Þiänist

Old Swedish Dictionary - þiänist

Meaning of Old Swedish word "þiänist" (or þiænist) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiänist Old Swedish word can mean:

þiänist (þiænist)
L.
þiänist (þiænist)
1) tjenande, tjenst. ödhmiwk thiänist (seruicium bassum) faar högh lön GO 934. " skal thu sighia hwath lön thu skal fore thina thiänist hawa" MB 1: 222. ib 223. KL 210, 211. - tjenst, ställning el. anställning ss tjenande. at han hauer sik ey stat mz androm tilforen fär än han sade hanom tienisth SOm han tiener SO 21. hwilkin swen thwem husBondhom lofwar thiänisth j enom stempno dagh ib. ib 14. " haffuer nager suen SOm fore lön tiener nagat for sin hosBonde forsumat forfallalös i tienistenne" ib 85. " hvilken swen sinom hosBonde vntlöper i tienisten" ib. " för än han siger hosBondan til. .. at hans tienist hion byudz hanom til tienist" ib 118. - om tjenst hos en konung el. storman. af kunuge. SOm vil haua rena þienist Bu 188. " varþ kunugen fäghin af þoliBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS manz þiänist" ib 497. " latis vr hans þiänist" SD 2: 669 (1285, gammal afskr.). latis Bort vr sins härrä þiänist ib. " skiPathum wir. .. at äru änkiur. äller faþurlös barn. äller aþrir gaMBlir män GOther. þeer sum for sin alder latäs Bort af warre thiänist. äller härrä män gaMBlir. tha takum wir them i wärä þiänist ib. - särsk. om krigstjenst till häst. äptir þy sum. .. hwars thera þiänist äär tiljl" SD 4: 408 (1335, nyare afskr). är frälses mannen gamal äller oför, swa at han forma ey siälwer þiänistenne vppe halldä ib 5: 477 (1345, nyare afskr.). äru flere frälsis män oskilde vit. .. þa ma en af þem, þän SOm bäzt är þär fallen til, þiänistenne vppe haldä med häst oc vapn ib. " kan þet. .. swa warä at nakar þyänistoman hawer SOn äller syni SOm þyänä androm mannom, ok äru daghlikä hemä med faþrenum, þa ma faþren nyutä þerä thiänist än oskipt är þerrä mällom ib. scule þe fräls wara af þe þyänist" ib 476. " vm han ey þyänist forma atgyörä" ib. " vm þe þiänist, SOm wi sculum af warom mannom hawä" ib. " at nakar dyrwes sik vndan lönä af vare þiänist til rikesins wärn ib 478. i kronunne þiänist" ib. " i rikesens þiänsit" ib 476, 478 ., - om undersåtes tjenst- och lydnadsförhållande till öfverhet. gör almoghen thöm (konungar och höfdingar) hedher ok tienist lydhno ok wirdning Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 39 (101, 42). " konungen sculle til thera thienit ey mere thy" Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1162. " manscap och thienst sagde the honom vp" ib 1164. " jak haffuer rächt KLämeth hoffuenskell mijn hand, throhet ok thiänsit pPaa eder herredommes wenghne" FM 211 (1504). " will jak ghöre eder herredöm ok ryketh thiänest ok throoheth ib. "
þiänist (þiænist)
2) tjenst el. hyllning SOm egnas Gud el. öfver hufvud den SOm är föremål för religiös kult, dyParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan. han forstoþ varra fru dygh ok höuisco. at hon fik hanom þän heþar mz sins SOns ängle. þy at han dualdes ii hänna þiänist. ok for atar ii sama KLostar. ok gaf sik þär i guz þiänist. ok guz moþor allan sin aldar Bu 24. " þen SOm mykit hawer. aaf guþi oc hans helghu naþom. här i wäräldinne, är mykit oc harþlicä plictugher guþi aff þy til heþers oc þyyänist at varä" SD 5: 561 (1346). " ändadho sit liwirne j guz modhors thiänist" KL 77. " at alle thera gudha läto seghia thom sua. .. alla the thiänsit j hafvin oss giort, hafuom vi thäkkeligha taghit. nu thykker oss, at. .. alt thet idher bör oss göra til thiänist oc hedhir, thet görin j mykith latare nu än för" Ansg 227. " the hafdho lätidh byggia eth mönster thom fornempnde konung eriker til loff oc hedhir, SOm langho var dödhir; oc i thy mönstreno giordho the hanom hedhir oc thiänist, oc offradho hanom thera offer, likerwijs SOm han hafdhe varit gudh ib. - om tjesnt SOm egnas onda andemakter. "Bu 20. " alle the i wara (d. v. s. djäflarnes) thiänist ga" MD 104. - guds þiänist, Guds tjenst el. dyParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan, det SOm hör till att tjena Gud, det SOm afser Guds dyParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan. hon (modren).. . louadhe. .. gifua han (sin SOn) j guz thiänist Bil 275. " at ökia guz folk ok þiänist" Bu 3. " ioachim ok anna. .. satto hana (Maria) þär (i templet) atar at mina guz þiänist" ib 5. " tå almoghen se at kunungur ella höfdinge hawer sik wäl i gudz tienist ok i allo ty gudhi tilhöre" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 60 (149, 65). " gudz tienst forökelse" FM 656 (1516, på två st.). KL 211. - gudstjenst, särsk. messa. höra gärna guz þiänist (dIvinum officium) Bu 492. " Burdhis gudz thiänist siungas ok läs(as j kiParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiom aa) grescu (græco more. .. mysteria celebrata sunt)" Bil 378. " sionga mäsSOna oc gudz thiänsit" Bir 4: 23. Bil 877, 887.
þiänist (þiænist)
3) tjenst, tjenstebevisning, bistånd, hjälp. vi skolom. .. ey thiäna nakrom i öghomen. oc ey äptir thy SOm yttra vällit wtkräfwir. vtan äptir thy SOm hans tharf oc GOdhekir wtkräfwir SOm thiänistena thorf vidhir Bo 68. louaþo huar androm þiänist i nöþ Bu 169. " huar jak kan vare eder til tienisth oc vilie, finne i mig veluillug till" BSH 5: 335 (1508). aff theras (änglarnes) gömo oc wärn oc jämwäl tiänist til os syndara sigher appostolus, hälge ängla the ärw alle tiänist aktoghe anda, sändhe them til thiänist SOm skulw ärfwa helSOnna arff LfK 132.
þiänist (þiænist)
4) hedersbetygelse, vördnadsbetygelse, helsning. " the. .. giordho honum thiänist oc vyrdhning (officium facientes Nicolao)" Pa 15. - i höflighetsuttryck. miin frw mz mik idher helsa badh mz sinne thiänist margin fald Iv 2013. " vare ödmiwke helse och veluiilig thiänisth altidh forsend medh vor herre" BSH 5: 443 )1511; i bref).
þiänist (þiænist)
5) tjenst, bruk. " honom kom a moth eyth fagherth sky til tenisth SOm honom bör skaPat ny" MD 43.
þiänist (þiænist)
6) skötsel, vård. " siluester manadhe KLäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. .. at vakta kiParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio thiänist (ecclesias suas diligentius gubernarent)" Bil 569.
þiänist (þiænist)
7) lön för tjenst ss krigsman, SOld. Se manadha thiänist. - Jfr afgudha-, fasto-, for-, hof-, hvardags-, qvinno-, snäkkio-, tro-, viku-thiänist, äfvenSOm þiänista.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiänist may have also been written as þiænist

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • þienist.
 • þianist L.; Bu 20.
 • thianasth SO 14.
 • þyänist.
 • thiänest FM 211 (1504).
 • tenisth MD 43.
 • thienst RK 2: 1164. tienst),
 • thiänista folk ,
 • thiänsita giäld
 • -gäld )
 • thiänista ioungfru
 • -iomfru )
 • thiänista lön
 • thiäniste- )
 • thiänista lös
 • tienneste looss )
 • thiänista magdh
 • tieneste-.
 • tyäneste- Lg 3: 545),
 • þiänista man
 • thiänista människia ,
 • thiänista mö
 • tiänistä- )
 • thiänista pika
 • -pigha )
 • thiänista qvinna
 • thiänista sven
 • tieniste- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back