Skiuta

Old Swedish Dictionary - skiuta

Meaning of Old Swedish word "skiuta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiuta Old Swedish word can mean:

skiuta
v. L: 1) skjuta, sätta i rörelse (utan att lyfta). claus i baSTuen fore en baath i STrömen skötz til quarnen j mark SSkb 32 (1502). - skjuta, knuffa, fösa. tha warth pädhar niilson sakir vi mark för thet at han sköt gra fogils huSTrv medh handinne ATb 1: 32 (1455). - skjuta, kaSTa, STöta. tha han högfärdadhis j hymerike, ok skuthin warth nidhir til heluitis STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 135. " the leddo honum oppa en ganzskan höghan bergxklint, ok vildho honum ther skywta vth före" ib 235. " tha skote the twå aff bönderne j syön" STb 4: 262 (1512). - skjuta över, kaSTa över. jnghin faar skywtha syna syndhir oppa then andra STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 203. 3) skjuta, avskuta. Se SDw 2: 1298 och jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan s. 480 f. jaculor. .. skywda oc pina STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 4. tha sköth. .. jöns v eller siex sködh epter erich SDombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.">Uppl Lagmansdomb 86 (1493). ib. - träffa med skott. Se SDw 2: 1298. - med två ack., av vilka den ena betecknar skjutvapnet och den anera är en form av adj. lös. Se SDw 2: 1298. 4) inskjuta, ingiva. thetta giwer jak honum, göre ther fore huath STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh skiuter honum i hwgh NMU 1: 110 (1434).
skiuta
6) hänskjuta. apellare til högre doom skiuta STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 30. tha lather jak thet ok skiwter for STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz doom oppa hans siel NMU 1: 111 (1434). " tha skotho vij thil thessa godhe men som j neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdene satho" Svartb 358 (1437). ib 367 (1438-48), äpther thy ath iak sköt thät för myn herra k[ongen] badhe för än the sworo som för rätta satho ok för än her thure gik then edh ArfSTv 48 (1461). ib 49. STb 1: 201 (1479). NMU 1: 146 (1488). " tha skla thet skiwtes vpp til rikinsins raadh" STb 1: 92 (1477). HiST Handl V I II 1: 48 (1485).
skiuta
7) åberopa, beropa sig (på). Se SDw 2: 1298. ArfSTv 8 (1470-t.). konung erix gaffuo breff. .. som herre thure sköt vpa ib 104 (1473). ib 105 (1474). " ion skinnare sköth pa vitne at garden var hanom pansät" ATb 2: 83 (1477). ib 130, 131 (1479). olaff jensson sköt vppa lasse mangsson STb 1: 178 (1479). ok sköt. .. arffuidh trolle till sina laga häffd ok fädherness eedh effter lagen Trolles Jb Bil 213 (1481, nyare avskr.). desse iiij (4) fatige men, som hanom hade mykit til onda nwtit j swa matto, at han hade skotit ther oppa, at the schulle haffua medh hanom warit, STulit och forgömt hans thiwffueri STb 2: 212 (1487). " biorn pedderson sagde sig haffua driffuit op jacop monson fore xij män oc sköt til witne niels j alabrunne oc en annen" SDombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.">Uppl Lagmansdomb 95. STb 3: 196 (1494). " qwanthes thässin ängh, tha skwithz wppa wrminnes häffd" VKJ 270(1447). " tha sköth for:ne lödissa borgare oppa fangeman och sagdhe. .. "JTb 106 (1518). HSH 17: 102 (1523, Brask). ib 16: 88 (1527). 8) överlåta, överlämna (till). thy hauer jak then for:da gardhen. .. affhänth mik ok mynom aruom ok skutith han vnder aluaSTra kloSTher SD NS 3: 194 (1416).
skiuta
4) hänskjuta sig, vädja. Se SDw 2: 1298. BjärkaSäby 354 (1371). then som sik skywter fran härätSTingh eller llagmanz fore landzrätthen Svartb 351 (1435). " acciere vel acciere ideST appellare skiwta sik for högra räth eller doom" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 5. thät iak haffuer försumet min rät y thy at iak ykke STrax sköt mik fraa rikins radh ok in til myn herra ArfSTv 48 (1461).
skiuta
5) åberopa, beropa sig (på). ATb 1: 162 (1462). sköt forᵈᵉ gardiäkne sik pa fira sworin vithne som ther när waro och ahördhe pa theris köpp ib 233 (1465). ib 259 (1467). han fik then sama heSTin i byte aff enom heth olaf lauirsson. .. oc sköth sik til vithne til her nigils STura tiänare ib 285 (1468). " epter thet swen helsing skiwter sik pa vitne" STb 1: 106 (1477). ib 333 (1482).
skiuta
6) STräcka sig. the qwiSTha som sigh swa förmykith skiwtha pa längdhena PMSkr 312. - refl. skiutas, växla skott (med). tha fienderne wore huar annen sa ner at hollarene skote med thöm. .. och sloges STb 5: 229 (1519).
skiuta
1) skjuta samman, lägga samman. tha skwla alle the j skipeno ärw skywta samman pänynga til ath vthgiffwa the swmmona som är wthloffwadh PMskr 77. - göra sammanskott (till dryckeslag o. d.). vacantes potibus et dantes symbola consumentur the [som] akta dryk oc skiwta saman the skulu forfaras SvKyrkobr 55. 2) lägga samman, vika samman (för förvaring)? item tord för rödingxnäten han sköt samman VKu 137 (1569).
Alternative forms or notes:
  • skywta.
  • skywtha.
  • skywda GU C 20 (hand
  • skiuta sik , 3) hänvända sig, vända sig. en tho at naghre fast mote sta oc skiwta sigh til annan thogh wäli conffessor the personam til abbatissam Abbedval i Vkl 86. - vända sig bort, frångå (ett beslut)? än tho at the mote standa ellir skiwta sigh ffrandelis, thogh the ssom swa är nämpd oc samthykt, hon wälis Abbedval i Vkl 88.
  • *skiuta ater , insätta (på en befattning i stället för en annan). tha skall ether mectughet verdes atwidhe at prieren her war är nw affsetth och iach är skutthen aather her i staden igen som föghe tingh tiäner thet tiill GPM 2: 314 (1508). Jfr aterskiuta.
  • *skiuta saman ,
  • skiuta sunder , sönderskjuta. bössan. .. som skötz swnder paa helgans holman Stock Skb 158 (1520).
  • *skiuta up ,
  • skiuta ut , 1) skjuta ut, stöta ut. eg. och bild. wi som liffwom ällir skiwtoms wt j dödhin (in mortem tradimus) SpV 399. war härra jhesus. .. bad honom skiuta vth baten fran landena nagat litit MP 4: 118. - Jfr utskiuta. Jfr be-, fram-, genom-, in-, pa-, sunder-, thing-, umkul-skiuta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back