Sik

Old Swedish Dictionary - sik

Meaning of Old Swedish word "sik" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sik Old Swedish word can mean:

sik
L. Jfr C. A. Ljunggren, Om bruket af sig och sin i svenskan (1901).
sik
1) sig. med hänsyftning på satsens subjekt. ath. .. jöns. .. kördhe. .. niclis. .. fra sinne huSTru oc loth han sla hem til sin JTb 23 (1460). lluminosus. .. claar off sigh sälff STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 103. thet öde torp. .. som the. .. seghe seg eghe Trolles Jb 62. " erkebispen will jw draga mik in til sin i thet breff jack fik" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 395 (1510, H. Gadh). " borax är en STen. .. haffwandis mith j segh som eth ögha" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 462. - dat. el. i dess STälle ack. för sig, för sig själv, särskilt. the (ɔ tre korpar) sculu alle burth flygha the tw sik som j dömen saman oc then ene sik som j enan dömen wara Prosadikter (Sju vise m B) 216. criSTin salde. .. larins. .. ena bryggepanno for vij mark for wtan gardin pannona sig ok gardin sig ATb 1: 107 (1459). - ack. i förbindelse med verbet vara i vissa uttryck, i vilka det till grund liggande kasusbegreppet är mindre tydligt. ther medh haffuer jngen wold for:de mattis hansson her epter at hindre eller quelie om for:de arff, vare sich hwo han ware kan, ffödder eller ofödder, til ewijgh tijdh STb 3: 432 (1499).

Part of speech: pn

Additional information: pron. pers. refl.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • sich STb 3: 432 (1499). sig ATb 1: 107 (1459).
  • sigh GU C 20 (hand 2) s. 103; STb 4: 89 (1505). seg ATb 2: 123 (1478) ; Trolles Jb 62 ; PMSkr 446.
  • segh ib 462.
  • sin JTb 23 (1460) ; BSH 5: 395 (1510, H. Gadh). Se Sdw 2: 1292),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back