Ske

Old Swedish Dictionary - ske

Meaning of Old Swedish word "ske" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ske Old Swedish word can mean:

ske
L.
ske
1) ske, hända, inträffa, ega rum. thz skAl man bade höra ok see at ther skAl äwintyr epter skee RK 1: 1025. " thet All ting swa timat och sked ära" SD NS 1: 199 (1402, nyare afskr.). at enkte. .. mord eller blodgiutelsse skedde her äpter BSH 4: 9 (1471). thz är tweggia handa dödher til. en. .. skeer then tidh siälen skels Fran kroppenom. .. then andra döden. .. skeer then tidh gwdh mz synne heFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga nadh skels Fran siälenne Gers Ars c 4. Aldrig wart swadana tingh skedh äller hänt j israel MB 2: 133. Vallius. 1850--54.">Di 186, 262. " mykit hauer sket sidan mit haar oc skeg war swart" ib 8. " thz skAl thu giälda thz nu är sketh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 455. " thetta skedde en antan sirla" RK 1: 4151. ib 3: 149. lätin thetta bradhlika ske Fl 247. thzta skedde j thy som daghaVallius. 1850--54.">Dis MB 2: 320. " badh honom. .. bidha, hwilkit oc skedhe" ib 130. " wardh han ekke wredher, vtan later thz wara sin wilia som gudh wil at ske skAl (Cod. B: som gudh wil at see)" ib 1: 216. " aff tholkom skylnad tolkit skeer" RK 1: 124. vilde see vm thz skulle ske som the hafdho sakt Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 917. stundom hänVallius. 1850--54.">Dir. .. än thot thz skeer siällan at hon komRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir them badhom saman Bo 113. " thz skär offtha" MD (S) 284. " om thz skeer" RK 1: 1608. " her star thz screuit huruo thz skede" ib 3341. " sua skedde thz" Pa 7. thz skedde swa som iobas wilde Al 10335. " offtha skär thz j stridh ath höffVallius. 1850--54.">Dinga minsta sina drängia" Vallius. 1850--54.">Di 221. Va 33, 51. är Aldrigh förra hört oc Aldrig meer spörs älir skeer, at nakor qwinna barn vtan man födhir Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 65. ther äpther skedde at Allir Almoghen. .. kommo til iherusAlem MB 2: 174. " ath swa är sketth athi haffwe ffoth the sloth och landh jgen" FM 502 (1510). vm thäth swa kan ske at the samu päningha kunnu igh in koma vpPa thöm daghenom SD 5: 558 (1346, gammAl afskr.). skedde thet swa som gudh forbiwdhe at for:da gootz. .. aff ginge clostreno FH 3: 92 (1446). ib 5. 81 (1481). vm swa skedde at nogher aff oss then daghen forsyme wille BSH 3: 8 (1449, samt. afskr.). sker. .. swa at ey är tholkin jomFru j samqwämVallius. 1850--54.">Dinne RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 72. " iak bidher thz gärna om thz ma ske" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 968. " thz wäl ske (trol. ör thz ma wäl ske) ath hon hafuer ikke swa stora werdhughet i himerike som sancta katerin" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 12. JFr kanske, maske, äfvensom ma väl ske under magha 3. - ske, ega rum, gå i veRKställighet. thz Var Aldra romara höfdhinga vili. .. ath thz matte skee Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 594.
ske
2) hända, vederfaras. med dat. sagdhe. .. All the tingh honom skedh waro Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 673. " foret tholikt (Cod. B last) honum skedde thär" Fl 1824. " mik ma Aldre glädhi ske för än iak far thik at se" ib 581. " fore then skam ther mik war. .. skeedh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 500. " väl är mik thz äwintyr är mik skedh" Fr 135. " jdher skulle Vara min skadhi ledh ther mik är for sniman skedh" ib 192. " mik är mykith omak skeet" ib 200. " Alt thz honum Var skedh" ib 2853. honum skAl wisselika dödhin ske Al 9574. " Aller thän skadhi hanom Var skedhir" Ansg 203. " the swik hanum sked war" Vallius. 1850--54.">Di 39. " the wita Alt hwath them skAl ske" Al 47. " thz skedhe ther enne godhe kono" ib 9834. aff Allo thy som honum är skeet ib 9823. " swa faam the ära togh skeddhe" MD 167. " swa skär tigh gooth" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 28. " thz skede mik offtha j här färdh" Vallius. 1850--54.">Di 287.
ske
3) göras, företagas. skadhAlös for Alle fegd oc tiltAlan oc skyldning, som her efter ske kan af. .. pedhars kylua winom oc Frendom SD NS 1: 1417 (1402). " wm nogen del skedde in wPa. .. kong cristiärns folk" BSH 5: 645 (1520)

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • skee Bil 594 ; RK 1: 1025.
 • skede RK 1: 3341.
 • skedde Fl 1824 ; RK 1: 4151 ; 3: 149; Pa 7 ; Al 10035 ; FH 3: 92 (1446); BSH 3: 8 (1449, samt. afskr.), 4: 9 (1471); Di 186, 287 ; Va 33, 51 ; MB 2: 174, 320.
 • skeddhe FH 5: 81 (1481); MD 167. skeedde RK 3: 3278.
 • skeder.
 • skeedher.
 • sket.
 • sketh.
 • sketth.
 • skeet) ,
 • ske sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back