Styrta

Old Swedish Dictionary - styrta

Meaning of Old Swedish word "styrta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrta Old Swedish word can mean:

styrta
1) STörta, fAlla,¨ nedfAlla. min gangare STyrte a enne broo STephens. 1849.">Iv 2298. han. .. hugger aff hans örs the FräMBro been; swa at thzx STyrte honum ij moot Fl 1860. " hans örs STörte ower en STeen" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3442. " een ower then andra STyrte" ib 1441. " ther STorte monge ofuer bordh ib 2: 8941. thz skeer opta ath STora waghna fAlla om kull STörtha paa eena tuffwa ther wnder är mull" ib 3: 1283. " lhon STörte til iordhinna" ST 415. Al 702. fatadho hwar thera andra i fampnen oc STyrto ginSTan dödha STenianus. Se Lg.">Bil 917. " marghe aff folkeno vppa thentidh STörto dödhe (corruerunt)" MB 2: 58. the (de STora myrorna) slogho ther få wäl thusand mang oc STörto ther dödh fore myra twang Al 9400. - i STrå fAlla till maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen, i sht fAlla och omkomma; STupa, fAlla. en klen oc kräseliken STridzman äST thu, som swa mykyt rädhis mothegangilse, mäådhan tha ey än haffuer seet blodhen rinna, ey oc än mz Fromom kämom STört oppa maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKenne (nec in vAlle pungilum usque ad mortem decertaSTi) Su 120. " ther STyrte man wt ower man" Al 3363. STörte man for man SToria. 1816 ff.">HSH 7: 12 (1467). ther wille STörtte mang man, för än the gaffue siig STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 319 (1509). " danske oc tydzke STörte j Alla enda" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7851. " ther STörte saa mangh een dägelighen man som tha ekke STaanda kan" ib 3: 471. " ther STörte nok oppa båda siidher" ib (siSTa forts.9 4651. ib 6037. Di 28. 2) STörta (i tu) genom fAll bryta. bar hn atherafffwogher aff sätit STö rtande sin hAls li tw STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 147.
styrta
3) STörta sig (öfver), göra anfAll (mot). fyöl älla STörte (irruit) jouse Suarliga offwir fiendena MB 2: 28. 4) fAlla, råa (i). ath menniskan skAl. .. STörtha j otulukheth Gers FreST 28.
styrta
2) STörta ned, fAlla ned, STörta, fAlla, särsk. fAlla i STrid, STupa. engelbert STyrtte nider mot en STen STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2685. " tha STyrte han dödher aff häSTin nidher" STephens. 1849.">Iv 779. han. . STak thän riddara. .. swa at örs ok man STyrte nidher ib 2401. " the STyrto nidher fore swärdh ok piil" Al 5923. " en rytz sköt han med eth spiwt. .. swa at han STyrte nider i STadh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1778. " STörthe tha Flere M nidher" ib 3: 3865. - JFr nidherSTyrta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • störta.
 • styrte.
 • störte.
 • störtte RK 3: (sista forts.) 6037.
 • storte ib 2: 8941 ;
 • nidherstorte MB 2: 90.
 • stört Su 120 ;
 • niherstört MB 2: 27 ),
 • styrta sik , störta sig, kasta sig. styrte han sigh siälffwir stupa nidher i brunnena Lg 3: 353.
 • styrta nidher , störta ned, nedstöta, nedkasta. störte han qwinnona nidher aff högha stenen Lg 669. " mz then qwist han hafdhe ij hände styrte han thz kar nidher" Fl 613.
 • styrta um kul , störta om kull, falla omkull. th störte resen om kull Di 138. Jfr umkulstyrta. - Jfr til-, um-styrta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
➞ See all works cited in the dictionary

Back