Skikka

Old Swedish Dictionary - skikka

Meaning of Old Swedish word "skikka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skikka Old Swedish word can mean:

skikka
L.
skikka
1) sätta, placera, ordna, anordna. seriare skikka STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 571. swa ath grenana som wthlöPa aff bolenom (ɔ vinSTocken) skikkas räth Pa STangena STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 317. - ordna, anordna, anvisa plats åt, uppSTälla, STälla. the ridhande. .. skwla skikkas Pa hörnen j spetzenom STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 136. - sätta, plantera. thet (vin) som plantheras skikes j en skoghs aaker. .. är thet j hetom landom skikkes Pa noredermere sidona Pa nokon bakka, är thet j kaldom landom skikkes Pa södhre sidhona ath trän fa waärma STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 310.
skikka
2) anordna, ordna, inrätta. then forᵈᵃ j gardin. .. medh hws ok iord som han nw skikkadir är ATb 1: 64 (1462). SpV 27. thu som. .. haffwer klarligha dygdhanna ällir laSTanna framlop til matto skikkat (ordinaSTi) ib 138. " han skikkadhe j mik (ordinavit in me) kärlekinib 278. han (ɔ visdomen) skikkar (ordinat) kärlekin, han tilsäthir enkte thz som är orenlikith" ib 421. 3) ordna, inrätta, indela. desse dandemen ere tilnempde. .. ath ganga ok skycka tompterne vtan mwren, hure the schole bygges, ok hure ner mwren bögnignen schal ware STb 3: 263 (1495).
skikka
4) inrätta, bringa till STån.d. swa ath ther aff skickas sancta anna ena ewigo messo STb 2: 183 (1486). " tha gaff hanss nade mek befalningh, ath jak skolle skecke alle fatige ok rike i skara biscops döme sancte erik konungs lagh ok räth ok gode gamble sedvänie VgFornmt II 1: 8 (1521). ib. 5) skicka, sända. Lagerbring" Saml 2: 227 (1445). " jak loffwar oc takkar tik ödhmyuklika, at thu wille. .. bland röffwara skikkias SvB 522 (b. av 1500-t.). om edher werdoghet villä wara ffortäncht i hiit skigghe en scolameSTer" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 210 (1506). " om ey kan annars wara (d. v. s. om man ej kan föra hem den i STrid fallne svennens lik), skikke hans heST oc hoffua för hans siel" Arnell Brask Biᴵ 20. 6) förordna, kommendera. - utvälja, utkora. om tw (ɔ: Paris) nämpner juno will hon skicka tiig till en STor mäktog herrä j bland andra mäktoga werdzliga herr Troj 53.
skikka
7) beSTämma, förordna. " ath thu wärdogas göra och fulbordha i mik alt thät thu aff vphoffweno skykkade göra" SvB 499 (sl. av 1400-t.). priamus hade fwlkomnad syn wilie epter som han skyckad haffde j syn hog Troj 40. 9) använda. tha haffue wy giffuet kirkioherren, preSTen ok kirkioverende loff swa dana (ɔ olovligen uppsatta) vaxliws vptaga och thöm skicka epter theris egen vilie STb 4: 174 (1507). 10) ordna, beSTyra, besörja. scha (!) forscriffne. .. godemen tha tilhielPa och schycka, ath swa skeer STb 2: 555 (1491). - beSTyra, draga försorg (om). haffuer iach waret twa reesor Pa tesse jernbergh. och skyckat ther om idert gagn GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 134 (1508).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skicka.
  • skykka.
  • schycka.
  • skikkia SvB 522 (b. av 1500-t.). skyckia Troj 23y. skika: -as SpV 27 ; -adhe JMPs 41. skike Hist. Tidskr. 1949 s. 251 (1504, avskr.?). skecke VgFornmt II 1: 8 (1821); ib. -ar. -adhe. -adher. pres. pl. 2 pers. skigghe GPM 2: 210 (1506).
  • skicche Arnell Brask Biᴵ 22. pass. skikkes PMSkr 310 ),
  • skikka sik , 1) ställa sig, ordna sig, uppställa sig. skikkadhe sig alth himmerikis härskap j l c skara, swa som j ena wnderliga prosescio JMPs 41. nar han fik see hwro alla troyaners spetzsar waro alla tiilhoa forsampnade j striden j mot grecana, skykkade polidamas siig oppa en annan syda mz siith folk Troj 131. " dagen ther äpter skykkade grecana sig alla oppa ena släth wtan for troyas stadzs mwra" ib 260. 2) göra sig i ordning, rusta sig, bereda sig. jdhkeligha skikka sik til ath wäl dö Gers Ars 23. " the skyckade siig snarliga tiil syna hästar (d. v. s. de stego till häst)" Troj 111. - refl. *skikkas, skicka sig, bete sig. räthfärdhelica skikkas (collocatur) tha brudhin. som är siälin j brwdhehwseno mädh brudgomano SkrtUppb 14.
  • *skikka ivir , sända över. BSH 5: 157 (1507, H. Gadh).
  • *skikka pa , utsätta för, låta röna. sathe wi ingen then troo till eder at i wele skicke oss nogen ovilie paa uthen forskyllen HSH 13: 103 (1524), Brask).
  • skikka til , 1) sätta till, giva i uppdrag. (fogden) skicche then til, som them (ɔ: bodarna) haffwer j weria Arnell Brask Biᴵ 22. 2) sända, tillsända. wi hafwe latis slaa oss en saltpanna kunne i skicke oss till en god salt siudere wele wi thet gerne förskylle HSH 14: 28 (1525, Brask). - Jfr tilskikka.
  • *skikka sik tilhopa , ordna sig i en skara, ställa sig tillsammans. tha ropadee panthasilea j moth syna jomffrwr oc böd them skyckia siig tiilhopa Troj 236. - Jfr for-, fore-, igen-, in-, unt- (Sdw 2: 830), up- (äv. Sdw 2: 857), ut-skikka (Sdw 2: 886), ävensom illa-, lagh-, o-, undir- (Sdw 2: 820), väl-skikkadher (Sdw 2: 1035).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back