. then särdelsi hedher är iak skyldogher häLghom prophetom oc apostolom, at tro for thy thera ordhom at the sagdho swa, en KLemming. 1862.">Allom androm epter them är iak swa mykith skodogher tro som the pröwa KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 49. - särskild, speciel. vtan the skäl som dyonisius giwer KLemming. 1862.">Almännelika. .. tha hittas annor särdelis skäl KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 445. " ower diwr oc fughla oc fiska hafdhe han !UKLemming. 1862.">Alekarlicum. Urkunder rörande landskapet DKLemming. 1862.">Alarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: mannin) särdelis skipilse" ib 100. " är gudh mz särdelis nahdom i thenna stadh" ib 219. ib 117. Lg 813. - synnerlig, i första rummet (varande ngt), i speciel el. eentlig mening (varande ngt). warfrv fördhis tha hon war dödh til himerikis, som är särdelis gudz hws KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 407. Jfr särleþis.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so särdelis may have also been written as særdelis

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • särdeles.
  • särdeels Lg 1027),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚱᚦᚽᛚᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back