Sumber

Old Swedish Dictionary - sumber

Meaning of Old Swedish word "sumber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sumber Old Swedish word can mean:

sumber
GOn.
sumber
1) några, somliga. " at seia þän heþar värþogha iacoBum. som.. . sumi sigia varom härra vara licastan at änlitis siþum ok limnaþe" Bu 193. bönderne fiollo ok summi rwnno RK 1: 2723. the (djuren) haua hor, ok hwassa klor, ok bite, ok lhwassa tändär, sik medh wäria föri thy thöm må skadha, ok sum haua warlek ok lättan likamma, at Flya thet thöm må skadha RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 4 (7, 4). RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 204, 2: 305, 3: 98. som barn motte lag till riddare sia them som än i tånom lå RK 3: (sista forts.) 5193 här synas som thing vnderlik MB 1: 390. - i förening med ett föregående el. efterföljande thän. tha saghos summi aldrig meer RK 1: 123. " tha wart han vrede summwm them" ib 176. han. .. aFlät at göra som the thing (några af de ting, några sådan ting) som honum lyste RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 447. - sumir. . ., några. .. några, somliga. .. somliga, några. .. andra. waldo somi sergium ok somi formosum Bil 759. sami nima book ok somi nima hiook GO 341. ib 286, 407, 409. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 304, 306. MB 1: (Cod. B) 539. summi hördo messo ok summi saato summi ginGO ok summi aatho RK 1: 708, 709. " thz war summum liwfft ok somum leet" ib l651. ib 3: 4009. " som skipp komma hiith och somme komma tiith somme komme fram in till nylandh somme till suttyngen och till aalandh och somme tiil nya kalla hampn somme tiil ryggia. .. somme komme till GOdha hampn och noghra stötte aa haffsens strandh" ib 3709, 3710, 3711, 3713, 3714, 3715, 3717. " sighia vise mästara, at sumi män af sin natur lik skipilse äru träla ok vndidåna. .. ok sumi män äru herra" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 28 (70-71, 30+). äru andre tolf dygdhe, the sik haua til lmanzens sidhi ok äthäue, ok the äre summa i manzens skälum ... ok summa äru i manzens hugh ok wilia ... . än andra alla äru i manzens didhom ok åthäuom ib 18 (45, 19). ib l673 (158, 70). fiskarin. .. takir. . ey alla fiscana sändir vtan först soma oc swa soma til thäs han faar thom alla RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: l291. war herra skapadhe SDom thing ärlikare än som MB 1: 74. " saloghar man bar. .. som barnen (några af barnen) a sinom bak ok som drogh han äpte sik" Bu 172. Bil 481. - i förening med ett föregående el. efterföljanmde thän. latande bort taka soma thera GOz (aliorum bona auferri permittendo) ok lagdhe oppa them soma thunga oc thollica skatta RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 353. - sumir. .. sumlikir, d. s. hwi hafwa some mykyt hart hiärta oc somlike vndirlikin hugnadh RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 304. adhrir. .. sumir, se annar 3. - sumlikir.. .. sumir, se sumliker 1. 2) nåGOn; en del; till en del. han dictadhe them ok scref sina thro rät ok sidi en del epte judha laghum ok en del äpter cristna manna sidhum. som (för somt?) dictade han aff nyio Bil 726. " al thenna for:da GOdhz hwart thera vidher nampn fore sik war gamalt frälse ok klostrene meth allom rät vp a komidh, sompt thet velborne män ok quinnor haffdhe them gifwit fore sina siäl, ok endels thet the haffdho laghlika fangit meth köp ok skipte" SD NS 2: 157 (1409). " om the summo peninga, the rytter haffwa alla lredo faath, oc än somth til baka staar" BSH 5: 6 (1504). " vi viliom thz nw somt (en del deraf) bort sla" Fl 1317. " sompt hans folk (en del af hans folk) vidh skipin bidha" ib 2036. war herra. .. lät iordhina soma (till en del) wara bara MB 1: 58. sumt. .. sumt, nåGOt. .. nåGOt, en del. .. en annan del. sompt giäldir gudh ok sompt östan wädhir GO 860. - sumir. .. sumir, till en del. . till en annan del, delvis. .. delvis. fötren (på Bildstoden) waro some aff iärn, oc some sköre som staal (pedum quædam pars erat ferre, quædam autem fictilis) MB 1: 14. 3) somlig, ett slags. sumliker. .. suMBer, se sumliker 4. - ett visst slags? somRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir (troligen felaktigt; för tomRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir?) man miste gärna eth sith ögha vppa thz at hans granne miste siin badhin (vir gaudet vanus solo fore lumine clarus vt conuillanus plangat vtroque carens) CO 1052: jfr Rydqvist 4: 315, 320; Kock, Medeltidsordspr. 2: 408 f.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • som LB 4: 312. n. (nom. och ack.) sumpt UplL Conf. somt Fl 1317.
 • lsomth BSH 5: 6 (1504).
 • sompt SML Conf.; Fl 2036 ; GO 860 (på två st.); SD NS 2: 157 (1409).
 • soma MB 1: 58. pl. nom. m. sumir UplL V 6: 1, 14: 13. swmir MB 1: (Cod. B) 539.
 • sumi Bu 193 ; KS 28 (70-71, 30; på två st.). summi RK 1: 123, 708, 709, 2793.
 • summe MB 1: (Cod. B) 528.
 • sommir ib 539.
 • somi Bil 759 ; GO 342 (på två st.), 407 (på två st.), 409. some MB 1: 14, 155 ; Bir 2: 304, 306. somme ib 154; MB 1: (Cod. B) 528 ; RK 3: 4009.
 • soma GO 286 (på två st.). 409. somma RK 3: 4009. f. swmar MB 1: COd B) 539. summa KS 18 (45, 19 ; på två st.). n. (nom., ack.) sum VGL II Forn 38; KS 4 (7, 4).
 • som Bu 172 ; Bil 481, 726 ; MB 1: 74, 390 ; Bir 1: 204, 3: 98, 447 ; RK 3: 3709, (sista forts.) 5193. somp Bir 1: 204.
 • somme RK 3: 3710, 3711. 3713, 3714, 3715, 3117. ack. m. soma Bir 3: 291, 353.
 • somma KS 63 (158, 70 ; på två st.). dat. summum RK 1: 651.
 • summwm ib 176.
 • somum ib 651.
 • somom Bir 2: 304, 305 ; 306. sommom ib 305.
 • soma ib 3: 353),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back