Skär

Old Swedish Dictionary - skär

Meaning of Old Swedish word "skär" (or skær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skär Old Swedish word can mean:

skär (skær)
L.
skär (skær)
1) KLar, skinande, glänsande, lysande. tha wädhrit war blidhast ok solin skiärast Lg.">Bil 238. " solin är for stiärnor skär om morghins tiidh tha hon op gar liws ok skär at see op a" RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1787, 1789. siätte stenin är hänna (JungFru Marias) KLarhet thy at hon är swa skär ok KLar (claritas ejus, quæ sic clara est) at änglane hulke som hafwa KLarare öghon än liusit är. the lyusas af hänne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 95. " skinande j skärasta KLarhet" ib 3: 365. " een steen, ther badhe är skäär ok reen" KLemming. 1844.">Fl 981. " ofuan a tornith een knapper star, aff rödha gull rät öFrith skär" ib 983. ib 1070. KLemming. 1844.">Florena, the skäre äro ok ful wäl renä´ ib 492 ; " jFr 4. et fingirgul mykith skärt" KLemming. 1862.">Al 305. " geenlädher ok rema ther til höra varo aff skära silke göra" KLemming. 1844.">Fl 534. Fr 468.
skär (skær)
2) KLar, Fri Från det som fördunKLar. om glas, vatten, luft, himmel o. s. v. annor hiMBla natura är ey liws aff sik siälwe, vtan skäär i genom som speghel, oc watn, oc än myKLo skärare oc kKLemming. 1862.">Allas for thy celum cristKLemming. 1862.">Allinum, thy at han är skäär som cristKLemming. 1862.">Allus steen som wardher aff Frustno watne MB 1: 41. " GOdhe ängla sagho thetta dagxwäRKe, först i sinne natwr, oc sidhan i gudhi som är then skäraste speghel KLemming. 1862.">Alla sinna gärninga" ib 156. " tha thz är skärt vndir hyMBlenom ib (Cod. B) 488. tha wädher är skärt" ib 489. " scyt giuar han þik. .. skärt väþar äpte multit" Lg.">Bu 489. Lg 3: 258. " KLemming. 1862.">Allir himinin war skär" KL 127. " hafwa. .. blan mantol ther war swa som bla skär hymil j lytenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 94. " tha wi se himilin KLemming. 1862.">Aldra skärast skina reen fagher ok skäär" KLemming. 1862.">Al 6474, 6475 ..
skär (skær)
3) KLar, ren, Fri Från grunlande ämnen. i skäro wathne GO 210. blodher KLemming. 1844.">Flöt ok ran som KLemming. 1862.">Aldhro ok watn aff skäre käldo (fonte purissimo) Lg.">Bil 541. Lg 91. " skärt (liquidum) oleum" Lg.">Bil 211. LB 2: 54. tag. .. skeran honig ib 7: 349. skäär miolk KL 373. - KLar, ljus, hvit. skärt wiin scKLemming. 1862.">Al man drikka oc hwit oc skärt trampöl oc gamKLemming. 1862.">Al (för -KLemming. 1862.">Alt) huMBlöl oc thz som skärt är LB 1: 96. siwRKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDhe thz. .. j skärt ööll ib 97. ib 7: 124.
skär (skær)
4) ren, oförfKLemming. 1862.">Alskad. göre fynth och skärth silffwer RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 142 (1489, eft. aftr. hos Langebek).
skär (skær)
5) ren, obesmittad. hwat skär oc ren (munda et sinera) hon (bönen) är oc ostänkt af KLemming. 1862.">Allo världinna vmsorgx dopte Bo 104. " skär mö" Lg.">Bu 419. ib 10. " aff skäre iomFrv" MB 1: 494. KLemming. 1862.">Al 4720. MD 10. Lg 41. " jomFru maria skär oc reen" RK 2: 6452. " skär renlekir (pura castitas)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 9.
skär (skær)
6) ren, Fri (Från synd el. brott), oskyldig (till ett brott). hon war een oc skäär aff henne !URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: förste synd) MB 1: 149. swäria, at i ärin skäre aff the gerning ib 230. " som skäre ära fore thetta mordh" KLemming. 1862.">Al 3757. " fore tholikt liffwerne wi ärom skäär" ib 7542.
skär (skær)
7) Fri Från KLander, rätt, laglig. gy (för gyr el. gör) thet !URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: öreslandith) schätth (för schärth) oc hemolth for:da lundbyörne oc hans arffwm thil äwärdheliko ägho SD NS 1: 58 (1401). " iak. .. tilegner then !URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: gardh) skäär och hemol gör for:de capelle til everdeliga äGO" SD 3: 112 (nyare afskr.).
skär (skær)
8) KLar, KLart seende. thw skKLemming. 1862.">Alt haua skär (serenos) öghon KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 169. ib 104. LB 2: 39, 41. fik. .. skära syn Lg.">Bil 411. ib 888. LB 2: 41, 4: 343.
skär (skær)
9) ren, KLar, ljudlig, tydlig. limar thz thungha rösth ok gör hona skära LB 4: 343. - KLar, Fri Från heshet. KLofKLemming. 1844.">Flöök drwckin mz watn dwgher for hosto oc gör skärt brysth LB 7: 64. - JFr genom-, o-, of-skär samt skir.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skär may have also been written as skær

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sker.
  • skäär.
  • skiär )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back