Stiäla

Old Swedish Dictionary - stiäla

Meaning of Old Swedish word "stiäla" (or stiæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stiäla Old Swedish word can mean:

stiäla (stiæla)
stjäla. skylto honom, ath hafdhe stulit en häst aff en JTb 28 (1461). " äpter thz ath thän stalne hästin fandz i hans wärio" ib 29 (1461). " feste matis ionson j mark for thet hans hustrv stall" ATb 1: 201 (1464). äpthir thet ath gozit oc hans gerningha lagw pa gulfwene för hanom som han stwlit hafde tha ville the hanom ey wäria ib 265 (1467). visa kadrin feste lagh siälff xij ath hon ey stall ena silff skedh aff laris biörson ib 354 (1471). ib.
stiäla (stiæla)
2) beröva (ngn ngt). han fryktade at egistus skulle stiäla honom liffwet aff Troj 283. - Jfr stiäla utaf samt afstiäla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stiäla may have also been written as stiæla

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • stiäl MP 4: 64.
 • stal.
 • stall FMU 4: 91 (omkr. 1455); ATb 1: 201 (1464) , 288, 289 (1468), 354 (1471), 2: 14 (1473), 3: 101 (1499). staall Troj 285. pl. 3 pers. staalo Prosadikter (Sju vise m c) 234.
 • staale GPM 2: 132 (1482?) part. pret. stalin: stalne JTb 29 (1461).
 • stulit JTb 28 (1461) ; ATb 1: 265 (1467) ; STb 5: 28 (1514).
 • stulid ATb 1: 97 (1458). stwlet(h) STb 1: 306 (1481), 333 (1482). stolit STb 2: 304 (1488), 584 (1491), 3: 18 (1492), 306 (1496). stalit JTb 44 (1464) ),
 • han stall skedene w hans kisto ib 2: 14 (1473). " hwro een hans landbo hustrv och henne leghe pigha, ginge j theris grannes gardh. .. och staale ther" GPM 2: 132 (1482?). - med innehållsobjekt. tässe xij sato i nämpdinne om then tiwfwin som mattissa gulsmidz kläde stal. .. ok andra stöld han stulid hade ATb 1: 97 (1458). - med personobjekt. bestjäla, stjäla från. tiwffwen, som stal mester laurens STb 1: 279 (1481). ib 323 (1481). 2: 35 (1484).. .. quinnan war en tiwff eller hade stolit sin bonde ib 304 (1488). tesse xij satho j näffendin tha then tivff skulle hänges som stall her niels sunnan aane ATb 3: 101 (1499). STb 5: 28 (1514). - med två objekt, varav det ena i dat. el. i dess ställe ack. betecknar den bestulne. stjäla (ngt) från (ngn). ath hon ecke haffuer stwlet andres fiskare ena skeedh STb 1: 333 (1482). thu människia skalt ey stiäla thinom jämcristnom sith godz eller päninga MP 4: 64. - med objekt betecknande den lokal där stölden begås. stjäla i el. från (ngt). han stall olaff kokkinpoycas härbärgh j mangh aar FMu 4: 91 (omkr. 1455). ath per karson stall hans ladho som een tiwff ATb 1: 288 (1468). ib. ib 289 (1468).
 • stiäla sik , smyga sig. ware borgara stiela sig aff by, ä när de kwnna BSH 5: 183 (1507, H. Gadh). en fförredare, som stl sig af stägit STb 5: 190 (1518). " thetta fik diomedes wetha lönliga oc stall sig aff syna färd oc saa wndkom han" Troj 285.
 • *stiäla af , 1) stjäla (ngt) från (nn), bestjäla (ngn) på (ngt). kendis han haffue stolit sin egen hosbonde aff och vndandolt bade peninga och sölff en godh deel STb 3: 18 (1492).
 • stiäla bort , bortstjäla. thu stal borth halfwan halmen ATb 1: 207 (1465).
 • *stiäla fra , = stiäla af. hans tienare hade stwleth honom fraa iij (3) fath järn STb 1: 306 (1481).
 • *stiäla sik in , smyga sig in. BSH 5: 647 (1520, H. Gadh).
 • *stiäla ut ,
 • *stiäla sik ut , smyga sig ut. the iii jomfrurna som barnidh war antwardadh staalo sigh wth Prosadikter (Sju vise m C) 234.
 • *stiäla utaf , = stiäla af. tiwffuen som stal hans drengh peningane vtaff sTb 1: 88 (1477). at han hade stolit enom bonda vt aff alt tet han hade och atte ib 3: 306 (1496). MP 4: 64. - Jfr for-, fran-, undan(Sdw 2: 811) stiäla samt hugh-, mal-, o-, tuhiufstulin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back