Siäl

Old Swedish Dictionary - siäl

Meaning of Old Swedish word "siäl" (or siæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäl Old Swedish word can mean:

siäl (siæl)
L.
siäl (siæl)
1) SJäl ss ett lefvande väsendes lifsprincip (i motsats till kroppen), i sht ss menniskans andliga natur och ss kännande, tänkande och viljande. i siälinne är all likamans makt MD 96. hwart thera (af andra lefvande ting) tagher kyn oc släkt aff andro tha the födhas thz är at sighia, badhe siäl oc likama än mannin tagher siäl aff gudhi siälfwom oc ey aff fahder eller modher MB 1: 75. spöria, än adams siäl war för skaPath. än hans likame ib. " til likamans ok siälinna nytto" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 237. " til liiff oc siäll" Lg 44. thu föder mz kraSOm thin wanda Lg.">Buuk och siälden (för siälen) är mz syndhum siwk MD 383. " i siälenne ok hänna þem (kraptom) minne ok minnas ok undarstanda" Lg.">Bu 185. " änkte är swa likt the höxto sniällenne SOm skälik siäl (mens rationalis), hwilkin SOm wm aminne wndherstandilse och wilia star och är i the häLgho thräfalloghet" Lgren. 1866.">Ber 201. ib 202. skälika siälin (amina rationalis) är gudhz liknilse ib 216. han (näml. kroppen) söfwe badhe skiäl ok siäl ok samwit ib 251. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 31. en är. .. siälina krapter ther henne råder ok styrer, ok allo thy henne tillhörö, thz är skälen Parentes tillagda siffrorna utmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 8). " aktar ey siäl ellr sannind, ok ey dyghd ella skiälum" ib 29 (74, 31). hulkra siäla ginum gik beska SOrghinna swärdh KL 356. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 7. " han (Gud).. . glädhir mina siäl" KL 371. " hafwa wald at binda siälanar ok lösa them af syndomen" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 123. " thu SOm skulle hela siälanar. .. thu äst sannelika siälanna draPare" ib. " jak atirlöste siälana mz mino blodhe ib. - särsk. SJäl ss undeParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKastad skilsmessa från kroppen och fortlefvande efter denna. wtgik the hälagha siälin af licammenom" KL 359. " saa braath SOm siälin eller andhin gaar w honom (kroppen)" Lg 3: 141. i þy liuse gaf andre[a]s sin anda ii guz händar. ok fyLgþe fra corseno liuset sialene Lg.">Bu 142. " griPa. .. hans sial ok wald föra tel häluitiz" ib 8. " thedhis thera siäla j duw like flygha til himla" Lg.">Bil 391. hörþe guþ tala tel ängla ok häLgha siala Lg.">Bu 28. " äpther alla cristna siäla dagh (diem animarum)" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 376 ; jfr siäla dagher. til lincöpungx domkiParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio alla cristna siela capäl BYH 1: 287 (1512). " sieler j skerdzeldenom stadde" Lg 3: 546. " þet hauir jäc giuiþ til strengnes domkiParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu. .. fori therä sial oc minnä" SD 5: 293 (1344). mesSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su sighiä. .. for þess varrä syäl SOm döt är ib 563 (1346). ib 565. " badho alle wel for hans siel" Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 163. " badh han göra sin scriptamall oc redha wäl for synne siall" ib 4403. ib 2477. " gudh hans siäl nahde" SD NS 2: 10 (1408).
siäl (siæl)
2) menniska, perSOn. " huar the siäl SOm ey höre han. .. scal fordärfvas fran guz folkie" KL 136. MP 1: 280.
siäl (siæl)
3) det innersta el. finaste (af ett ämne). ss kemisk el. alkemiskt term. tha findher tw jnwertis then malmens antimonij syäl hwitaren äth selff, oc plägha finnas fäm lod aff the syälenne före hwarya lödoga maParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK aff antimonio LB 9: 110. tak the syälena stötandis grana ib. - Jfr renlifnads siäl.
siäl (siæl)
1) vård om SJälar, SJälvaård. petrus gaff them (påfvarne) fult biscops waldh ok siäla rökt Lg.">Bil 357. fooro illa mz siälä rykt Pa (Tung) 33. " SOm ingiäld haua ok siäla rötk" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 257. " siälarökt KLäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa ok cristna manna" Parentes tillagda siffrorna utmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 50 (126, 53). " härra niclasa insighle kanongs i strängianäs oc siälarööght hafwandis (curati) i skioldastom" SD 5: 398 (öfvers. i vidim. fr. 1416). thöm preste SOm ther nu mäsSOr oc siäla rycht vppehalder ib NS 1: 23 (1401, gammal afskr.).
siäl (siæl)
2) omSOrg SOm egnas aflidna menniskors SJälar genom mesSOr, böner, vigiler o. s. v. baadha systra oc brödhra siäla rökt haalles medh mäsSOm oc vigiliis oc andre läsning VKR 44. " sändes äptir hans ärffuingia at the skulle skikka om liket oc syälaryktena SOm til KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe" Lg 3: 363. " hans wenir. .. reedde til thz SOm skulle tiäna til iordhena oc hans siälarykt oc begengilse (de necessariis pro funere et exequiis tractaretur)" ib 366. fför honom skal göras hwadzske mäsSOr ällar nakor siäla rykt LfK 4. " systher oc brödher skulu. .. epter min dödh göra alla the siäla rykth SOm the ära wana oc plikthoga göra epter systrom oc brödhrom jnnan til" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 68 (1458). ib 73 (1459). " goffua sigh. .. til siäll korit. .. for beggis thera siäle rycht epter beggis thera döth" SJ 300 (1462). " for mina siäla rökt ok aldra minna foräldra" SD NS 1: 18 (1401). " ib 85 (1401), 106 (1402) o. s. v. "KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 32. SO 67. LfK 5. Lg 3: 577. " huat äro ok värdningh hans licame giordes ok sielä rykt for sielena aff erchebiSOpenom drötningene ok flerom mektoghom herrom" ib 546.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäl may have also been written as siæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • siäll.
 • syäl SD 5: 563 (1346), 565; LB 9: 110 ;
 • -ä SD 5: 565 (1346).
 • sial L.; SD 5: 293 (1344); Bu 8 ;
 • -a ib 28 ;
 • -ana Bir 2: 18 ;
 • -ene Bu 142.
 • siall (i rim med scriptamall) RK 1: 2477, 4403.
 • siel RK 1: 163.
 • sel MD 26.
 • seel ib 30.
 • -ar. siälia (ack. pl.; trol. skriffel för siäla) SD NS 1: 226 (1403).
 • -er Lg 3: 546),
 • siäla altare ,
 • siäla bestandisle ,
 • siäla bön ,
 • siäla dagher
 • siäla drapare
 • siäle dreper )
 • siäla dödher ,
 • siäla födha
 • siäle föde )
 • siäla gaghn
 • -gagn.
 • siele gagn Lg 3: 533. siäla gangn. siäla gangh Lg 3: 312, 420. siäla gaang SD NS 1: 72 (1401).
 • sielegangs FH 1: 49 (1478, gammal afskr.).
 • sielegangx ib 50),
 • siäla gardher
 • sielagaarder )
 • siälagipt
 • siälgypt.
 • siälagift. sialogift L.),
 • siäla giäf ,
 • siäla göma ,
 • siäla gömare ,
 • siäla helsa ,
 • siäla hiälp
 • siala hialp) ,
 • siäla kor
 • siälakoor )
 • siäla kär ,
 • siäla läkiare ,
 • siäla minne
 • syäla mynne )
 • sialomässa L.),
 • siälamässu dagher
 • sialamässu- )
 • siäla nytta ,
 • siäla ringning ,
 • siäla skari ,
 • siäla stova
 • sialastuwu SD 3: 394 (1319).
 • siälastuw ib 4: 424 (vidim. fr. 1346), 5: 532 (1346));
 • siäla tidhir ,
 • siäla tharf
 • siäla vaþe
 • siala- Bu 30, 135.
 • siäla vaadhe: -vaadha Bir 3: 347.
 • siäla wodhe: -wodha VKR 76.
 • siälewodhe )
 • siäls töghan?
 • -thöghan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back