Þu

Old Swedish Dictionary - þu

Meaning of Old Swedish word "þu" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þu
du. " kunugs dotter suarar. iak se GOþar vingar man. at þu äst storhughaþar. än huat hiKLemming. 1862.">Alpar mik at þu dör mz mik" Lg.">Bu 491. " sötasta dotter. huat scKLemming. 1862.">Al iak. .. af þik göra" ib. " äst þu þän andreas som präVallius. 1850--54.">Dica folke hemska tro" ib 138. " huru sighar þu andrea. han Vara corsfestan mz vilia" ib. " min härra þin pina är miok lang. .. þu födes först a gatum ute þu gräst nykomen ii Var KLäpe" ib 76. " ä þa þu giorþe KLemming. 1862.">Aldra bäst þe tKLemming. 1862.">Alaþo vm þik KLemming. 1862.">Aldra värst" ib 77. teþes hänne (Maria) guz ängel. .. ok saghþe tel häna. se min fru þänna pKLemming. 1862.">Alm quist förþe iak þik aff paraVallius. 1850--54.">Dis. .. þin käre son biþar mäþ heþar ok aro (för äro) ib 13. KLemming. 1862.">Alle apostoli coma en dagh tel þin. ok skulu þik ärlek tel graua föra ib. " hui porþ þu viþ Vallius. 1850--54.">Diuul stygias ib. minis þik son min þins mästara orþ: som böþ mik haua þik firi son: ok þik mik firi moþor" ib. " väl hauin ii. þu ok þin kona biþat" ib 4. " þw oc þin man skulin wara heLBrygþo" KL 184. " thu fadhir bödh mic at iac sculde KLemning. 1860. SFSS.">Bortga oc thighia" ib 201. " moyses tKLemming. 1862.">Alar til wars herra. .. sigher thw at iak är ther namkunnogher (novi te ex nomine)" MB 1: 350. saghdhe konungin. .. til sin son. .. min käre son thz radher iak thik, at thu nim väl ok idhelik KLemming. 1844.">Fl 127-8. han swaradhe gratande: sigher iak thik min fadher, lät blanzaKLemming. 1844.">Flor föLghia mik ib 131. " herra joar sagde (till KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger Jarl).. . wy seem attu äst en äldre man ok tik er förre waan at dö än han (Vallius. 1850--54.">Din son) " RK 1: 183-4. han (KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger Jarl).. . tKLemming. 1862.">Alade til henne (sin hustru) tessom lundom. .. huro tykker tik här vm wara ther skKLemming. 1862.">Altu mik wel til swara ib 366-7. jngeKLemning. 1860. SFSS.">Borgh huat sigher tw mik aff danmaRK konung erik ib 372. " han (konungen) sagdhe til drötningina sinna tha: ij skulin ok mina gafuor vntfa; thenne quinno gifuir iak thik til thärna" KLemming. 1844.">Fl 73. " bider iach tigh, at tw wille forböre med thöm, hwar thet möthe skKLemming. 1862.">Al stande" BSH 4: 335 (1503; Sten Sture till sin hustru). käre broder per twresson maa thw vethe ath iak haffuer nw Varith till orde och tKLemming. 1862.">Alas med her swante HSH 19: 162 (1506; Erik Turesson till sin broder). tha sporde hertogh erik at radhe sin broder hertogh wKLemming. 1862.">Allemar. .. rader tw oss tith at ridha RK 1: 3678. ib 3691, 3692, 3694. " wiltu tha här ey lenger wara tha late gud tik wel at fara" ib 1910-11 (Norske konungen Hakon till sin tillämnade svärson hertig Erik). kan jak ey wardbergh ater faa tha kant tw ey myn dotter fanga ib 2682 (Kon. Hakon till hertig Erik). tha sagde hertogh erik viltu hona ey giwa mik gud giffue henne lycko ä hwo hona faar wardhbergh faar tw ey ather i aar ok tess at sidher attu swa lather ib 2685-2688. myn herra konungen wil tik ekke lenger latha liffwa ib 2486 (riddaren Folke Jonsson till Törgils Knutsson). giff tik thinom broder til fanga ib 746 (yttrande till konung VKLemming. 1862.">Aldemar af hertig Magnus folk). ib 747. " herra knut (sannolikt förre drotseten Knut Jonsson) swarade (konungen) tessa leedh. .. vm tw atte KLemming. 1862.">AldrRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG skiilt wid them ok waro the kompne til thin hem thu skulle ey haffua swa fula akt" ib 3820-2. ib 3826, 3827, 3828. " tha wart konungin honom vredher (och sade) tw wilt ekke wita. myn hedher" ib 3825. " jonker tw skKLemming. 1862.">Alt thz swa forsta at waar orVallius. 1850--54.">Din sigher swa" ib 328 (en af Guds riddare till Junker Karl). huat sigher tu mik ib 343 (Junker Karl till en af Guds riddare). KLemming. 1862.">Albrict mädh gudz nadh sweya oc göta kununger byuthom thich laurens ingebyornsson oc viliom thet owägerlika af thich hafwa at thiw genast breffueno lesne, tak mädh thich xii KLemning. 1860. SFSS.">Bolffasta oc skelika af hwarjo hwndare östan aros BSH 1: 142 (1373). " vethe man thw sander, ath tesse. . erlige rigesens raadh ere nw her forsaMBlade" ib 5. 111 (1506; SVante Nilsson till slottsfogden Sander Arendsson). - i förening med en skymfande benämning; jfr þin. tw ondhe hundh (þu hinn illi hundr) Vallius. 1850--54.">Di 293. " tw Vallius. 1850--54.">Diefuill hwi biuder tw mik gull oc silffuer" ib 195. - i uttryck som innehålla en personifikation. iak helsa þik þät häLgha cors. som vikt är af Vars härra liui, o sua KLät af hans limum, som þu Vare sat mz dyrastom stenom. för än min härra stoþ vppe a þik. þa Vast þu huariom styg oc räþelek; nu är þin älskoghe sua liuuar. at huariom är lioft tel þin ok venlekt. glaþar ok bliþar kruMBar iak tel þin. tak þu viþ mik Lg.">Bu 140. " hon (själen) tKLemming. 1862.">Aladhe til honum (den döda kroppen).. . hwi ligger thu arme likame swa" MD 92. mik (juden) thykke tik fasta wara skarp ib 383. swerghe thu äst nw sluppit MD 390. " a werVallius. 1850--54.">Din huru tw pläghar löna" RK 1: 2494. " jach formanar tik. then lede KLemming. 1844.">Fleen. .. thz then ledhe KLemming. 1844.">Fleen. tw skKLemming. 1862.">Alt förgas" LB 7: 15. - i befKLemming. 1862.">Allningar, uppmaningar, anvisningar o. s. v. af KLemming. 1862.">Allmännare syftning. gwdh siälwer tKLemming. 1862.">Alar til moysen sigh israels sönom siäx aar skKLemming. 1862.">Al thu sa thin aker. . a siwnda iämlanganom skKLemming. 1862.">Al iordhin liggia qwar. .. swa at thu skKLemming. 1862.">Al ey sa thin aker MB 1: 372. " thu skKLemming. 1862.">Al ey dräpa" ib 334. " wil thu mik göra KLemming. 1862.">Altara aff steen tha skKLemming. 1862.">Al han wara otäLgdher" ib. " wil tu witerlika liua, tå skKLemming. 1862.">Al tu tik ä samuledh hKLemming. 1862.">Alda huadh tik kan til koma" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 21 (51, 29). " thu skKLemming. 1862.">Alt land sidh fölia ällir land KLemming. 1844.">Fly" GO 7. " thu skKLemming. 1862.">Alt hawa langa rma vm thu wil hwarz mans mwn hKLemming. 1862.">Alda" ib 940. " thu kastar ey äplät swa langth fra träth thz kännis ä hwadhan thz är komith" ib 949. " her böriass hormKLemming. 1862.">Ala bKLemming. 1862.">Alker Vaktha tik ffor honom" SRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 118. " o edhla swensk tw statt nw fast" MD 390. " wilt thw wara tik sielffuer hull tw älska friheet meer än gull" ib 391. " nw ma thw mäRKa at bastzstwffwin haffuer xii Vallius. 1850--54.">Digder" LB 2: 12. tha (i januari månad) skKLemming. 1862.">Al thw drikka GOth win. .. ok ey skKLemming. 1862.">Al thw tek ladha blodh, optha skKLemming. 1862.">Al thw haffwa badzstuffwo. .. äther thw mikit tha for thw kKLemming. 1862.">Aldasoth ib 6: 279. " tw ma taga swaffuel oc stöt mz smat" ib 7: 297. - pl. aff hans nathum oos hauer KLemming. 1862.">Alt giuit. oc sinum tiänistu manun sagþe. j hwat hus ir gangin in. tha sighin först. frither wäri mäþ husi thässu SD 1: 668 (1285, nyare afskr.). at ir wilin wKLemming. 1862.">Alldz gerninger. .. firi oss oppenbarä ib 4: 467 (1335, nyare afskr.). vi. .. helsom iþär mästrärä männena ib 5: 636 (1347). at iþur priuliRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGia oc forn bref. som i hafþin af warom foräldrom nu þa vi nästä iþär warom. .. Varo iþär KLemning. 1860. SFSS.">Borto ib. " väl hauin ii. þu ok þin kona biþat" Lg.">Bu 4. " guþ giuar iþar GOþa dotor" ib. " at i ärin guþi lyþoghe" ib 509. " andwardher iak idhir gudhi" KL 165. " vm thry aar aKLemming. 1844.">Flat iak ey at mana hwarn idhra ib. änRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSins idhars lif. .. scKLemming. 1862.">Al fortappas j thässo sinne ib 174. iak mon iämfast dödhelik wara som nakar idher" KLemming. 1862.">Al 3893. " Vaar herra tKLemming. 1862.">Alar frammer j skullin ey skära idhert haar omkring" MB 1: 366. " gyrin sum iac idar raþar" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183. " hafn þäta raþ hemelikt i fyre ib. ghy hymmelrikes andeligha jnbyggiare heligeste gwdz änglar jak fatigha syndare bider eder KLemming. 1862.">Alla saman y thenne mynne största nödh ath y welen nw wara när mik" Gers Ars b 5. sigh israels sonom, swa sihger war herra j saghin at iak tKLemming. 1862.">Aladhe til idher aff himpnom, j skulin ey hawa guLgudhar eller silffgudha j skulin göra mik KLemming. 1862.">Altara aff iordh, oc offra ther idher faar oc idher nöt MB 1: 334. - pl. ss tilltKLemming. 1862.">Alsord till en person. han (konungen) sagdhe til drötningina sinna tha: ij skulin ok mina gafuor vntfa; thenne quinno gifuir iak thik til thärna (drottningen sVarar:) iak thigger henne aff idher gärna KLemming. 1844.">Fl 72-4. drötningin swaradhe (konungen) bradhliak tha: nadhelik herra ij görin ey swa ib 260. tha swarade hon (KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger Jarls hustru sin man).. . söth ordh. .. j skulin spörya idra men at radha. .. huat the sighia thz maghen i höra swa som ider säMBer swa maghen i göra RK 1: 378-81; jfr ofVan anf. v. 336-7, 372. Var herra gifui jder thz til radhe j sättin ey onda manna lygn ib 775-6 (konung VKLemming. 1862.">Aldemar till sin broder hertig Magnus). haffden i latet mik thz mik hörde aff rikit ib 764 (hertig Magnus till konungen). ib 766, 767, 768, 769, 770, 772, 774. hertogh wKLemming. 1862.">Allemar swarade (sin broder hertig Erik) tha ther tenken KLemming. 1862.">Aldrigh en tid aa then hugh torffwen i ey haffwa at ider skKLemming. 1862.">Al vm konungin jäwa ib 3684-5; jfr ofVan anf. v. 3678, 3691, 3692, 3694. konungen (Norske konungen Hakon) sagde (till sin tillämnade måg hertig Erik thz er mik last ath i vilin ey wara her jwlin KLemming. 1862.">All ib 1906 (kan dock här afse hertig Erik och hans följe); jfr ofVan anf. v. 1910-2682. han (hertig Erik) sagde (till sin tillämnade svärmoder drottning Eufemia) myn kere sötha moder nw wil jak giffua jder guVallius. 1850--54.">Di j wKLemming. 1862.">All ib 1920. ib 1922, 1923, 1924. " skulin i mik thz forgiffua ib 2487 (riddaren Folke Jonsson till Törgils Knutsson); jfr ofVan anf. v. 2486. han (Törgils Knutsson) sagde ädela konunger GOod thz i mik snödelika wt giffwin tess hawen i blygd ä mädhan i liffwin" ib 2454-5. folkunga. .. sagdo (till konung Magnus) i görin thz for eth rooss ati älska meer the vtlenzska mer än oss ib 1014. ib 3388, 3389, 3390. herra knut (sannolikt förre drotesten Knut Jonsson) swarade (konungen) tessa leedh herra i skulin ey wardha vredh ib 3805. ib 3806, 3809, 3811, 3812, 3813, 3815, 3816, 3817 ; jfr ofVan anf. v. 3820-2, 3826, 3827, 3828. twa andre riddara sagdo (till konungen) ok swa i maghin ey last a them bRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGaa ok then skam i KLemming. 1862.">AldrRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG forwynna i maghin ider bäter besinna ib 3833-5. tha wände konungin sik om ok sagde til herra knwt swa wilin i mik hielpa myna bröder at faa ib 3803 ; " jfr ofVan anf. v. 3825. folkunga. .. sagdo til herra ingemar swa herra i skulin thz swa forstaa at wy ärom äMDughande som i" ib 1017-8. ib 1020. " tha tKLemming. 1862.">Alado the gudz riddara ther om til jonker karl aff swerighe kom jonker vilin i mz oss stridha eller vilin i oss här hema bidha" ib 302-3; jfr ofVan anf. v. 328, 343. jach haffuer jdher KLemming. 1862.">Altiidh til GOdho warith ib 2: 5532 (marsken Karl Knutsson till Nils Stensson). illa gatz byscop kätel ther aath. .. han. .. tKLemming. 1862.">Aladhe tiil konungen mz harda synne. .. twy hwath skam i swerige giorde ib 3: 1777. herrande sagde (till konung Hans) thz skKLemming. 1862.">All ey skee göre i thz tha skule i see thz bliffuer edher till lithen froma i och edra neppeliga till danmaRK komma ib (sista forts.) 5254-6. idher som konungir ärin, bör världz äghor (te, o rex, præ omniLg.">Bus decent auri argentique Vallius. 1850--54.">Divitiæ): vtan tha äghur j hafwin jnnan huff ok tiuthyrby (possessionum. .. tuarum mansiones, quas in hoff et tiurby rRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGia Vallius. 1850--54.">Dignitate possides) giff the gudhi til hedher Lg.">Bil 854. " thet höre idhr wäl til enom rikom konunge at giwa mik hundradha maRKr silvers" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 34 (89, 37). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. MD (S) 203, 204. sagdhe kesaren til sanctum iohannem, within i nakon man som kwnne os wisa stadhen ther iomffrwn hon miste sith liff Lg 673. " o kärasta frw hwat görin ij" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 206. " beder iak eder nade. .. ati beten[cke] ok betracthä idert eyghet betzstä" BSH 3: 171 (1466, samt. afskr.; Erik Nilsson till äRKebiskopen Jöns Bengtsson). takcer jach idher kärlica, käre frv märete. .. for KLemming. 1862.">All kärlech, äro oc dygd, som i myn brodher ok myk beuisth haffua ib 172 (1466; Sten Sture till Åke Axelssons hustru). ma i vide, kere here, at jach sändder edher ett breff, som axel poose mik fik ib 5: 106 (1506) ; Ture Jönsson till SVante Nilsson). Jfr Es. TRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGnér, ARK. f. Nord. Fil. 5: 304 f.; Cederschiöld, EriRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSkrönikan s. 245.

Part of speech: pn

Additional information: pron. pers.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • thu.
 • thw.
 • tu.
 • tw. suffigeradt: tu (w): attu RK 1: 183, 2688 ;
 • skalttu ib 187 ;
 • skaltu ib 367 ;
 • wiltu ib 188, 1910 ;
 • kanttw ib 3827 ;
 • kantw Di 100 ;
 • mattw ib 26, 38, 74, 75.
 • þik.
 • thik. tik tigh BSH 4: 335 (1503).
 • thich ib 1: 142 (1373).
 • tich LB 7: 15.
 • thek KL 12.
 • tek LB 6: 279.
 • thegh MD 4.
 • tegh ib 14, 15 ; Bir 5: 140, 141 ; Di 293.
 • þär VG!SYNS_DÅLIGT? 5 o. s. v.; VML II Ä 10: 1 i var. þer VGL II !SYNS_DÅLIGT? ÖGL Vins 7: 5 i var. ther MB 1: 350. þar L. þ!SYNS_DÅLIGT? gen. þin. thiin Fl 1768.
 • dual.
 • it ÖGL Vins 3: pr. i var., 6: 4 i var. pl. nom. ir ÖGL Vins 3: pr., 6: 4; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.), 4: 467 (1335, nyare afskr.), 357 (1336, nyare afskr.). i SML þj 16: 2; VML I B 6; þr; MELL G 5: pr.; SD 5: 636 (1347; Bu 152, 204, 205, 509, 518 ; MB 1: 249 o. s. v. ii Bu 4, 138, 152.
 • ij Bo 206 ; Fl 72, 260.
 • y Gers Ars b 5; RK 3: 1193 (i rimsl. med by). ghy (jfr Mnt gi, gy) Gers Ars b 5 suffigeradt; i: ati BSH 3: 171 (1466, samt. afskr.; på tre st.); RK 1: 411, 1015, 3390. ack, datiþär SD 5: 636 (1347; på fyra st.). iþr Bu 4, 138, 152, 204, 208.
 • idar Bir 4: (Avt) 183. idher SD 4: 467 (1335, nyare afskr.) ; MB 1: 364, 366 o. s. v. ider RK 1: 381, 2: 2978, 2989.
 • idhir KL 165 (på nio st.). ydher Gers Frest Inl. edher MD (S) 203, 204, 209 o. s. v. eder ib 203, 204 ; Gers Ars b 5. gen. idhar Bir 1: 161, 4: 332 ; Al 2488.
 • idher ib 2499, 3893, 7982 ; RK 2: 2983.
 • ider Di 157 (på två st.), 163. ether ib 68. iþrä SD 5: 636 (1347).
 • idhra KL 165 ; Bo 159 ; MP 1: 305 ; Al 3609, 8023, Ber 160 (på två st.), 161. former eg. tillhörande pron. iþar: idhars (efter föreg. gen. på -s) KL 174 ; MP 2: 223. " idrom (efter föreg. dat. på -om)" Di 100 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back