Tala

Old Swedish Dictionary - tala

Meaning of Old Swedish word "tala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tala Old Swedish word can mean:

tala
L.
tala
1) tala u af munne-¨ nom, tala rent ut, STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJunga ut. jtem effari ideST extra vel aperte loqui vnde wlgariter dicitur han kan tala vht aff mwnnenom STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 209. - tala, uttala lord. tha swaradhe hon mädh hiärtano, thy at hon fförmatthe ey talla mädh mwnnenom JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 408. - tala, överlägga. maa i vethe. .. thet jak var in i fyädringhe land. .. ok tala vith almoghen oppa aasne tingh om then kongss geSTningh STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 322 (1508). - genom tal ådraga sig. tala thik ey synde Flores ed. Olson 503.
tala
5) föra talan (inför domSTol emot ngn), (inför domSTol) göra anspråk (på). RP 2: 366 (1399). thy afFHändir han sigh forᵈᵃ bodh. .. ok tilegnar hona forᵈᵒᵐ olaue. .. til äwärdelige ägo for allom ohindrada ok oqualda oppa hona kunno ällir vilia talla äfftir thenna dag ATb 1: 91 (1458). ib 134 (1460). fates honom nogat i summane, tha tali fremdeldes til sina peninga i huset STb 1: 91 (1477). skipper clemit. .. som benct brink talar vppa ib 122 (1477). ib 127 (1477), 146 (1478), 233, 257 (1480). ingen födder eller ofödder haffuer nagra makt her epter at thale til forskrifne jöns andersson eller hans eptekomanda pa forscrifne fierde arffs deel lSTockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 137 (1489). ib 173 (1490). " kom fore rettin hemming silwaSToson oc talade om viij ortugland iord Uppl Lagmansdomb 6 (1490). kom fore rettin olaff ragwalson. .. oc talde til sin STiwffader lassä smid. om sit oc sinna syskene fäderne" ib 10 (1490). han är tess mechtoch ath thale pa hans söns dödh STb 3: 410 (1498). sades fore retta, ath criSTin j portin maa selie rogin och sware framdelis til alth tilltal, lom swa hender, at ther om thalis ib 341 (1497). ib 433 (1499). " thalade her thomas. .. ath hans federnes och mödernes deel, ath han waar hanom ey hollin swa fullelica" ib 4: 96 (1505). haffuer per. .. naghat ther vtj ath thale, tha thale til lhenne bonde moderbroder ib 110 (1506). ib 177 (1507). ATb 3: l272 (1513). - föra klandertalan (med avseende på), väcka klander (mot). ty han talade vppa änth maal ok llsätt STb 1: 179 (1478). tale eller wrekkie oppa thenne fforligningh FH 5: l158 (1491). tha dömde iach. .. anders i torsetter taldedhe pa domyn Uppl Lagmandsdomb 42 (1492). peyter. .. zacer til xl lmark, foe han thalade pa sith. .. ärende, som han hade jn fore rettin quit vplatit STb 4: 12 (1504). " thaa ärw köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMännena jnthe pliktoge betala skiparnom. .. thy moth the hindrensom gwdh gör, äller landsens härra ma jngen thalla" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 55. 6) avtala, träffa avtal om. jtem hawer jak talad til köps met her jöns böST om hans deel, helfftena som han hawer j sama godzet SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 90 (omkr. 1455). - medverka till avtal. mäkla.. .. oc talsdhe her göSTaff oss (ɔ: säg Erik Eriksson och Ture Tuesson) i mellom sa at vi komo til orda y brödhra cloSThre j kalm[a]rna ArfSTv 22 (1461).
tala
7) tälja, räkna, gälla. . .. at jak saatte til panta. .. alt mith faSTa godz som mik war tiill arffua fallit epter myan foreldra, talande for xx angliska nobla Svartb 332 (1431).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thale ib 4: l110 (1506). impf. taladhe. -edhe Uppl Lagmandsdomb 42 (1492). talladhe ATb 1: 2 (1451).
  • tala BSH 5: 322 (1508) ; ATb 3: 272 (1513) ; STb 5: 141 (1517). part. pres. -ande Svartb 332 (1431). supin. -ad FMu 4: 90 (omkr. 1455). imperat. tala Hel män 145 ),
  • *tala saman ,
  • tala til väcka el. föra talan mot (ngn), anklaga (ngn) för (ngt). righens radh j swerghe hade dömpth oc sacth for rättha thät te skulde tala mic til thär om (ɔ om ett arv) Arfstv 21 (1461). thalade for:de niclis hinrik til STb 4: 58 (1505). tilltala, väcka åtal mot, väcka rättegång mot (ngn) om (ngt). then gardh. .. som risberge klostirs fulmecktuge sendebudh akter ider pa then tit til at tale NMU 1: 152 (1498). - Jfr tiltala. - refl. talas vidher, samtala. - samråda, överlägga. til thess alt raadit ffar bätre tales wedh STb 5: 282 (1520). - Jfr vidhertalas. - Jfr ars-, be-, for-, fore-, (äv. Sdw 2: 1219), fram-, ivir-, mot-, na-, pa-, sam-, um-, upa-tala, ävensom höghtalande och otaladher (Sdw 2: 1279).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Flores ed. Olson
Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga utg. av Emil Olson. 1921. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back