Þrugha

Old Swedish Dictionary - þrugha

Meaning of Old Swedish word "þrugha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrugha Old Swedish word can mean:

þrugha
L.
þrugha
1) hota. " thrugha oc höta mz hwassom oc grymaSTa pynom" ST 256. - med dat. - Pass. opers. kjäre sik at hanum þrughäs SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 35 (kan föras till 3). - med ack. (el. en form som kan vara ack.). sum han þrugha SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 35 (kan föras till 3). thu thrughar mik faSTlika STephens. 1849.">Iv 4478. mz ryzsom plägadhe the them trugha STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2747. ib 2934, 2936. thet trwgelige orätfärduga han eder nade mich med trvger SToria. 1816 ff.">HSH 24: 107 (1517). " trwgar forscriffne k. hans rikith och oss än nw mykith, hotandis met the omildha. .. rytzer" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 234 (1505). med inf. the. .. trugade faST mere ylla göre STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4554. - under hotelser begära. hon badhe badh oc thrughadhe at han skulde ther aff lata ST 444.
þrugha
2) med ifver framSTälla begäran (om), häftigt el. enträget ySTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa (på). offta hanom her Pa truängdes Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 581. - truga, enträget bedja. hwar man honum trugher och beedher STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1913.
þrugha
3) truga, tvinga, med hotelser el. våld drifva, med hotelser el. våld förmå el. söka förmå. jak skAl thik skiPa annan kesara som thik skAl atir fra chriSTo thrugha (tvinga dig att öfvergifva KriSTus) Bil 87. " thera konunger thrugadhe rom til skaat" ib 681. " Aller wil jac thom ther til trwga" STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6741. " eliazarus. .. trughandis (för -adis; compellbatur) til at äta swina köt" MB 2: 297. " vij brödher oc theris modher wordho gripne oc aff konungen mz hardaSTa pynom trugadhe mot theris lagh at äta swina köt" ib 298. wiliandhes henne trugha oc nödhga at bryta sit. .. lyffte Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 275. bo jonsson. .. trugadhe ok thwingadhe. .. tideko pätersson at han skullo hanom them godzen vplata BSH 2: 102 (1399). " engen kan jach truffwa tidh han sielff wil ey fara" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 489 (1510). - (?) Alle skulu mik nigha ok bugha thz kan ängin aff mik thrugha (förmå mig att eftergifva?) Al 1318.
þrugha
4) tvinga, förtrycka. drap han. .. All förSTo barn egipto manna, som thwingadho oc thrughadho iSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRaels folk MB 1: 386. j skulin ey thrugha (affligere) idhra siälffs ätmän ib 373. skAl thu han ey thrugha swa som thräll (non eum opprimes servitute famulorum), vtan han skAl wara mz thikl, swa som leghoswen eller landboe ib 375. at wtläntzsker man thrughe oSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMykith thin brodher mädhan här är thräll ib. " trughom ok ödhom Almogha ok sPakmände" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 61 (151, 66). trughar han herra ok wälborna män ib (152, 67). STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 212. Pa (Tung) 28.
þrugha
5) tAla illa om, förtAla. marsken begyntem mykit trugha ok for Almogen sare liwge R86.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thuruffua MB 1: (Cod. B) 561.
  • truffua RK 1: (Albr) s. 212.
  • truffwa FM 489 (1510). thrwa, se forthrugha.
  • thrugha sik , truga sig till, tilltvinga sig. at nakor man sik thrwgha loff mz otoll oc swilike fwndh til nakot thzx han ey ändelika widhertorff LfK 10. - refl. thrughas, tala hotfullt el. öfvermodigt. ath the. .. trwges eller hötess inthet meer BSH 4: 317 (1502). " han sigher storth aff och trwgas" ib 5: 116 (1506).
  • thrugha af ,
  • thrugha in , genom trug skaffa in, truga att taga in. sighiandis honom haffua mz falskhet trughat the iomffrwna jn i theras closter, wtan prowento oc gaffwor Lg 3: 67.
  • thrugha utaf ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚢᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back