Skut

Old Swedish Dictionary - skut

Meaning of Old Swedish word "skut" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skut Old Swedish word can mean:

skut
L.
skut
1) skott. " war hans häst. .. sa snart ther ouer. SOm kolff i skute (sem kolvi scyti)" Allius. 1850--54.">Di 90. " haffuer skiwtyth trij skoth" SGG 132. wi lothe skiwthe i gaar medh then möser, och i försthe skoth giik then ene arm vtaff BSH 4: 293 (1501). ib 294 (1501). " wid hwart hz skot ther byssan smAl" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 347. ingen för skuth kunde haffua huila ib 3: 961. " bidher epter thoordön och skot aff Bogha" Ber 289. " wij hölle pa hwar annan skott" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4795 (de tre sist anf. ställena möjl. att föra till 2).
skut
2) vapen SOm skjutes el. kastas. är aktande huarn wäghen fulk hauer mera skut ok födho KS 84 (206, 92). " thera skot Alla handa waro mz ondo etir blandath" Al 89897. " kunde wäll leka mz skioll oc spiwt oc skot" Allius. 1850--54.">Di 133. - pil. funno man. .. illa saran aff skuteno Bil 751. " hitto man. .. illa saran aff skutum" ib (båda dessa ställen kunna föras till 1). sände tv scot (sagitas) i hänna hiarta ok eet i hänna siþo Bu 506. ib 502. Bil 802. TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 226. MB 2: 151, 156. LfK 54. " ado hanum sla slik skot" Allius. 1850--54.">Di 52. nar hiortin warAllius. 1850--54.">Dir skutin thå löper han gensten til hampen ok thagir fröt mz mwnenom ok läggir j wndena ok genstan gar skuthet wt LB 3: 59. bryt syndher obrygdhilsinna strAla och skot Ber 116. ä mädhan the haffdo skot ok stena KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4183. ib 4237, 2: 1259. thera skut (sagittæ) drifwo atir in til them siäula Bo 159. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 227. " thera twngor ärw brännande skoth" ib 57. ib 77, 127. " thz förbannadha skatith SOm dauid propheten bidher sik bewaras före" LfK 107. wärAllius. 1850--54.">Din. .. sargha mik mz sinom skutum Ber 232. - kastspjut. hans besko ordh. .. äru swa SOm skot (jacula) TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37. " värnas oc beuaras mot skutomen" ib 3: 116. ib 368, 377. " til fiendana kastado the brinnande skot (tela)" MB 2: 311. " mz. .. belibbadom pilom oc skutom" ib 239. " skörlifnadhins skuth (tela)" Ber 79.
skut
3) skott, flygväKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. " skut SOm offta komma flygande bade i sidor ok annen stadh" LB 3: 65.
skut
4) tillskott för att betäcka utgifterna inom ett gille el. skrå, särsk. tillskott el. afgift för bestridande af kostnaden för festligt samqväm inom ett dylikt samfund. bliffuer nokor dödher aff companijs brödhrom eller systhrom. .. tha skulu thwa psAlter läsas for hans siäl ella hennas a companijs weghna ok betAlas aff thera bysSO ok wari ey pening i bysSOne tha skulu the brödher ok systhrar i gildeno äru skutith thes större säthia at siäla rykten ey forSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sumas SO 67. Alle the brödher innan by äru tha öl köpis til companijs behoff swa SOm är til retta drykke thyswar om aarith gäldhe fulth skuth ib 69. " huar SOm ey gäldher sith skuth medhan companith drikx" ib 70. ib 27. hvilken broder sit skot ey fram skywter i opnom drycke ib 83. " vm skoth" ib 14. " SOm ey lägher skoth ib. then SOm sit skot vyl ey wt leggia ok bethAla ib 189. vtleggie fult schot" ib 199. " wyll ey sit fulle schot vpp leggie ib. "ib 107, 200. " böte thu skot. .. vtj brödrana byssa" ib 108. Ts 23, 24. bethAle för them hAlff skut ib 25. " gäldhe hAlfh skoth" SGG 129. " gyffue uth fulth skoth" ib. " swara för hans ingangh gerd ok skoth" ib 128.
skut
5) skatt. Jfr Hildebrand, Sveriges medeltid 1: 391 f. stattuimus. .. vt omnes et singuli, curias seu possessiones habentes in villa Junæcopensi. .. et eaSDem inhabitantes, exhibiciones quascumque ac SOluciones, Allius. 1850--54.">Dictas skut, cum et quociens eos (för eas) eorgari contingat, juxta vniuscuiqsque ipSOrum facultates generAliter exhiBere et contriBure sint astricti SD 6: 136 (1349).
skut
6) begofvad modher abbatissa Alla the andra biscoperna och doctores. .. med skot (för skat?) och vägBulla och vaxstapla och Allo andro godho hon kunde åstadkomma TK 275. - Jfr arva-, Borgh-, ara-, Bugha-, bysSO-, dAla-, eter-, for-, fält-, gästa-, hiärta-, hugh-, in-, man-, mat-, mordh-, rom-, sam-, siälf-, stamn-, ut-skut (-skot), äfvenSOm skat.
skut
1) uppskof, dröjsmål. pa thet at. .. wij waara breff oc jndziglä skullä fult at göra. .. wthen Alt länger skotzmaAl FM 301 (1506). " vthen Alt längrä skotzmaAl oc jlän" HSH 19: 49 (1505). " ath noger lengre förhAlningh eller skotzmAll skwlle göes i nogen riichesins ärende ib 24: 117 (1518). "
skut
2) hinder. " för thenne ock andre slike saker, skotzmAl och legligheter, SOm til ewenturs andre gode herrer haffwa" BSH 5: 519 (1512).
skut
3) invändning. wthan All gensegn och skotzmAl BSH 5: 95 (1506). " om vi hade noken skotzmaAl her i moth ib 16 (1504). the skotzmAll. .. foKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlara" ib. " hafue. .. vi ingen skotzmAll (vi kunna icke fraMBära våra invändningar), effther thet ath. .. biscopp mattis ey nw är tilstädha ib. "
skut
4) hänskjutning, vad. " tha iach hörde at skotzmol war benämpd i SOmme copien tiil riikesins fforman" HSH 24: 49 (1516). " haffuer iach giort mith skotzmol, väd, och appellacionem" ib 108 (1517).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skot.
 • scot.
 • skoth.
 • schot.
 • skoot Su 127.
 • skott RK 3: (sista forts.) 4795 ; TS 23, 24.
 • skutum Bil 751 ; Ber 232.
 • skutom Su 227 ; MB 2: 239. skotom Br 3: 368. skottom LfK 54. med art. sing. nom., ack. skutith SO 67.
 • skuthet LB 3: 59.
 • skottit SO 107.
 • skatith LfK 107.
 • skuteno Bil 751),
 • skuts mal
 • skotzmal.
 • skotzmall.
 • skotzmaal.
 • skotzmol )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back